Insinööri-lehti työelämä

Tuoreilla insinööreillä hyvä tilanne työmarkkinoilla

Vuonna 2021 valmistuneiden insinöörien tilanne parani monin tavoin edelliseen vuoteen verrattuna.

Pahin korona-aika on jäänyt taakse, työpaikan saaminen on odotetusti helpottunut ja myös palkkataso on kehittynyt suotuisasti.

Insinööriliitto selvittää vuosittain vastavalmistuneiden insinöörien kokemuksia insinööriopinnoista sekä työuran alkuvaiheista. Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus toteutetaan keväisin, ja viime huhtikuussa kyselyyn vastasi 616 insinööriä. Kyselyn kohderyhmänä ovat edellisenä vuonna valmistuneet insinöörit.

Valmistumisen jälkeen työelämään

Kyselyn vastaajista 77 prosentilla oli määräaikainen tai vakituinen työpaikka jo valmistuessa. Määrä kasvoi viime vuodesta neljällä prosenttiyksiköllä. Jos työpaikkaa ei ollut vielä valmistumisen hetkellä, työpaikan hakeminen kesti keskimäärin kaksi kuukautta.

Hieman yli viidennes oli ollut työttömänä valmistumisen jälkeen. Heidän määränsä laski selvästi vuodessa; edellisvuonna heitä oli lähes kolmannes vastaajista.

Työttömyys kesti keskimäärin kolme kuukautta, ja koulutusaloista eniten työttömyyttä oli ollut prosessi- ja materiaalitekniikan aloilla.

Suurin osa tällä hetkellä vakityössä

Viime keväänä vakituisessa työssä oli 78 prosenttia viime vuonna valmistuneista insinööreistä. Määrä on suurempi kuin useisiin vuosiin. Vastaavasti määräaikaisessa työssä tai työttömänä oli aiempaa harvempi.

Yleisimpiä työtehtäviä olivat suunnittelutehtävät, joissa työskenteli vajaa kolmasosa vastaajista. Useimmiten työnantajat toimivat teknologiateollisuudessa tai suunnittelualalla. Kaikista vastaajista 77 prosenttia työskenteli asiantuntijatehtävissä, ja esimies- tai johtotehtävissä heistä oli 12 prosenttia.

Alojen välillä on paljon vaihtelua; esimerkiksi tietotekniikan alalla valtaosa työskenteli asiantuntijatehtävissä, kun taas rakennus- ja maanmittaustekniikan aloilla työnjohtotehtävät ovat melko yleisiä.

Palkkataso nousi viime vuodesta

Valmistuneiden mediaanipalkka heidän nykyisissä tehtävissään oli 3 150 euroa kuukaudessa. Nousua viime vuodesta oli 150 euroa kuukaudessa, eli palkkakehitys oli varsin suotuisaa.

Pääkaupunkiseudun ja muun Suomen välinen palkkaero oli noin 200 euroa kuukaudessa, mikä vastaa viime vuoden tasoa.

Miesten ja naisten välinen palkkaero pysyi edelleen ennallaan eli se oli 175 euroa kuukaudessa.

Koulutusaloista korkein mediaanipalkka oli tietotekniikan alalla ja matalin prosessi- ja materiaalitekniikan alalla. Erot olivat kuitenkin melko pieniä.

Insinöörikoulutukseen ollaan tyytyväisiä

Kyselyn mukaan vastaajien tärkeimmät syyt hakeutua insinööriopintoihin olivat halu päästä työtehtävään, jonka insinöörikoulutus mahdollistaa ja halu saada koulutus tekniikan alalta. Seuraavaksi yleisin syy oli halu valmistua nimenomaan insinööriksi.

Nämä kolme syytä kertovat opiskelijoiden hyvästä motivaatiosta, ja 70 prosenttia vastaajista olikin kertonut syyn olevan jonkin näistä. Sisäinen motivaatio oli korkeinta tietotekniikan alaa opiskelleilla.

Avoimissa vastauksissa valmistuneet kertoivat insinööriopinnoista sekä myönteisiä että kielteisiä puolia. Myönteisiä, usein mainittuja asioita olivat mm. mielenkiintoinen ala, opintojen monipuolisuus ja joustavuus sekä hyvä työllisyystilanne.

Myös käytännönläheisyyttä arvostettiin, samoin insinöörikoulutusta monet pitivät verrattain helppona tapana saada korkeakoulututkinto.

Kielteisiä puolia taas olivat opetuksen vaihteleva taso, opintojen pintapuolisuus ja työelämässä tarvittavien taitojen riittämättömyys. Erityisesti vanhentuneet teknologiat ja ohjelmoinnin opetuksen tason mainitsi moni vastaaja.

Teksti: Paula Pesonen, asiantuntija
Kuva: Shutterstock

Lue lisää: ilry.fi/tutkittuatietoa