Insinööri-lehti

Opiskelijoiden kesätyöt

Viime kesänä 85 prosenttia insinööriopiskelijoista oli kesätöissä, jotka olivat useimmiten kokopäiväisiä. Viidennes työskenteli kesän vuorotöissä. Usein kesätyö ja harjoittelu nivoutuvat yhteen: harjoittelun kesän aikana suoritti kolme viidestä. Valtaosa sai harjoittelustaan palkkaa.

Noususuhdanne näkyi opiskelijoiden työllistymisessä jo viime kesänä. On todennäköistä, että parempi suhdannetilanne auttaa työllistymistä tänäkin kesänä.

Tiedot perustuvat Insinööriliiton tekemään Opiskelijoiden työssäkäyntitutkimukseen.

Koulutusala vaikuttaa työllistymiseen

Rakennusalan opiskelijat ovat tyypillisesti työllistyneet kesäisin opiskelijoista parhaiten. Viime kesänä kuitenkin ero muihin koulutusaloihin kaventui.

Tietotekniikan opiskelijat ovat taas tyypillisesti työllistyneet heikoiten, mutta myös heillä kesätöissä käyvien osuus lisääntyi.

Yleensä kesätyöpaikka löytyi samalta paikkakunnalta, jossa asui tai opiskeli. Runsas neljännes kuitenkin työskenteli kesän muualla kuin koti- tai opiskelupaikkakunnallaan.

Suurimmat työssäkäyntialueet viime kesällä olivat pääkaupunkiseutu ja Häme.
Koulutusalan lisäksi myös opintojen vaihe vaikuttaa työllistymiseen; mitä pidemmällä opinnot ovat, sitä helpompi sopiva kesätyö on löytää.

Kesäksi 2017 työllistyneiden osuus kasvoi kuitenkin kaikilla vuosikursseilla. Viime kesänä työnhaku koettiin alasta riippumatta helpommaksi kuin viimeisen viiden kesän aikana.

Odotettavissa on, että tänä kesänä entistä useampi halukas löytää itselleen kesätyöpaikan.

Työnhaussa pärjää ilman suhteitakin

Huonossa taloustilanteessa suhteiden merkitys työnhaussa tyypillisesti kasvaa. Viime kesän työnhaussa suhteilla ei ollut enää niin suurta merkitystä kuin aiempina vuosina, joten myös tämä kielii paremmista työllistymismahdollisuuksista.

Suhteiden merkitys työnsaannissa vähenee työkokemuksen kertyessä ja opintojen edetessä.

Työllistyneet lähettivät työhakemuksia keskimäärin kolmeen työpaikkaan. Vajaa kymmenys ei hakemisesta huolimatta löytänyt kesätöitä; he olivat hakeneet keskimäärin kahdeksaa työpaikkaa.

Viime kesänä entistä useampi tekniikan alan opiskelija oli löytänyt työpaikan ottamalla itse yhteyttä uuteen työnantajaan. Yleensä opiskelijat työskentelevät samassa työpaikassa, missä ovat työskennelleet aiemmin joko opintojen ohella lukuvuoden aikana tai kesätöissä.

Vähän koulusta vastaamattomia kesätöitä

Viime kesä toi mukanaan opiskelijoille aiempaa laadukkaampia työtehtäviä. Tutkimuksen mukaan tekniikan alan opiskelijat olivat saaneet entistä useammin vastuulleen työtehtäviä, jotka liittyivät hyvin opiskeltavaan alaan.

Aiempaa useampi koki myös saaneensa vastuulleen entistä vaativampia tehtäviä osaamisen kehittyessä ja opintojen edetessä.

Eniten tekniikan alaan kuulumattomia kesätöitä tekivät tietotekniikan opiskelijat. Myös naiset työskentelivät miehiä useammin koulutusta vastaamattomissa tehtävissä.

Useimmiten tekniikan alan ulkopuolisia tehtäviä tekivät alimpien vuosikurssien opiskelijat ja kokemuksen karttuessa myös he saivat helpommin oman alan töitä.

Muulla kuin tekniikan alalla työskenteleviä oli myös viime kesänä vähemmän kaikilla koulutusaloilla ja kaikilla vuosikursseilla kuin aiempina kesinä.

Tekniikan alan opiskelijoille maksettiin kesätöistä keskimäärin 2 000 euroa kuukaudessa. Keskimääräinen palkkataso on pysynyt jo joitakin vuosia samalla tasolla.

Teksti: Varpu Multisilta, Insinööriliiton työmarkkinatutkija

Lue lisää opiskelijoiden palkkasuosituksista