Insinööri-lehti

Vastavalmistuneiden työllistyminen vaikeutunut

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vastavalmistuneiden työllisyys jatkoi heikkenemistään vuonna 2014. Vuoden kuluttua valmistumisesta tutkinnon suorittaneista oli töissä 66 prosenttia, joka on 2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin taantumavuonna 2009.

Vuonna 2014 päätoimisesti työskenteli 51 prosenttia ja opiskelujen ohella oli töissä 15 prosenttia. Työttömien osuus kasvoi 2 prosenttiyksikköä, 13 prosenttiin.

Vastavalmistuneiden työllistymistä mitataan vuoden kuluttua valmistumisen jälkeen. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen suorittaneista joka viides oli työttömänä. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista joka kymmenes ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneistakin lähes 9 prosenttia oli työttömänä. Molemmilta koulutusasteilta 83 prosenttia työllistyi.

Edellisvuoteen verrattuna sekä miesten että naisten työhön sijoittuminen heikkeni noin kaksi prosenttiyksikköä. Miehistä työllisiä oli 59 prosenttia ja naisista 71 prosenttia. Edellisen taantuman aikaan vuonna 2009 miehistä työllisiä oli 60 prosenttia ja naisista 73 prosenttia. Etenkin ammatillisesta koulutuksesta valmistuneiden miesten työllistyminen oli vaikeaa. Vuonna 2014 ammatillisesta koulutuksesta valmistuneista miehistä oli työssä 58 prosenttia ja naisista 72 prosenttia. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista miehistä oli työssä 81 prosenttia ja naisista 84 prosenttia. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet miehet ja naiset työllistyivät lähes yhtä hyvin — heistä työllisiä oli noin 83 prosenttia.

Ylioppilastutkinnon ja alemman korkeakoulututkinnon suorittaneista suurin osa jatkaa opintojaan muissa koulutuksissa, ylioppilaista 64 prosenttia ja alemman korkeakoulututkinnon suorittaneista 87 prosenttia.

Sijoittumisessa oli eroja koulutusaloittain. Koulutusaloittain parhaiten sijoittuivat suojelualalta valmistuneet, joista työllisiä oli runsas yhdeksän kymmenestä ja sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta valmistuneet, joista työllisiä oli vajaa yhdeksän kymmenestä. Eniten työttömiä oli tekniikan ja liikenteen alalla, 22 prosenttia valmistuneista.

Maakunnittain vastavalmistuneiden työllisyys vaihteli Ahvenanmaan 83 prosentista Pohjois-Karjalan 57 prosenttiin. Koko maan keskiarvoa paremmin työllistyttiin Ahvenanmaan lisäksi Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa.