Insinööri-lehti

Palkansaajien palkkaerot pienentyivät edelleen vuonna 2010

Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kaikkien kokoaikaisten palkansaajien keskimääräinen kuukausiansio oli vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä 3 040 euroa ja mediaaniansio 2 715 euroa. Parhaiten palkattu kymmenesosa (9. desiili) palkansaajista ansaitsi yli 4 498 euroa ja matalapalkkaisin kymmenesosa (1. desiili) alle 1 937 euroa kuukaudessa. Parhaiten palkattu kymmenesosa ansaitsi siis vähintään 2,32 -kertaa enemmän kuin vähiten ansaitseva kymmenesosa. Ylimmän ja alimman desiilin välinen ansioero pieneni edellisvuoteen verrattuna noin yhden prosenttiyksikön.

Palkansaajien palkkaerot ovat kasvaneet 2000 –luvulla, mutta vuodesta 2008 alkaen palkansaajien ansioiden ero on alkanut supistua. Havaittu palkkaerojen supistuminen johtui suurelta osin matalapalkkaisten palkansaajien nopeammasta ansiokehityksestä vuonna 2010. Parhaiten palkatun kymmenesosan ansiot kasvoivat vuodessa 2,1 prosenttia, kun taas vähiten ansaitsevan kymmenesosan ansionousu oli samaan aikaan 2,4 prosenttia.

Lisätietoja: Tilastokeskus