Insinööri-lehti talous

Freyrin akkukemikaalitehdas sai ympäristöluvan

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto rajoitti Freyrin hakemaa päästömäärää.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myönsi eilen ympäristöluvan Vaasan Laajametsän suurteollisuusalueelle sijoittuvalle Freyr Battery Finlandin katodiaktiivimateriaalia valmistavalle akkukemikaalitehtaalle. Tehtaalla valmistetaan akuissa käytettäväksi katodiaktiivimateriaaliksi litium-rautafosfaattia.

Ympäristölupa koskee litium-rautafosfaatin tuotantoa 30 000 tonnin vuosituotantokapasiteetilla. Tuotantoprosessissa syntyvät jätevedet esikäsitellään laitoksella ja johdetaan Vaasan Veden Påttin jätevedenpuhdistamolle.

Aluehallintovirasto rajoitti hakemuksessa haettuja viemäriin ja ilmaan johdettavia päästöjä.

Ympäristöluvassa on asetettu raja-arvot viemäriin johdettavan jäteveden litium-, vanadiini-, kloridi-, sulfaatti- ja kiintoainepitoisuudelle sekä ilmaan johdettavien päästöjen osalta hiukkaspitoisuudelle ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuudelle. Päätöksessä on määrätty tarkkailtavaksi jäte- ja hulevesien laatua sekä määrää, melua, ilmaan johdettavia päästöjä ja alueen pohjavesiä.

Lisäksi aluehallintovirasto määräsi ratkaisussaan laatimaan tarkennetun suunnitelman hulevesien hallinnasta sekä teknis-taloudellisen selvityksen vedyn talteenotosta ja käsittelystä. Virasto on määrännyt myös luontoarvojen huomioimisesta.

Kuva: Phillip Navin /Freyr