Insinööri-lehti

Työttömyys- ja sairasvakuutusmaksuihin muutoksia

Vuoden 2016 alusta palkansaajan ja työnantajan keskimääräiseen työttömyysvakuutusmaksuun tulee 0,50 prosenttiyksikön korotus. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 1,15 prosenttia palkasta. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 1,00 prosenttia palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2 044 500 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu on 3,90 prosenttia palkasta.

Yrityksen osaomistajan maksama palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on ensi vuonna 0,46 prosenttia palkasta ja osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 1,00 prosenttia palkasta.
Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksu on 1,00 prosenttia liiketoiminnasta maksettujen palkkojen määrästä, jos palkkasumma on korkeintaan 2 044 500 euroa. Sen ylittävältä osalta maksu on 2,45 prosenttia palkasta.

Maksujen korottaminen johtuu työttömyyden kasvusta, joka on vähentänyt vakuutusmaksutuloja ja lisännyt työttömyyspäivärahamenoja

Sairasvakuutusmaksut vahvistettu

Vakuutettujen sairaanhoitomaksu on ensi vuonna 1,30 prosenttia kunnallisverotuksessa verotettavasta ansiotulosta. Verotettavista eläke- ja etuustuloista perittävä maksu on 1,47 prosenttia. Molemmat maksut laskivat 0,02 prosenttiyksikköä vuoden 2015 tasosta.

Työantajan sairausvakuutusmaksu on 2,12, ja palkansaajien sekä yrittäjien päivärahamaksu on 0,82 prosenttia palkasta tai työtulosta. Molemmat maksut nousevat 0,04 prosenttiyksikköä vuodesta 2015.

Yrittäjän eläkelain mukaisesti vakuutettujen yrittäjien maksama lisärahoitusosuus pysyy vuoden 2015 tasolla ja on 0,13 prosenttia.

Palkkakerroin nousee – työeläkeindeksi pysyy ennallaan

Ensi vuoden palkkakerroin on 1,373. Vuoteen 2015 verrattuna palkkakerroin nousee hieman yli 0,7 prosenttia. Palkkakerrointa käytetään tulevan työeläkkeen laskennassa. Sillä tarkistetaan vuosiansiot eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Palkkakertoimessa palkkojen muutoksen osuus on 80 prosenttia ja hintojen muutoksen 20 prosenttia.

Työeläkeindeksi on ensi vuonna 2519. Työeläkeindeksi pysyy samana kuin vuonna 2015, joten työeläkeindeksiin sidotut etuudet eivät lainkaan nouse kuluvaan vuoteen verrattuna. Työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa olevat työeläkkeet. Työeläkeindeksiä laskettaessa palkkojen muutoksen osuus on 20 prosenttia ja hintojen muutoksen 80 prosenttia.

Uusi tapaturma- ja ammattitautilaki

Työtapaturmia ja ammattitauteja koskevat säädökset on koottu nykyisistä kolmesta laista yhdeksi uudeksi työtapaturma- ja ammattitautilaiksi, joka tulee voimaan ensi vuoden alusta. Lakiin on kirjattu vakuutetun oikeudet ja velvollisuudet, jotka nyt ovat osittain ratkaisu- ja oikeuskäytännön varassa.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus koskee vain ansiotarkoituksessa tehtyä työtä, ja se on jatkossa mahdollisimman yhdenmukainen työeläketurvan kanssa. Työtapaturmaturva koskee pääsääntöisesti samoja työntekijöitä kuin työeläketurva. Yrittäjille vakuutus on edelleen vapaaehtoinen.