Insinööri-lehti

Lähes 60 prosenttia tekee palkatonta ylityötä

Työ- ja elinkeinoministeriön vuosittain julkaiseman Työolobarometrin mukaan 57,4 prosenttia kaikesta palkansaajien päätyöhön liittyvästä työnteosta kotona on palkatonta ylityötä, 15 prosenttia korvattua ylityötä ja 27 prosenttia etätyötä. Miehistä jopa yli 60 prosenttia tekee palkatonta ylityötä ja naisista 54,7 prosenttia.

Palkattoman ylityön osuus kotona työskentelystä kasvaa melko selvästi iän myötä. Palkattoman ylityön osuus oli lisäksi selvästi muita sektoreita korkeampi valtiolla, jonka palkansaajien kotona työskentelystä yli 80 prosenttia oli palkatonta ylityötä.

Palkatonta kouluttautumista

Kysyttäessä sivutoimisesta palkattomasta kouluttautumisesta 14 prosenttia vastasi kehittäneensä omaa ammattitaitoaan osallistumalla koulutukseen, jonka ajalta ei saanut palkkaa. Osallistuminen vaihteli sektorin mukaan selvästi; kuntasektorin 22 prosentista valtion 18 prosenttiin, yksityisten palvelujen 13 prosenttiin ja teollisuuden kuuteen prosenttiin.

Työnantajan maksamaan palkalliseen koulutukseen oli osallistunut noin puolet kaikista palkansaajista.

Elämäntilanteiden huomiointi

Kysymykseen, ottaako työnantaja huomioon vastaajan elämäntilanteen työtehtävien määrissä, työaikojen joustoissa ja uran kehittymisessä, kaikkein yleisintä se oli työaikajoustojen kohdalla: noin 54 prosenttia palkansaajista ilmoitti, että työaikajoustoista sovittaessa heidän elämäntilanteessa otettiin huomioon jossakin määrin ja 28 prosenttia, että se sai paljon huomiota. Työtehtävien määrän kohdalla vastaavat osuudet olivat 52 ja 20 prosenttia, ja työuraa koskevissa asioissa 54 ja 12 prosenttia.

Niiden vastaajien osuus, joiden mukaan elämäntilanne otettiin huomioon, aleni iän myötä jonkun verran – otetaanko siis ikääntyvien elämäntilanne huomioon vähemmän kuin muiden?

Työpaikkakiusaaminen yleistä

Kaikista palkansaajista 29 prosenttia kertoi, että työpaikkakiusaamista tapahtui heidän työpaikallaan. Työpaikkakiusaaminen näyttää siis olevan paitsi yleistä, myös lisääntyneen selvästi (vuonna 2010 24 prosenttia). Tulos saattaa tosin osin johtua siitäkin, että työpaikkakiusaaminen on viime aikoina ollut paljon esillä julkisuudessa, jolloin siihen ehkä kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota.

Kiusaamisen esiintymisestä naiset ilmoittavat selvästi miehiä useammin; naisista jopa 36 prosenttia kertoi työpaikallaan esiintyvän kiusaamista (miehistä 22 prosenttia).

 

Teksti: Ilona Mäenpää, Insinööriliitto
Kuva: Rodeo

Lähde: TEM: Työolobarometri, lokakuu 2011, ennakkotietoja