Uutiset

TEM ja Stora Enso ennakoivaan rakennemuutoshankkeeseen

15.10.2009
Työ- ja elinkeinoministeriö ja Stora Enso Oyj käynnistivät ennakoivan rakennemuutoksen hoitamisen hankkeen, jolla tähdätään korvaavin tai täydentävien liiketoimintojen löytymiseen Varkaudessa ja Sunilassa.

Findikaattori tarjoaa tietoa yhteiskunnan kehityksestä

15.10.2009
Tilastokeskuksen ja valtioneuvoston kanslian toteuttamassa verkkopalvelussa on liki sata yhteiskuntaa kuvaavaa indikaattoria. Palvelun tarkoituksena on tarjota eri aihepiirien tietoa nopeasti ja käyttäjäystävällisesti. Teemoina ovat muun muassa koulutus, toimeentulo ja työmarkkinat.

Työnantajaksi ryhdytään yrityksen alkuvaiheessa

13.10.2009
Alkavista yrityksistä noin 60 prosenttia ei koskaan tule työllistämään yhtä henkilöä enempää. Jos pienet yritykset palkkaavat työntekijöitä, se todennäköisimmin tapahtuu yrityksen ensimmäisinä toimintavuosina. Tämä käy ilmi Turun kauppakorkeakoulun TSE Entren tekemästä tutkimuksesta Työllistämisen esteet, mahdollisuudet ja aikeet pk-yrityksissä.

Euroopan riskienarviointikampanjan teemaviikko lokakuussa

13.10.2009
Euroopan riskienarviointikampanja teemaviikkoa vietetään 19.- 23.10.2009. Teemaviikon tarkoituksena on muistuttaa yrityksille, että riskien arviointi on hyvän turvallisuustoiminnan perusedellytys. Toimivinta riskien arviointi on osana yritysten normaalia toimintaa. Jokapäiväisen työympäristön tarkkailun lisäksi riskejä on säännöllisesti arvioitava myös järjestelmällisemmin, jotta työpaikalla esiintyvät vaaratekijät voidaan poistaa tai niistä aiheutuvaa riskiä pienentää ennen tapaturman sattumista.

Neste Oil vähentää 351 henkilöä

13.10.2009
Neste Oil on saanut päätökseen elokuussa aloittamansa yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut koskivat Neste Oilin ja sen tytäryhtiöiden Suomen henkilöstöä. Neuvotteluiden tuloksena Neste Oilin henkilöstömäärä Suomessa vähenee 351 henkilöllä. Näistä noin 240 henkilöä on valinnut vapaaehtoisen eläkejärjestelyn. Neste Oil tukee järjestelyiden kohteeksi joutuvien 111 muun henkilön uudelleensijoittumista. Neste Jacobsissa toteutetaan myös lomautuksia, joiden määrä tarkentuu myöhemmin. Lisäksi pääosa määräaikaisista työsuhteista päättyy sopimuksen mukaisesti.

Työperäisestä stressistä kärsitään eurooppalaisilla työpaikoilla

12.10.2009
Työperäinen stressi on todellinen haaste eurooppalaisilla työpaikoilla. Tämä käy ilmi OSHA:n (European Agency for Safety and Health at Work) julkaisemasta raportista, jossa käsitellään työperäisestä stressiä EU-maissa. Joka viides vuosi tehtävän tutkimuksen mukaan työperäinen stressi on toiseksi suurin uhka työterveydelle ja -turvallisuudelle. Suurin uhka on edelleen tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Euroopan Unionin jäsenmaissa työskentelevistä henkilöistä 22 prosenttia kärsii työperäisestä stressistä.

Työllisyysasteen arvellaan laskevan ensi vuonna 67 prosenttiin

9.10.2009
Työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin talous- ja työmarkkinaennusteen mukaan työllisten määrä vähenee tänä vuona noin 90 000 hengellä. Ensi vuonna työttömiä arvioidaan olevan yli 330 000. – Talouskasvun jyrkästä putoamisesta huolimatta työvoiman kysyntä on toistaiseksi heikentynyt huomattavasti hitaammin. Työvoiman kysynnän lasku on näkynyt erityisesti sekä lomautuksina että tehtyjen työtuntien vähentymisenä, työministeri Anni Sinnemäki arvioi. Ensi vuoden arvellaan olevan haasteellinen, sillä työttömyysaste voi kivuta jopa 11 prosenttiin.

Kuntouttava työtoiminta velvoitettavaksi myös 25-vuotiaille

9.10.2009
Hallitus haluaisi poistaa ensi vuoden alusta kuntouttavan työtoiminnan velvoittavuuden alle 25 vuoden ikärajan. Ikärajan poistaminen tarkoittaisi sitä, että kieltäytymisen tai keskeyttämisen seuraukset olisivat samanlaiset sekä 25 vuotta täyttäneille että alle 25-vuotiaille. Kuntouttavasta työtoiminnoista kieltäytyvät tai keskeyttävät henkilöt menettäisivät oikeuden työmarkkinatukeen. Tällöin työmarkkinatuki jäädyttäisiin 60 päivän ajalta tai henkilön saaman toimeentulon perusosa alennetaan enintään 20 prosentilla.

Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluu helpottuu

9.10.2009
Ensi vuoden alusta työkyvyttömyyseläkkeellä olevat voivat ansaita ainakin 600 euroa kuukaudessa, ilman että se vaikuttaisi heidän eläkkeisiinsä. Työkyvyttömyyseläkkeitä voidaan jatkossa laittaa myös lepäämään. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan uuden kokeilulain myötä täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä oleva voi ansaita eläkkeensä lisäksi 40 prosenttia työkyvyttömyyttä edeltäneestä vakiintuneesta keskiansiosta. Osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevan ansiorajana on 60 prosenttia. Mikäli edellä kuvatut ansiot ovat olleet pieniä, rajana pidetään 600 euroa kuukaudessa.

Tutkimus: Talouskriisi huonontanut työoloja vähemmän Suomessa kuin muualla EU:ssa

8.10.2009
Euroopan unionin maat ovat kärsineet talouskriisistä keskimäärin enemmän kuin Suomi. Kuitenkin yli puolet suomalaisista sanoo taantuman vaikuttaneen työoloihin paljon tai ainakin jossain määrin. Tiedot ilmenevät Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston teettämästä, eurooppalaista työsuojelua kartoittaneesta kyselystä. Kysely toteutettiin 27 EU:n jäsenmaassa.

Sivut

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

1/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 14.