Insinööri-lehti

Teknologiateollisuuden yhteinen hanke tähtää pidempään työuraan

Teknologiateollisuuden työnantaja- ja työntekijäliitoilla on käynnissä yhteinen kolmevuotinen työhyvinvointihanke ”Hyvä työ, Pidempi työura”. Työhyvinvoinnin kehittäminen, sairauspoissaolojen ennaltaehkäisy ja työurien pidentäminen on tärkeää niin yksilön, yrityksen kuin yhteiskunnan kannalta.

Hankkeen tavoitteena on luoda työkykyä ja -hyvinvointia edistäviä toimintamalleja ja työkaluja, joilla sekä johto että henkilöstö saadaan mukaan työelämän kehittämiseen. Puheiden sijaan halutaan herättää ”tekemisen meininki”.

Tarkastelussa kaikki työkykytalon kerrokset  

Kehitystyön perustana hankkeessa käytetään työkykytaloa. Mallissa saman katon alle on kerroksittain koottuna kaikki työkykykyyn ja –hyvinvointiin vaikuttavat keskeiset tekijät. Talon sisällön lisäksi myös ympäristö heijastuu työelämään.

Talomalliin tukeutuva hanke etenee kahdessa vaiheessa. Tänä vuonna käynnistetyssä pilotoinnissa on mukana 18 teknologia-alan yritystä. Ensimmäisen vaiheen aikana kehitetään toimintamalleja: koulutetaan soveltajia työpaikoille, verkostoidutaan ja testataan menetelmiä käytännössä.  Pilottiyrityksissä on hankkeen työkalupakista otettu käyttöön tutkamenetelmät.

Yksilötutka arvio ja analysoi

Yksilötutka on tiiviiseen pakettiin puristettu henkilöstökysely. Työntekijä saa selville oman työhyvinvointi-indeksinsä heti kyselyn täytettyään. Kun koko henkilökunta on vastannut kyselyyn, saadaan selville koko yrityksen työhyvinvointi-indeksi. 

Vaikka pilottiyritysten välillä on kyselyjen perusteella selkeitä eroja, on tunnistettavissa myös yhteisiä kehityskohteita. Tällaisiksi nousivat esimerkiksi saatu arvostus, työjärjestelyt, esimiehen palaute ja työtä tukevan koulutuksen riittävyys.

Yritystutka ohjaa toimintaa

Henkilöstökyselyn tuloksia hyödynnetään osana yritystutkaa. Sen avulla pyritään tunnistamaan ja priorisoimaan kehittämistoimenpiteet. Työskentelyssä tähdätään konkreettisiin yhdessä sovittuihin toimenpidelistoihin, jotka sisältävät vastuut, aikataulutukset ja seurannan. 

Pilottiyrityksissä priorisointilistojen kärkeen nousi työjärjestelyt. Niiden osalta on tehty myös eniten konkreettisia toimenpiteitä ja uudistettu käytäntöjä.

Parempi työelämä on yhteinen etu

Kakkosvaiheessa vuosina 2012–2013 hanke on tarkoitus levittää laajasti teknologia-alan yrityksiin. Kehitellyt ja käytössä testatut työkalut sekä toimintamallit ovat yritysten hyödynnettävissä. 

Yrityksiä kannustetaan myös jakamaan omia hyviä käytäntöjään. Päämääränä on työhyvinvoinnin pitkäjänteinen kehittäminen osana yritysten arkipäiväntoimintaa.

Lisätietoja: www.tyohyvinvointi.info