tutkittua

Nuoret arvostavat työehtosopimuksia

Liittojen toteuttama edunvalvonta- ja työehtosopimustoiminta ovat nuorillekin hyvin tarpeellisia.

Tekniikan alalla työskentelevät tai alaa opiskelevat nuoret pitivät työehtosopimuksia hyvin tärkeinä. Alle 35-vuotiaista liittojen jäsenistä 87 prosenttia oli sitä mieltä, että Suomessa tarvitaan työehtosopimuksia, ja vain neljän prosentin mielestä niitä ei tarvita.

Naiset pitivät työehtosopimuksia miehiä tarpeellisempina.

Vastaajan ikä ei ollut yhteydessä siihen, miten tarpeellisina työehtosopimuksia pidettiin.

Nuorten näkemyksiä työelämästä ja työmarkkinoista selvitettiin viime syksynä Insinööriliiton ja Tekniikan Akateemiset TEKin toimeksiannosta toteutetulla tutkimuksella.

Paikallinen sopiminen hämmentää

Nuoret suhtautuivat kaksijakoisesti paikalliseen sopimiseen, eli siihen, miten esimerkiksi työehdoista ja palkkauksesta sovitaan työpaikoilla kollektiivisen sopimisen sijaan. Lähes puolet piti paikallista sopimista tervetulleena, kun taas noin joka neljäs oli sitä mieltä, että paikallista sopimista ei Suomessa tarvita.

Kolmannes vastaajista ei kuitenkaan ottanut asiaan kantaa, mikä kertoo asian moniulotteisuudesta. Voi olla hankalaa ymmärtää, mitä paikallinen sopiminen tarkoittaa yksittäiselle työntekijälle.

Miehet suhtautuivat naisia selvästi myönteisemmin paikalliseen sopimiseen. Suhtautuminen oli myönteisintä 30–35-vuotiaiden keskuudessa. Jo työelämässä olevista nuorista vastaajista myönteisimmin paikalliseen sopimiseen suhtautuivat johdon tai keskijohdon tehtävissä työskentelevät.

Tulevaisuuteen luotetaan

Nuoret näkivät omaa työuraansa ja työelämää koskevat asiat melko valoisina. Omaan osaamiseen ja tulevaisuuden urakehitykseen suhtaudutaan useimmiten myönteisesti.

Vastaajista yli kolme neljästä oli ainakin melko samaa mieltä siitä, että voi pitää osaamistaan yllä läpi työuran. Väittämästä eri mieltä oli vain viisi prosenttia vastanneista.

Työelämän kehittymiseen tulevaisuudessa huonompaan suuntaan ei myöskään uskottu laajasti. Vastanneista alle neljännes ajatteli työelämän kehittyvän tulevaisuudessa huonompaan suuntaan, mutta 40 prosenttia oli tästä eri mieltä.

Miehet uskoivat työelämän huononemiseen vähän naisia enemmän; 30–35-vuotiaat uskoivat työelämän kehittyvän huonompaan suuntaan yleisemmin kuin nuoremmissa ikäryhmissä.

Monelle nuorelle työ on yksi tärkeimmistä asioista elämässä. Tästä vähintään melko samaa mieltä oli liki puolet nuorista, naiset pitivät työtä merkittävämpänä kuin miehet.

Jokainen vastaa osaamisestaan

Oman osaamisen ylläpitäminen työelämän vaatimalla tasolla oli nuorten mielestä asia, josta tulee huolehtia itsenäisesti. Tästä vähintään melko samaa mieltä oli 79 prosenttia vastanneista.

Oman urakehityksen suhteen oltiin luottavaisia. Vastanneista noin kolme neljästä oli vähintään melko luottavaisia tulevaisuuden urakehityksensä suhteen.

Työnantajan reiluuteen suhtauduttiin pääosin luottavaisesti. Noin puolet oli samaa mieltä siitä, että he voivat luottaa työnantajien toimivan Suomessa reilusti työntekijöitä kohtaan.

Kaikista myönteisintä suhtautuminen työnantajan reiluuteen ja työelämän paranemiseen oli kaikkein nuorimpien vastaajien eli 18–24-vuotiaiden ja opiskelijajäsenten keskuudessa.

Viikkotyöajan uskotaan lyhentyvän

Työajasta on viime vuosina käyty paljon keskusteluja, ja esillä on ollut mahdollisuus työajan lyhenemiseen digitalisaation luoman tuottavuuden nousun myötä. Nuorilta kysyttiinkin, mitä he uskovat tapahtuvan viikkotyöajalle seuraavien 20 vuoden aikana.

Tällä hetkellä todellinen työaika on asiantuntijatehtävissä työskentelevillä ylemmillä toimihenkilöillä keskimäärin 39,2 tuntia viikossa. Nuorista melkein puolet uskookin työajan lyhenevän, kun sen pitenemiseen uskovia oli vain alle viidennes nuorista.

Kyselystä selvisi myös, että suurin osa nuorista kokee työnantajalla olevan enemmän neuvotteluvaltaa työsopimuksesta neuvoteltaessa.

Kolme neljästä oli sitä mieltä, että työnantajalla on tässä tilanteessa enemmän neuvotteluvaltaa. Vain kolme prosenttia piti omaa neuvotteluvaltaansa työnantajaa suurempana. Noin neljännes piti neuvotteluvallan jakautumista tasapuolisena.

Pienissä alle 20 henkilöä työllistävissä työpaikoissa työskentelevät ja keskijohdon tai johdon tehtävissä työskentelevät pitivät neuvotteluvallan jakautumista muita useammin tasaisena.

Tutkimuksen tausta

Aula Research Oy toteutti viime syksyn aikana Insinööriliiton ja Tekniikan Akateemiset TEKin toimeksiannosta tutkimusprojektin liittojen nuorten jäsenten parissa. Projektiin kuului haastattelututkimus ja kyselytutkimus liittojen alle 35-vuotiaiden jäsenten keskuudessa.

Kyselytutkimuksen päätuloksiin voi tutustua myös ilry.fi/tutkittuatietoa -sivulta. Tuloksista kerrotaan lisää ensi elokuussa ilmestyvässä Insinööri-lehdessä.

Mitä mieltä olet seuraavista uraan ja työelämään liittyvistä väittämistäMitä mieltä olet seuraavista uraan ja työelämään liittyvistä väittämistä
Mitä uskot viikkotyöajalle tapahtuvan  seuraavien 20 vuoden aikana?Mitä uskot viikkotyöajalle tapahtuvan seuraavien 20 vuoden aikana?

Nuoret uskovat työelämän kehittyvän monessa asiassa nykyistä parempaan suuntaan.

Tarvitaanko Suomessa mielestäsi työehtosopimuksia?Tarvitaanko Suomessa mielestäsi työehtosopimuksia?

Työehtosopimuksilla sovitaan oman alan työn ehdoista. Vain harva nuori ei pidä niitä tarpeellisena.