Yli viisikymppiset hakevat yhtä monta avointa työpaikkaa kuin nuoremmatkin työttömät.
Insinööri-lehti työelämä

Ikääntyneet työttömät ovat aktiivisia työnhakijoita

Työttömyys pitkittyy sitä todennäköisemmin, mitä iäkkäämmästä työnhakijasta on kyse. Erityisen selvästi tämä käy ilmi yli 55-vuotiaiden työttömien kohdalla.

Ikääntyvien työttömyys onkin ollut viime aikoina tiuhaan esillä julkisessa keskustelussa. Ratkaisuja tilanteeseen on haettu muun muassa työttömyysturvan lisäpäivien lakkauttamisesta, uudenlaisesta muutosturvasta ja osa-aikatyöskentelyn lisäämisestä.

Ikääntyvien kohdalla työttömyyteen on useimmiten johtanut irtisanominen. Lähes joka toinen yli 55-vuotias työtön on tullut irtisanotuksi tuotannollistaloudellisin perustein, kun nuorempien kohdalla näin on käynyt vain joka neljännelle, ilmenee Insinööriliiton keväällä toteuttamasta työttömyyskyselystä.

Irtisanominen työuran loppupäässä juuri ennen eläkkeelle siirtymistä onkin usein yllättävä kriisitilanne. Saman työnantajan palveluksessa on ehditty työskennellä pitkään ja edellisestä työnhausta on voinut kulua aikaa kymmeniä vuosia.

Työttömyyskyselyn ikääntyvien vastaajien viimeisin työsuhde oli jatkunut keskimäärin 12 vuotta ennen irtisanomista. Vaikka irtisanomisen syyt olisivatkin organisaatioon liittyviä, moni irtisanottu jää pohtimaan sitä, miksi lopputili sattui juuri omalle kohdalle.

Työnantaja ei tunnu arvostavan

Noin joka toinen ikääntyvistä vastaajista katsoi ikänsä olleen keskeinen irtisanomiseen vaikuttanut tekijä. Kyselyn vastauksissa nousi esiin myös tunne siitä, ettei työnantaja ollut arvostanut riittävästi kokemuksen myötä hankittua pätevyyttä ja osaamista.

Ikääntyvät työttömät kaipaavat usein työnhakuun erilaista tukea ja neuvontaa kuin nuoremmat työhakijat. Hakijan yksilöllisen tilanteen huomioiminen koettiin erityisen tärkeäksi silloin, kun taustalla on pitkä työura saman työnantajan palveluksessa ja tutkinnon suorittamisesta on vierähtänyt aikaa useampi vuosikymmen.

Työnhaun keinot ja kanavat ovat ehtineet muuttua vuosien varrella, ja esimerkiksi työnhakuun tarvittavien asiakirjojen päivittäminen voi tuntua haasteelliselta. Toisille työttömyys taas on taitekohta, jossa oman uran ja elämän suuntaa arvioidaan uudelleen.

Ikääntyvät vastaajat uskoivat muita harvemmin löytävänsä enää omaa osaamistaan vastaavia työtehtäviä. Suurimmaksi esteeksi työllistymisen tiellä nähtiin työnantajien kielteinen asennoituminen ikääntyviä hakijoita kohtaan.

Viitosella alkava ikä tuntui johtavan karsiutumiseen jo rekrytointiprosessin alkumetreillä. Haastatteluihin pääseminen koettiin erityisen vaikeaksi silloin, kun hakuprosessi oli ulkoistettu rekrytointiyritykselle.

Töitä haetaan ahkerasti

Haasteista huolimatta työttömyyskyselyn tulokset osoittavat, että ikääntyvät työttömät hakivat työpaikkoja ahkerasti. Keskimäärin he olivat hakeneet yhtä monta avointa työpaikkaa kuin nuoremmatkin työttömät.

Omat henkilökohtaiset verkostot toimivat tehokkaana väylänä työpaikkojen etsimisessä, etenkin piilotyöpaikkojen löytämisessä.

Erilaisista työhakukoulutuksista ja tapaamisista työhakijat saivat muun avun ohella arvokasta vertaistukea, joka motivoi jaksamaan ja auttoi ylläpitämään myönteistä mielialaa.

Iästä huolimatta omaa asennoitumista ja luottamusta omaan osaamiseen pidettiin tärkeinä tekijöinä uuden työn löytymisessä.

Teksti: Elina Ahti, työmarkkinatutkija
Kuva: Shutterstock