Insinööri-lehti

Yritysvastuu ja tuottavuus kulkevat käsi kädessä

Suomalaiset yritykset toimivat jo nyt suhteellisen vastuullisesti yritysvastuukysymyksissä. Suomessa on pitkät perinteet työ-, työsuojelu- ja ympäristölainsäädännön noudattamisesta. Yleensä nämä asiat myös toimivat.

Elämme demokraattisessa yhteiskunnassa, jossa jokaisella on sananvapaus. Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja työskentelemme korruption estämiseksi. Näistä kaikista on kuitenkin mahdollisuus tehdä vielä paremmin Suomen kilpailukykytekijöitä globaaleilla markkinoilla.

Parantamista vaatii erityisesti yritysvastuun noudattamisen sitovuus sekä siihen kuuluvien elementtien tarkentaminen. Työntekijöiden edustajat tulee ottaa osaksi yritysvastuun kartoitusta. Heidän tiedottamisensa, kuulemisensa ja osallistumisensa yrityksen toimintaan tulee katsoa yhtiötä velvoittavaksi ihmisoikeudeksi, jonka rikkominen sanktioidaan.

Yritysvastuu kohdentaa rahavaroja oikein toimiviin yrityksiin.

Johdon palkkioiden muodostuminen tulee myös sitoa yritysvastuuvelvoitteiden toteutumiseen ja yhtiön johdon vastuuta laajentaa osakkeenomistajien etujen ja tuoton valvonnasta kaikkien tärkeiden sidosryhmien etujen valvontaan.

Kaikki elinympäristöä tai ilmastoa tuhoava, ihmisoikeuksia polkeva tai kokonaistaloudellista haittaa aiheuttava yritystoiminta tulee kieltää yritys- ja yhteiskuntavastuun vastaisena toimintana. Velvoitteisiin tulee sisältyä yrityksen toimien huolellinen suunnittelu, suunnitelmien toteutumisen seuranta, tähän liittyvä julkinen raportointi sekä väärin toimimisen rankaiseminen.

Yritysvastuun tulee koskea mahdollisimman laajasti kaikkia suomalaisia ja eurooppalaisia yrityksiä yritysmuodosta, yrityksen koosta ja toimialasta riippumatta. Tärkeää on kuitenkin varmistua myös siitä, että oikein toimiva yritys saa toiminnastaan etua ja että vaadittujen toimien toteuttaminen on tarpeeksi helppoa ja selkeää.

Lait tulee säätää kunnianhimoisesti ja niiden pohjaksi tulee asettaa YK:n ja OECD:n yritystoimintaa sekä ihmisoikeuksia koskevat periaatteet.

Tällä hetkellä yritysvastuulait löytyvät Ranskasta ja Alankomaista. Suomessa lain säätämisen selvittäminen on otettu Marinin hallitusohjelmaan, mutta se on yhä kesken. Vuonna 2019 Suomi sai vietyä yritysvastuuasiaa eteenpäin EU-tasolla toimiessaan EU:n neuvoston puheenjohtajamaana. Nyt tämä hanke on kirjattuna myös komission ohjelmaan.

Selvitysten mukaan yritysvastuun noudattaminen on kiinteässä yhteydessä yhtiön tuottavuuteen. Se ohjaa myös sijoittajia ja kuluttajia. Samalla se kohdentaa rahavaroja oikein toimiviin yrityksiin.

Kaikkien yritysten tulee kuitenkin toimia samojen periaatteiden ja velvoitteiden pohjalta ja niin sanottuja vapaamatkustajia ei tule sallia. Tämä on Suomen, suomalaisten yritysten ja koko Euroopan etu.

Maria Jauhiainen
Insinööriliiton lakimies