Insinööri-lehti

Suomalaisyrityksissä kova muutostahti

Lähes puolet suomalaisyrityksistä on uudistanut organisaatiotaan kahden viime vuoden aikana. Tuotteita ja palveluja on uudistanut melkein yhtä moni. Kokonaan uusia tuotteita tai palveluja on kehittänyt joka viides yritys.

Kova muutostahti ei ole uuvuttanut henkilöstöä. Haastelluista työntekijöistä 81 prosenttia piti yrityksessään toteutettuja muutoksia hyödyllisinä, 77 prosenttia tarpeellisina ja 65 prosenttia välttämättöminä.

Henkilöstö kokenut muutokset myönteisesti 

Useampi kuin kaksi kolmesta työntekijästä koki muutosten vaikuttaneen myönteisesti työn mielekkyyteen. Yli puolet katsoi muutosten lisänneen uskoa työsuhteen jatkuvuuteen ja vajaa kolmannes näki muutoksella myönteisiä vaikutuksia palkkaan. Suurin huolenaihe oli työn kuormitus, joka oli lisääntynyt joka kolmannen mielestä.

– Suomalaiset ovat varsin kehittämishakuista väkeä. Uusia ideoita esimiehelleen oli ehdottanut 74 prosenttia työntekijöistä viimeisen vuoden aikana. Lähes yhtä moni oli kehittänyt omaa työtään. Yli kolmannes kertoi kehittäneensä tuotteita tai palveluja. Kokonaan uusia tuotteita tai palveluja kehittäneissä yrityksissä luvut olivat vielä korkeampia, kertoo Tekesin johtava asiantuntija Tuomo Alasoini.

Yritykset uudistuneet eri tavoin

Työ tuotti mielihyvää eniten niissä yrityksissä, jotka olivat kasvaneet tai joissa johto oli hajauttanut päätöksentekoa alaspäin. Valtaa keskittäneissä organisaatioissa työmielihyvä oli selvästi keskimääräistä vähäisempää. Vähäisintä se oli siellä, missä oli karsittu toimintoja esimerkiksi ulkoistamalla tai toteutettu isoja organisaation toiminnan periaatteen muutoksia. Työmielihyvä oli keskiarvoa selvästi vähäisempää myös niissä organisaatioissa, jotka eivät olleet toteuttaneet muutoksia lainkaan.

Tiedot käyvät ilmi Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskuksen toteuttamasta MEADOW-tutkimuksesta, joka on osa Tekesin Liideri-ohjelmaa. Tutkimukseen osallistui 1531 vähintään 10 hengen kokoista yritystä ja julkisyhteisöä vuosina 2012–13.

Lähde: Tekes