Insinööri-lehti

Yksityisen sektorin mediaaniansiot 3 193 euroa vuonna 2016

Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin kokoaikaisten kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan mediaaniansio oli 3 193 euroa kuukaudessa vuonna 2016. Miesten mediaaniansiot olivat 3 620 ja naisten 2 821 euroa. Keskiansiot olivat puolestaan 3 596 euroa.

Enemmistö yksityisen sektorin kuukausipalkkaisista työskentelee asiantuntijoina (31 prosenttia), erityisasiantuntijoina (26 prosenttia) tai palvelu- ja myyntityössä (19 prosenttia).

Jakautuminen eri ammattiryhmiin vaihtelee sukupuolittain siten, että miehistä enemmistö toimii asiantuntijatehtävissä, kun taas naisia työskentelee asiantuntijatehtävien lisäksi paljon myös palvelu- ja myyntityössä sekä toimisto- ja asiakaspalvelutyössä.

Miesten ja naisten ammattirakenteen erot vaikuttavat pitkälti sukupuolten välisiin palkkaeroihin. Keskiansioilla mitaten naisten ansiot olivat 79 prosenttia miesten ansioista ja mediaaniansioilla laskien 78 prosenttia vuonna 2016. Palkkaero on reilun kymmenen vuoden aikana kaventunut muutamia prosentteja. Yksityisen sektorin kokoaikaisista kuukausipalkkaisista 51 prosenttia on miehiä ja 49 prosenttia naisia.

Yksityisen sektorin erityisasiantuntijoiden mediaaniansiot olivat 4 255 euroa kuukaudessa, asiantuntijoiden 3 377 euroa ja palvelu- ja myyntityöntekijöiden 2 359 euroa.

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisista vähiten ansaitseva kymmenys ansaitsi 2 131 euroa ja eniten ansaitseva kymmenys 5 520 euroa.

Teollisuuden ansiot suuremmat kuin palvelualoilla

Yksityisen sektorin palvelualoilla työskentelevien säännöllisen työajan mediaaniansiot olivat 2 978 euroa kuukaudessa kun taas teollisuuden toimialoilla mediaaniansio oli 3 577 euroa.

Teollisuudessa erityisasiantuntijoiden osuus on palvelualoja suurempi ja ammattirakenne on muutenkin erilainen. Samassa ammatin pääluokassa olevien ansiotaso erosi siten, että erityisasiantuntijat ansaitsivat palvelualoilla 4 142 euroa kuukaudessa ja teollisuudessa 4 569, asiantuntijoiden kuukausiansiot olivat palvelualoilla 3 293 ja teollisuudessa 3 536 euroa.

Vaikka alojen välillä on eroja, voidaan vertailla joitain molemmilla aloilla olevia yksittäisiä ja yleisiä ammattiryhmiä. Esimerkiksi laskentatoimen erityisasiantuntijat ja tilintarkastajat ansaitsivat palvelualoilla 4 337 euroa ja teollisuudessa 4 750 euroa kuukaudessa. Sovellussuunnittelijat ansaitsivat puolestaan palvelualoilla enemmän, 4 534 euroa ja teollisuudessa 3 935 euroa. Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat ansaitsivat palvelualoilla 2 905 ja teollisuudessa 3 295 euroa, taloushallinnon toimistotyöntekijät palvelualoilla 2 593 euroa ja teollisuudessa 2 716 euroa kuukaudessa.

Ansiot ovat korkeimmat 40–49-vuotiailla

Säännöllisen työajan kuukausiansiot yksityisellä sektorilla nousevat koulutusasteen ja iän myötä. Ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneiden mediaaniansio oli 4 320 euroa kun taas alemman korkeakouluasteen suorittaneilla 3 350 euroa kuukaudessa. Keskiasteen koulutuksen käyneiden ansiot jäivät 2 630 euroon.

Ansiot ovat korkeimmat keskimäärin 40–49-vuotiailla. Korkeammin koulutettujen suurimmat kuukausiansiot ovat eläkeiän kynnyksellä olevilla.

Mediaaniansio tarkoittaa aineiston puolivälissä olevaa keskimmäistä palkkaa silloin kun palkat ovat suuruusjärjestyksessä.

Tilaston ansiokäsite säännöllisen työajan ansio sisältää kuukausipalkan, työaikalisät, luontoisetujen verotusarvon ja provision/myyntipalkkion keskimäärin kuukaudessa. Ylitöiden ja tulospalkkioiden osuutta ei lasketa tähän ansiokäsitteeseen. Kuukausipalkkatilasto sisältää kokoaikaiset kuukausipalkkaiset palkansaajat. Osa-aikaisiksi luokitellaan palkansaajat, joiden säännöllinen viikkotyöaika on alle 90 prosenttia alan yleisestä työajasta.