HTC on teknologiayritysten toimitalo Helsingin Ruoholahdessa.
Insinööri-lehti työmarkkinat

Suomen palkat riittävät keskikastiin

Suomen palkkataso on ylempää eurooppalaista keskitasoa, ja tuloerot ovat maassa suhteelisen pienet.

Suomen palkkataso oli Palkansaajien tutkimuslaitoksen mukaan vuonna 2015 ylempää eurooppalaista keskitasoa. Suomen suhteellinen asema ei ole juurikaan muuttunut 2010-luvun alun tilanteesta.

Hintatasoon suhteutettuna asema heikkenee vertailussa. Palkkaerot Suomessa olivat vertailumaiden pienimpiä ja pysyivät melko samalla tasolla koko tarkastelujakson 2007–2015 ajan. EU-maissa havaittiin erisuuntaista kehitystä palkkaeroissa. Suurin osa palkkojen kokonaisvaihteluista selittyi taustaryhmien sisäisillä palkkaeroilla.

Suomalaisen kokoaikaisen palkansaajan kuukausiansio oli vuonna 2015 keskimäärin 3 386 euroa, kun EU-maiden keskiarvo on 2 116 euroa. Pienintä palkkaa ansaittiin Romaniassa, suurinta Sveitsissä. Suomea korkeampi keskimääräinen kuukausipalkka oli seitsemässä Euroopan maassa, kuten Tanskassa ja Norjassa. Suomen ja Ruotsin keskimääräiset kuukausipalkat olivat lähes samat.

Ostovoimakorjatuissa palkoissa Suomi yltää vasta kymmenenneksi. Ruotsi putoaa Suomen alapuolelle, ja Itävalta ja Saksa kiilaavat edelle. Hintatason huomioiminen kaiken kaikkiaan pienentää maiden välisiä palkkaeroja.

Suomessa nimellisten kuukausipalkkojen keskimääräinen vuotuinen kasvu ajanjaksolla 2007–2015 oli 3,3 prosenttia ja reaalipalkkojen 1,2 prosenttia. Reaalipalkkojen vuotuinen kasvu oli muissa Pohjoismaissa hieman voimakkaampaa.

Palkkaerot Suomessa ovat pysyneet pieninä. Myös muissa Pohjoismaissa palkkaerot ja matalapalkkatyön osuudet olivat keskimääräistä pienemmät. Palkkaerojen suuruuteen vaikuttavat osaltaan työehtosopimusten kattavuus ja palkanmuodostuksen koordinaation aste. Pienten palkkaerojen maissa, kuten Pohjoismaissa, järjestäytymisaste on korkea, työehtosopimukset kattavia ja palkanmuodostus koordinoitua.

Kuva: Jorma Sarja /Mostphotos