Insinööri-lehti koulutus

Koronavuosi vaikutti valmistuneiden työllistymiseen

Kun uusi lukuvuosi alkaa, moni insinööriopiskelija miettii, millaiset työmarkkinat ovat edessä valmistumisen jälkeen.

Insinööriliitto on seurannut pitkään vastavalmistuneiden kokemuksia insinööriopinnoista ja työuran alkuvaiheista. Keväällä toteutettiin jokavuotinen vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus.

Tiedot koskevat viime vuonna valmistuneita, eli kyselyn avulla päästiin pureutumaan koronavuoden keskellä valmistuneiden kokemuksiin. Heistä yli 700 vastasi kyselyyn.

Kyselyn vastaajat olivat pääosin tyytyväisiä insinöörikoulutukseen. Tyytyväisyys oli jopa hieman noussut verrattuna viime vuoden tuloksiin.
Koulutuksen hyvinä puolina pidettiin muun muassa hyviä työllistymismahdollisuuksia, joten vaikuttaisi siltä, että insinöörialoja pidettiin melko varmoina työllistäjinä myös epävarmassa tilanteessa.

Lähiopetukselle on tarvetta

Usea kaipasi opintojensa aikana lähiopetusta, mutta toisaalta joustavat etäopiskelumahdollisuudet ovat voineet lisätä monien tyytyväisyyttä opintoihin.

Vastavalmistuneet arvioivat, että tärkeimpiä työelämässä tarvittavia taitoja ovat ongelmien ratkaisukyky, uuden oppimiskyky ja tiimityöskentely.

Insinöörikoulutuksessa saaduista valmiuksista parhaimmiksi arvioitiin itsenäistä työskentelyä, tiimityöskentelyä sekä ongelmien ratkaisukykyä. Sen sijaan neuvottelu- ja esimiestaidot koettiin koulutuksessa heikommin huomioiduksi.

Määräaikaisuudet yleistyivät

Valmistuneiden työtilanne odotetusti heikentyi hieman verrattuna viime vuoteen. Vakituinen työpaikka oli sekä valmistumis- että kyselyhetkellä viime vuotta hieman harvemmalla.

Määräaikaisten työsuhteiden määrä puolestaan kasvoi. Työttömien määrä, seitsemän prosenttia, vastasi viime vuoden tasoa.

Koronapandemian keskellä aiempaa useampi koki oman alan työpaikan saamisen vaikeaksi. Aiemmista vuosista poiketen työnsaannin hankaluuden arvioitiin usein johtuneen heikosta työmarkkinatilanteesta ja myös valmistumisajankohdasta.

Edellisvuotta useampi oli ollut jossain vaiheessa valmistumisensa jälkeen työttömänä.

Useat saivat työpaikan

Haastavasta tilanteesta huolimatta tuoreet insinöörit työllistyivät edelleen verrattain hyvin, ja erot viime vuoteen eivät olleet huomattavan suuria.

Valmistuneista yli 70 prosentilla oli vakituinen tai määräaikainen työpaikka niin valmistumisen jälkeen kuin kyselyhetkellä tänä keväänä.

Palkat säilyivät ennallaan

Valmistuneiden palkkataso pysyi lähes viime vuoden tasolla. Mediaanipalkka oli 3 000 euroa kuukaudessa, mikä on täsmälleen sama luku kuin vuosi sitten. Keskiarvopalkka nousi muutaman kymmenen euron verran kuukaudessa.

Palkkaerot pääkaupunkiseudun ja muun Suomen välillä pienenivät hieman, kun taas miesten ja naisten välinen palkkaero kasvoi. Naisilla vakituinen työ oli selvästi viime vuotta harvemmalla, mikä selittää palkkakehityksen suuntaa.

Vaikka pandemiatilanne elää edelleen, vastavalmistuneiden työllistyminen näyttää tällä hetkellä lupaavalta. Työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan vastavalmistuneiden työttömien määrä laski tämän vuoden alusta kesään saakka tasaisesti, ja on tällä hetkellä suunnilleen korona-aikaa edeltävällä tasolla.

Lue lisää: Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus (ilry.fi)

Teksti: Paula Pesonen, asiantuntija