Insinööri-lehti

Vuonna 2012 käytiin 86 työtaistelua

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa käytiin 86 työtaistelua vuonna 2012. Työtaistelujen määrä väheni lähes puolella edellisestä vuodesta, jolloin niitä oli 163 kappaletta. Viimeksi työtaisteluja on ollut yhtä vähän vuonna 2004. Työtaistelujen määrää vähensi vuonna 2012 työ- ja virkaehtosopimusten voimassaolo useimmilla sopimusaloilla.

Työtaisteluihin osallisten työntekijöiden lukumäärä oli vuonna 2012 vain neljänneksen edellisvuoteen verrattuna yltäen vajaaseen 15 000:een. Määrä oli vähemmän kuin koskaan aiemmin 1970-luvulta lähtien. Työtaisteluihin osallisten osuus työllisistä oli 0,6 prosenttia. Osuus on 1970-luvulta lähtien tarkasteltuna ollut yhtä pieni vain vuonna 2008.

Menetettyjä työpäiviä oli noin 17 000, joka on vain runsaan kymmenyksen viimevuotisesta. Työpäivämenetyksiä koettiin toiseksi vähiten 2000-luvulla.

Työtaisteluista suurin osa, 75 kappaletta, oli lakkoja. Ylityökieltoja oli kahdeksan ja saartoja kolme.

Työtaistelun yleisin syy työvoiman vähennys

Työtaistelun syy oli lähes puolessa työtaisteluista työvoiman vähennys tai sen uhka. Näiden työtaistelujen osuus osallisista työntekijöistä ja menetetyistä työpäivistä oli noin 60 prosenttia. Työnjohto oli syynä 15:ssä ja palkkavaatimus kuudessa käydyistä työtaisteluista. Useimmilla aloilla työ- ja virkaehtosopimukset olivat vuonna 2012 voimassa eikä neuvotteluja käyty, minkä johdosta alan työ- tai virkaehtosopimus oli syynä poikkeuksellisen harvassa, vain viidessä työtaistelussa.

Työtaisteluista 54 käytiin teollisuudessa. Teollisuuden työpäivämenetykset kattoivat lähes kaksi kolmasosaa kaikista työpäivämenetyksistä. Teollisuuden alatoimialoista eniten työtaisteluja käytiin metallien jalostuksen toimialalla.

Suurin yksittäinen työtaistelu oli elintarvikealan lakko, jossa vastustettiin irtisanomisia. Työtaisteluun osallistui yhteensä 1 000 työntekijää ja menetettyjä työpäiviä kertyi 2 000.

Teollisuuden jälkeen eniten työtaisteluja käytiin päätoimialoista kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla.

Alueellisesti tarkasteltuna paikallisia työtaisteluja käytiin eniten Vaasan ja Tampereen kaupungeissa. Työtaisteluista 14 käytiin useamman kuin yhden kunnan alueella.

Lukumääräisesti eniten työtaisteluja käytiin vuoden 2012 viimeisellä ja vähiten ensimmäisellä neljänneksellä. Työpäivämenetyksistä vain runsas kymmenys ajoittui vuoden ensimmäiselle neljännekselle. Muille neljänneksille työpäivämenetykset jakautuivat tasaisemmin.