Insinööri-lehti

Välittömät verot kasvoivat neljä prosenttia

Tulonsaajat maksoivat välittömiä veroja ja maksuja 26,2 miljardia euroa vuonna 2011. Eniten maksettiin kunnallisveroa, 16,4 miljardia euroa. Ansiotuloveron osuus veroista oli 5,3 ja pääomatuloveron 1,9 miljardia euroa. Sairaanhoitomaksua tulonsaajat maksoivat 1,0 miljardia ja päivärahamaksua 665 miljoonaa euroa.

Verot kasvoivat edellisvuodesta neljä prosenttia. Kunnallisveroa maksettiin viisi ja ansiotuloveroa kolme prosenttia enemmän. Eniten, 13 prosenttia, kasvoi pääomatuloveron määrä. Sairaanhoitomaksua maksettiin 15 ja päivärahamaksua kahdeksan prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Verot ja maksut ovat kasvaneet vuodesta 1993 reaalisesti 32 prosenttia. Selvästi eniten niistä on kasvanut kunnallisvero, joka kasvoi 66 prosenttia. Kunnallisveron osuus veroista on kasvanut 50 prosentista 63 prosenttiin. Valtionverojen osuus on tänä aikana pienentynyt 33 prosentista 27 prosenttiin. Ansiotuloveron osuus pieneni 31 prosentista 20 prosenttiin.

Verojen ja maksujen osuus tulonsaajien veronalaisista tuloista oli 21,7 prosenttia vuonna 2011, kun se edellisvuonna oli 21,9. Veroihin ja maksuihin on laskettu ansio- ja pääomatuloverot, kunnallisvero, kirkollisvero sekä sairausvakuutusmaksut. Lisäksi palkansaajilta perittiin työntekijän eläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja 4,1 miljardia euroa. Pakolliset vakuutusmaksut mukaan lukien verot ja maksut veivät 25,1 prosenttia tuloista.

Veronalaiset tulot kasvoivat viisi prosenttia

Veronalaisia tuloja tulonsaajat saivat 120,8 miljardia euroa. Ansiotuloja niistä oli 113,0 miljardia ja pääomatuloja 7,8 miljardia euroa. Ansiotulot kasvoivat 4,5 ja pääomatulot 13 prosenttia. Yhteensä veronalaiset tulot kasvoivat viisi prosenttia. Veronalaista tuloa saaneita oli 4,5 miljoonaa, heidän lukumääränsä kasvoi noin prosentin.

Palkkatuloja tulonsaajat saivat 77 miljardia euroa eli 4,5 prosenttia edellisvuotista enemmän. Eläketulot kasvoivat 4,8 prosenttia, niitä tulonsaajat saivat 24,6 miljardia euroa. Palkkatuloja sai 2,8 miljoonaa ja eläketuloja 1,6 miljoonaa henkeä.

Ansiotuloista kasvoivat eniten ansiotuloina verotetut osingot ja optiovoitot työsuhdeoptioista. Osingot kasvoivat 16 ja optiovoitot 15 prosenttia. Veronalaisia ansiotulo-osinkoja tulonsaajat saivat 407 miljoonaa ja optiovoittoja 127 miljoonaa euroa. Sen sijaan työttömyyspäivärahoja tulonsaajat saivat seitsemän, opintorahoja kolme ja lapsen kotihoidon tukea prosentin edellisvuotista vähemmän. Työttömyyspäivärahoja ja muita työttömyysturvaan perustuvia etuuksia tulonsaajat saivat 3,2 miljardia euroa, opintorahoja 515 miljoonaa ja lapsen kotihoidon tukea 381 miljoonaa euroa.

Pääomatulona verotetut osingot kasvoivat 24 prosenttia. Kaikkiaan tulonsaajat saivat niitä 1,6 miljardia euroa, josta 770 miljoonaa oli peräisin listatuista, 707 miljoonaa listaamattomista ja 104 miljoonaa ulkomaisista yhtiöistä.

Luovutusvoittoja tulonsaajat saivat 3,8 miljardia euroa, mikä oli 8,5 prosenttia edellisvuotista enemmän. Vuokratuloja he saivat 1,3 miljardia euroa, eli neljä prosenttia edellisvuotista enemmän. Metsätalouden pääomatulot kasvoivat 39 prosenttia, niitä tulonsaajat saivat 663 miljoonaa euroa. Myös muut pääomatulot, joita ovat esimerkiksi henkivakuutusten perusteella maksetut korvaukset ja muut pääomatuloa olevat etuudet kasvoivat selvästi, 46 prosenttia edellisvuodesta. Muita pääomatuloja tulonsaajat saivat 566 miljoonaa euroa.

Maataloudesta tulonsaajat saivat tuloja 1,0 miljardia, elinkeinotoiminnasta 3,0 miljardia ja yhtymistä 1,3 miljardia euroa. Maatalouden tulot kasvoivat 2,7 prosenttia, elinkeinotoiminnan tulot 5,8 prosenttia ja yhtymistä saadut yrittäjätulot 7,6 prosenttia.

 

Lähde: Veronalaiset tulot 2011. Tilastokeskus