Insinööri-lehti

Ehdotukset työsuojeluvalvonnan uudistamiseksi tervetulleita

Palkansaajakeskusjärjestöjen mielestä työsuojeluvalvonnan kehittämiselle on tarvetta. Selvitysmiesten raportissa on esityksiä, jotka toisivat selkeitä parannuksia työsuojeluvalvonnan nykytilaan.

Erityisesti siirtyminen yhteen valtakunnalliseen toimialueeseen lisäisi työsuojeluvalvonnan vaikuttavuutta. Työsuojeluvalvonnan resursseja tulee voida liikutella sekä alueellisesti että asiasisällöllisesti nykyistä helpommin ja joustavammin. Tämä sekä lisää toiminnan tehokkuutta että säästää julkisia varoja.

Siirtyminen valtakunnalliseen toimialueeseen myös vähentäisi byrokratiaa, jolloin työsuojelutarkastajat voisivat keskittyä nykyistä enemmän valvomaan työsuhteen lakimääräisten ja työehtosopimusten mukaisten ehtojen noudattamista. Tarkastuskäyntejä työpaikoille voitaisiin lisätä ja tarkastusten laatua parantaa. Tarkastajien osaamisen kehittämistä koskevat esitykset edistävät myös henkisen työsuojelun valvontaa.

Työsuojelun on täytettävä yhdenvertaisuuden ja tasapuolisuuden vaatimukset. Siksi työsuojelutoiminnan suunnittelu, arviointi ja operatiivinen ohjaus pitäisi keskittää nykyistä voimakkaammin sosiaali- ja terveysministeriölle.

Palkansaajakeskusjärjestöt korostavat myös tehokkaan ja joustavasti toimivan työsuojeluvalvonnan auttavan harmaan talouden kitkemisessä. Sen lisäksi työsuojelun vahvistaminen edistää työhyvinvointia ja vaikuttaa sitä kautta työurien pidentymiseen.

Työsuojelupiirien lakkauttamisen jälkeen työsuojeluvalvonta ei ole aluehallintovirastojen yhteydessä toiminut parhaalla mahdollisella tavalla. Elokuun lopussa valmistuu selonteko aluehallintouudistuksen toimeenpanosta ja toteutumisesta, jonka jälkeen on arvioitava, miten työsuojeluviranomaistoiminta on tarkoituksenmukaisinta organisoida.