Eri ikäpolvien yhteistyö on hedelmällistä, kun osalla on monipuolista työkokemusta ja toisilla tuoretta koulutuksen tuomaa tietoa.
Insinööri-lehti työelämä

Eri sukupolvet tukevat toisiaan työpaikoilla

Yli puolet suomalaisista haluaa ammattiliittojen sopivan työelämän pelisäännöistä.

Tuoreen tutkimuksen mukaan ansiotyö on tärkeää sekä nuorille että keski-ikäisille. Yli puolet suomalaisista kokee työnsä useimmiten innostavaksi ja palkitsevaksi. Työstään innostuneita on yhtä paljon nuorissa ja keski-ikäisissä.

Molemmat ikäryhmät kokevat kuitenkin, ettei työelämässä hyödynnetä riittävästi sukupolvien vahvuuksia, eivätkä nuoret ja keski-ikäiset ymmärrä tarpeeksi toisiaan.

– Vanhemmilla on työuralla kertynyttä tietotaitoa ja nuorilla luontaista kykyä oppia nopeasti. Molemmista on hyötyä esimerkiksi yhteisessä ideoinnissa ja ongelmanratkaisussa, sanoo ohjelmajohtaja Jenni Simonen E2 Tutkimuksesta.

”Työn sukupolvet -tutkimus nuorten ja keski-ikäisten työelämänäkemyksistä” -raportissa vertaillaan nuorten ja keski-ikäisten näkemyksiä sekä tarkastellaan sukupolvien välistä suhdetta.

Selvityksen tehneen E2 Tutkimuksen hankekumppaneina olivat Teollisuuden palkansaajat TP sekä neljä ammattiliittoa. Tutkimus pohjautuu kysely- ja haastatteluaineistoihin.

Enemmän yhdistäviä kuin erottavia näkemyksiä

TP:n pääsihteeri, hankkeen seurantaryhmän puheenjohtaja Merja Jutila Roon arvostaa tutkimuksen näkökulmaa: siinä vertaillaan eri ikäryhmien näkemyksiä keskenään.

– Molemmilla ikäryhmillä on enemmän yhteistä kuin aiemmin ajateltiin.

Yli puolet vastaajista pitää työehtosopimusneuvotteluja parhaana tapana sopia pelisäännöistä työmarkkinoilla. Vastaajat pelkäävät yksilöllisen sopimisen luovan työmarkkinoille epätasa-arvoa.

Vastaajista 69 prosenttia on sitä mieltä, että ammattiliittoja tarvitaan huolehtimaan palkansaajien eduista. Haastatteluissa sekä nuoret että keski-ikäiset kannustivat kuitenkin ammattiliittoja uudistumaan.

Samansuuntaiseen tulokseen päädyttiin Insinööriliiton ja Tekniikan Akateemiset TEKin teettämällä tutkimuksella. Tekniikan alalla työskentelevät tai alaa opiskelevat nuoret pitivät työehtosopimuksia hyvin tärkeinä. Alle 35-vuotiaista liittojen jäsenistä 87 prosenttia oli sitä mieltä, että Suomessa tarvitaan työehtosopimuksia.

Liika kuormitus pelottaa

Sekä nuoret että keski-ikäiset ovat ahdistuneita siitä, ettei huolelliseen työntekoon ole aikaa. Lähes puolet suomalaisista kokee työn niin vaativaksi ja kiireiseksi, että pelkää kuormittuvansa liikaa.

Tutkimus nostaa esiin nuoria koskevia heikkoja signaaleja. Haastatteluissa osa nuorista toivoi voivansa irrottautua työelämän ”oravanpyörästä” ennen virallista eläkeikää.

Osa nuorista on huolissaan eläketurvasta. Haastatteluissa he kertoivat etsivänsä yksilöllisiä säästämis- ja sijoitusratkaisuja, joilla turvata vanhuutta jo työuran aikana.

– Tieto havahduttaa pohtimaan, onko nuorten luottamus hyvinvointiyhteiskunnan kykyyn turvata tulevaisuus horjumassa, E2 Tutkimuksen Simonen sanoo.

Tieto työmarkkinoista on heikkoa

Kyselyn perusteella noin puolet suomalaisista arvioi tuntevansa melko hyvin sopimisen perusteita ja kuudennes arvioi tuntevansa niitä erittäin hyvin. Haastattelut paljastivat kuitenkin selkeää epävarmuutta tietämyksessä.

Erityisesti nuoret arvioivat, että heidän ikäpolvensa tietää vain vähän ammattiliitoista ja sopimisesta työmarkkinoilla. Heidän mielestään peruskoulussa työelämän asioita ei käsitellä riittävästi.

SAK:n kehittämispäällikkö Juha Antilan mielestä ylipäätään oppilaitoksissa tarjotaan liian vähän tietoa ammattiliitoista ja työmarkkinajärjestelmästä. Hän pohtii, onko laiminlyömisen taustalla ideologisia syitä.

– Työmarkkinajärjestelmä on kuin happi. Kun se on puhdasta, siihen ei juuri kiinnitetä huomiota. Tähän asti se on ollut vastuullista, pitkäjänteistä ja kaikkia osapuolia kunnioittavaa, hän kuvailee.

Teksti: Kirsi Tamminen
Kuva: Shutterstock