Insinööri-lehti

Palkansaajat: Työvoiman kysyntä tärkeää

Palkansaajien tutkimuslaitoksen mukaan keskittyminen eläköitymisiän muuttamiseen ei ratkaise työuriin liittyvää ongelmaa. Ikärajoja nostamalla voidaan rajoittaa eläkkeelle pääsyä, mutta ei estää työttömyyttä eikä vähentää työkyvyttömyyseläkkeitä.

Palkansaajien tutkimuslaitos PT:n arvion mukaan kasvun ja työllisyyden kannalta keskeistä on talouden kilpailukyvyn ja teknologisen kehityksen turvaaminen ja työvoiman osaamispääoman kehittäminen.

– Työvoiman tarjonnan ohella tärkeää on myös työvoiman kysyntä. Jos työpaikkoja ei ole, suurestakaan työvoiman tarjonnasta ei ole apua, vaan tuloksena on vain korkea työttömyys, tutkimuslaitoksen johtaja Jaakko Kiander sanoo.
Työpaikkojen luomisen ja yritystoiminnan edellytysten turvaamisen pitäisi nyt olla talouspolitiikan keskiössä.

Työikäisen väestön määrän kehityksen ennakointi on vaikeampaa kuin eläkeläisten määrän arviointi, sillä työikäisten määrän tulevaan kehitykseen vaikuttavat paitsi nykyisten ikäluokkien koko myös tulevaisuuden maahanmuutto ja syntyvyys.
– Väestöllistä huoltosuhdetta tärkeämpi muuttuja on taloudellinen huoltosuhde, joka kuvaa eläkkeellä olevan väestön suhdetta työssä olevaan väestöön. Siihen vaikuttaa työssä olevien työurien pituuden lisäksi myös työhönosallistumisaste.

Uusia työpaikkoja

Lähivuosina kasvun kannalta Kianderin mukaan kriittinen tekijä on uusien työpaikkojen luominen, ei niinkään pula työnhakijoista.
– Jos ikääntyneiden työpanokselle olisi riittävästi kysyntää, työntekijöitä ei siirrettäisi eläkeputkeen. Sama pätee myös vanhuuseläkkeeseen: jos työvoimasta olisi pulaa, työnantajat pyrkisivät luomaan kannustimia sille, että ikääntyneet työntekijät lykkäisivät eläköitymistään.

Kiander uskoo, että kun työvoiman kysyntä kääntyy kasvuun, työurat lähtevät myös uudelleen kasvuun. Vuoden 2005 uudistukset luovat tähän pysyvän kannustimen.
– On syytä odottaa, että pitkällä aikavälillä elinaikakerroin luo tehokkaan työssäolokannustimen, jolla on kasvava merkitys työurien kannalta. Jostain syystä tätä keskeistä tekijää ei ole huomioitu tämänhetkisessä eläkekeskustelussa.
Työllistävää talouskasvua
Avainasemassa työurien pidentymisen kannalta ovat Kianderin mukaan toisaalta työttömyyden alentaminen ja toisaalta nuorten ikäluokkien työskentelymahdollisuuksien parantaminen muun muassa opintoja tehostamalla.

Ahtelan työelämäryhmän tärkein tavoite oli työkyvyttömyyseläkkeiden määrän merkittävä vähentäminen. Tähän tavoitteeseen pyritään paitsi tehokkaan ja kattavan työkykyä tukevan terveydenhuollon avulla kuin myös työhyvinvoinnin kehittämisen keinoin.
PT:ssa tehdyt laskelmat osoittavat, että työkyvyn ja työolojen kehittäminen sisältävät merkittävän työurien pidentämiseen liittyvän potentiaalin.

Työurien pidentämisen esteenä ei Suomessa ole liian alhainen eläkeikä, vaan ennen kaikkea työttömyys ja työkyvyttömyys. Näihin ongelmiin ei voida puuttua eläköitymisikää muuttamalla. Lähivuosina suurimpana haasteena on työttömyyden voittaminen työllistävän talouskasvun avulla.

Samalla työelämän laatuun ja työhyvinvointiin liittyvät tekijät muodostuvat entistä tärkeämmiksi. On syytä uskoa, että työterveyttä ja työhyvinvointia sekä johtamista kehittämällä työelämä voidaan tehdä entistä houkuttelevammaksi myös ikääntyneiden työntekijöiden kannalta.

Teksti: Ilona Mäenpää
Kuva: Pekka Sipola