Insinööri-lehti

Rahoitusalan ratkaisu ei syntynyt helpolla

Pitkittyneiden neuvotteluiden suurin haaste oli löytää sopu viikonlopputöistä. Palkankorotukset olivat yleisen linjan mukaiset.

Rahoitusalalle saatiin työehtosopimus aikaiseksi 25. maaliskuuta 2018. Neuvottelut olivat poikkeuksellisen pitkät ja hankalat. Neuvottelupöydissä istuttiin moneen kertaan vuoden 2017 lokakuusta lähtien.

Rahoitusalan sopijaosapuolina olivat palkansaajista Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n lisäksi STTK:laiset Ammattiliitto Nousu sekä Ammattiliitto Pro. Työnantajia edustivat Finanssiala ja Palvelualojen työnantajat PALTA.

Neuvotteluiden suurin kipukohta löytyi viikonlopputöiden sopimisesta.

– Lauantaityöt ovat olleet aiemminkin mahdollisia, mutta nyt neuvoteltiin sunnuntaityöstä, kertoo YTN:n finanssialan taustaryhmän puheenjohtaja, Nordean pääyhteyshenkilö Jarmo Hyvärinen.

Viikonlopputöistä sovitaan paikallisesti

Neuvotteluissa työnantajapuoli halusi varmuuden siitä, että palvelut turvataan jatkossa myös viikonloppuisin, ja he halusivat direktio-oikeudella määrätä työntekijöiden viikonlopputöistä.

Palkansaajat taas vaativat, että viikonlopputöistä sovitaan ensisijaisesti paikallisesti ja sen tulee perustua vapaaehtoisuuteen ja tasapuolisuuteen. Painavasta syystä niistä tulee myös olla oikeus kieltäytyä.

– Kaikilla neuvotteluosapuolilla oli yksimielisyys siitä, että viikonlopputyö tulee mahdollistaa, mutta keinot olivat eri, kuvailee YTN:n finanssialan vastuullinen asiamies Riikka Sipilä.

– YTN:n tärkein tavoite oli, että viikonlopputyöstä sovitaan ensisijaisesti paikallisesti ja että siinä huomioidaan esimiehet ja asiantuntijat. Tämä toteutui, hän sanoo.

Paikallisissa sopimuksissa pystytään paremmin ottamaan huomioon paikalliset olosuhteet ja työntekijöiden henkilökohtaiset tilanteet sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen, kuin jos asioista sovittaisiin työehtosopimustasolla.

Jos paikallisesti ei päästä sopimukseen, työnantaja voi ottaa viikonlopputyön käyttöön tietyin rajatuin ehdoin esimerkiksi vapaaehtoisten voimin. Tällöinkin viikonlopputyön tulee perustua ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen.

Palkankorotukset yleistä linjaa

Viikonlopputöiden lisäksi työehtosopimukseen tuli muutamia uusia tekstimuutoksia liittyen muun muassa perhevapaalta palaavien perehdytyksestä huolehtimiseen sekä ammatillisen koulutuksen päivärahoihin.

Palkankorotukset noudattavat yleistä linjaa. Yleiskorotuksena palkkoja korotetaan 1.3.2018 alkaen 1,26 prosenttia ja 1.2.2019 alkaen 1,0 prosenttia. Lisäksi 1.10.2018 alkaen käytetään 1,2 prosentin palkkakeskusteluerä.

Ylempien toimihenkilöiden asema parani

Jarmo Hyvärinen ei usko pankkien avaavan oviaan laajalti sunnuntaisin, vaikka viikonlopputyöt ovatkin mahdollisia. Mutta asiaa varmasti kokeillaan. Hän kertoo, että rahoitusalalla esimiehet ja asiantuntijat ovat tehneet nytkin viikonlopputöitä vapaaehtoisesti esimerkiksi kotona.

– Heidän asemansa parani nyt, kun viikonlopputöiden periaatteista sovittiin työehtosopimuksessa ja paikallisissa sopimuksissa. Jos töitä tehdään viikonloppuisin työnantajan määräyksestä, se myös sovitusti korvataan. Tähän asti ylemmät toimihenkilöt ovat tehneet viikonlopputyötä ilman erillisiä korvauksia, hän kertoo.

Paikallisia neuvotteluita on jo käyty ja tullaan käymään suhteellisen nopealla aikataululla useissa eri pankeissa viikonlopputöiden osalta.

Palkankorotuksissa ei ollut alakohtaista neuvotteluvaraa

Pitkittyneiden neuvotteluiden taustalla vaikutti koko rahoitusalan rakennemuutos, johon liittyy verkkopalveluiden lisääminen, konttorien sulkeminen ja työvoiman vähentäminen.

YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäen mukaan neuvotteluita hankaloitti myös se, että työnantajapuoli halusi muutoksia sopimuksen tekstimääräyksiin ilman, että he olisivat tulleet vastaan palkankorotuksissa, jotka noudattivat yleistä linjaa.

– Yleensä tekstimääräysten poistamisella ja mahdollisilla heikennyksillä on hintansa, hän sanoo.

Hankamäki pohtii myös, kuinka jatkossa liittokierrokset tullaan neuvottelemaan, jos työnantajapuolen linjana jatkossakin on, että palkkaratkaisut ovat kaikissa neuvottelupöydissä samanlaiset, vaikka tupoista piti luopua.

Liittokierroksilla neuvotteluosapuolina ovat ammatti- sekä työnantajaliitot ilman keskusjärjestöjä. Liittokierros antaa mahdollisuuden sopia alakohtaisista erityistarpeista paremmin kuin tulopoliittisissa kokonaisratkaisuissa, joissa ovat mukana myös hallitus ja keskusjärjestöt.

Teksti: Kirsi Ristaniemi
Teksti on saatettu julkaista myös muiden YTN-liittojen lehdissä.