Insinööri-lehti

Akava: Asiantuntijatyötä tekevien on kuuluttava työaikalain piiriin

Akava pitää erinomaisina työaikalakiesityksen tavoitteita parantaa työaikasuojelua ja lisätä joustavuutta. Toteutuessaan ne vahvistavat työntekijöiden työhyvinvointia ja pidentävät työuria.

Akava pitää välttämättömänä, että esitystä korjataan muun muassa soveltamisalan osalta ja että hallitus vie sen jälkeen esitystä eteenpäin.

– Vuonna 1996 voimaan tullut työaikalaki kaipaa kipeästi uudistusta ja tämä esitys antaa siihen hyvät mahdollisuudet. Työaikalaki on saatava vastaamaan tämän päivän työelämän tarpeita, painottaa Akavan johtaja Maria Löfgren.

Akava vaatii, että asiantuntijatyötä tekevien on lähtökohtaisesti kuuluttava työaikalain piiriin, jotta asiantuntijoiden työaikasuojelua voidaan parantaa.

– Edellytämme, että työaikalain ulkopuolelle voivat jäädä vain ne työntekijät, joilla on oikeus päättää täysin vapaasti työaikojensa pituudesta ja sijoittelusta ja joiden työaikaa ei määritellä ennalta eikä sitä mitata tai valvota. Yhdenmukaisten kriteereiden tulee koskea pääsääntöisesti kaikkia aloja, Löfgren korostaa.

Lisäksi Akava edellyttää, että matkustamiseen käytetty aika on säädettävä työajaksi. Vaihtoehtoisena kompromissimallina Akava on esittänyt, että matkustaminen edellyttäisi työntekijän suostumuksen.

– Matkustaminen työaikojen ulkopuolella voi olla jopa ylityön aiheuttamaa kuormitusta haitallisempaa. Silti työmatkat ovat työntekijälle velvoite, joiden ajalta laki ei tällä hetkellä oikeuta edes palkkaan, Löfgren huomauttaa.

Akavan mielestä työaikalakiesitys sisältää useita joustavia elementtejä, kuten joustotyöaikamallin, jotka soveltuvat hyvin ajasta ja paikasta riippumattomaan, vaativaan asiantuntijatyöhön.

– Joustotyöaikamalli ottaa molemminpuolisen joustotarpeen huomioon ja on omiaan motivoimaan luottamuksellisen ilmapiirin syntymistä työnantajan ja työntekijän välille, Löfgren sanoo.

Työ- ja elinkeinoministeriön esitys työaikalaiksi lähetettiin 7. heinäkuuta lausuntokierrokselle. Esitykseen on liitetty mukaan lain valmisteluvaiheessa mukana olleiden Akavan ja muiden työmarkkinajärjestöjen kannanotot.