Insinööri-lehti

Asiantuntija vai esimies?

Jollakin ihmisellä on hyvin selkeä käsitys siitä, mikä on hänelle paras tehtävä ja asema, jollekin toiselle asia ei ole lainkaan helppo. Kysymystä kannattaa pysähtyä miettimään, tutkia eri asematasojen tehtäväkuvia ja vastuita sekä selvittää, miten tehtävät eroavat toisistaan. Tärkeätä on myös ymmärtää, mitä ominaisuuksia osaamisen ja kokemusten lisäksi tehtävissä tarvitaan.  

Asiantuntija keskittyy sisältöön ja sen kehittämiseen, esimies vastaa ryhmän päämäärähakuisesta käyttäytymisestä. Esimies edistää työn sujumista turvaamalla ja ennakoimalla resursseja sekä tukemalla alaistensa työtä ja vahvistamalla heidän työmotivaatiota. Asiantuntija mahdollistaa yrityksen tavoitteiden saavuttamisen käyttämällä koulutuksen ja kokemuksen tuomaa erityistä substanssiosaamistaan.

Esimiehen työ on suuressa määrin vuorovaikutustyötä, jossa ymmärrys ryhmädynamiikasta on tärkeätä. Erityisenä vastuualueena esimiestyössä on työhyvinvointi. Myös henkilöstöhallinnolliset tehtävät ja tulevan suunnittelu vievät aikaa.

Asiantuntijalla saattaa puolestaan olla hyvinkin suuri vastuu ja toimintavalta nimetyissä toiminnoissa tai projekteissa, vaikka hänellä ei olekaan alaisia. Asiantuntija voi keskittyä oman kapean tai erityisen osaamisalansa kehittämiseen ja saattaa edustaa alansa korkeinta ja arvostetuinta huippua.

Matalissa organisaatiorakenteissa, kuten monissa suomalaisissa yrityksissä, esimiehiä on vähän ja asiantuntijoita paljon. Asiantuntijat toimivat usein melko itsenäisesti omissa vastuullisissa tehtävissään ja etenevät omalla alallaan syventäen asiantuntemustaan tai laajentaen vastuualuettaan.

Menestystä uralla voi saavuttaa, olipa kyseessä sitten asiantuntija- tai esimiestyö. Ulkopuoliset näkevät ja arvioivat joskus vain esimiestyöhön pääsemisen arvokkaaksi virstanpylvääksi urapolulla, mutta yritysten sisällä ja oman ammattialan piirissä asiantuntijana kehittymistä kyllä arvostetaan. Kannuksensa hankkinut ja osaamisensa osoittanut asiantuntija on myös kiinnostava kohde yritysten rekrytointiprosesseissa ja vahvoilla palkkaneuvotteluissa.

Omaa tulevaisuuttaan ja työrooliaan pohtivan kannattaa ensi sijassa miettiä omia ominaisuuksiaan: Sovinko paremmin esimieheksi vai asiantuntijaksi. Olenko parhaimmillani tukemassa ja motivoimassa muita, auttamassa muiden menestystä ja turvaamassa työnantajan ja alaisteni tulevaisuutta vai onko sittenkin minulle oikea paikka keskittyä omaan substanssialaan ja osaamistani edelleen kehittämällä edetä asiantuntijauralla.

Seija Utriainen
Insinööriliiton urahallinta-asiantuntija