Insinööri-lehti

Työpaikan kriisistä selviäminen vaatii suunnitelmallisuutta

Työntekijöiden hyvinvointia ja työkykyisyyttä on tuettava työpaikkojen kriisitilanteissa. Esimerkiksi henkilöstön irtisanomisen jälkeen takaisin normaaliin päiväjärjestykseen pääseminen vaatii suunnitelmallisuutta.

Johdon tehtävänä on tehdä liiketoimintaan liittyvät riskianalyysit, päättää muutosstrategiasta ja johtaa yrityksen kriisiviestintää. Johdon on pidettävä henkilökunta jatkuvasti ajan tasalla sekä taata taloudelliset ja henkiset toimintaedellytyksen muutoksen läpiviemiselle.

Esimiehet toimivat tulkkina johdon ja henkilöstön välillä. He kääntävät päätökset rahan kielestä työn kielelle ja pyrkivät turvaamaan yrityksen kannalta keskeisen avainosaamisen säilyminen työpaikalla. Henkilöstötoimi tukee ja valmentaa esimiehiä muutosprosessissa ja pyrkii toiminnallaan varmistamaan muutoksen inhimillisen läpiviennin.

Työterveyshuollon tehtävänä on huolehtia henkilöstön työkykyisyydestä yhteistyössä johdon, esimiesten ja koko henkilöstön kanssa. Työsuojeluhenkilöstö, yhteistoiminta- ja luottamuselimet valvovat työntekijöiden etuja sekä huolehtivat osaltaan yhteistyöstä ja tiedonvälityksestä.

Vastuu kriisin hyvästä läpiviemisestä ei ole vain johdolla ja esimiehillä. Kaikki kriisin osalliset vaikuttavat omalla toiminnallaan lopputulokseen. Myös jokainen työntekijä on kriisiaikana vastuussa omasta työpanoksestaan ja osallistumisestaan yhteistyöhön eri tahojen kanssa.

Kriisin psykososiaalinen hallinta on keino huolehtia henkilöstön hyvinvoinnista suurten muutosten keskellä. Sen edellytys on, että työpaikoilla varaudutaan toimimaan suunnitelmallisesti kriisin eri vaiheissa.

Työpaikalla on hyvä varautua tarjoamaan apua myös kriisin jälkihoitoon sekä lähtevien että työpaikalle jäävien osalta. Organisaatioon jäljelle jäävät kohtaavat uuden arjen, kun työyhteisö muotoutuu uudelleen ja työtehtävät mahdollisesti muuttuvat. Lisäksi ylimenovaihe, jolloin jäävät ja lähtevät työskentelevät yhdessä, on kaikille tunnetasolla kuormittava.

Lähde: Työterveyslaitos