Insinööri-lehti

Koulutus lisää todennäköisyyttä vaihtaa työpaikkaa

Hiljattain suoritettu perustutkinto tai jatkokoulutus kaksinkertaistaa todennäköisyyden vaihtaa työpaikkaa, ammattia tai toimialaa. Äskettäin tutkinnon suorittaneista jopa 80 prosenttia on vaihtanut työpaikkaa ja yli puolet toimialaa vähintään kerran kolmen vuoden aikana. Kaikista työllisistä vastaavat osuudet ovat noin 40 prosenttia ja 25 prosenttia.

Näin todetaan Simo Ahon ja Ari Mäkiahon tutkimuksessa, joka tarkastelee koulutuksen ja työuran katkosten yhteyttä liikkuvuuteen työpaikkojen, toimialojen ja ammattien välillä.

Nuorten liikkuvuus työmarkkinoilla on selkeästi yleisempää kuin muiden työllisten. Alle 25-vuotiaista lähes 90 prosenttia oli vaihtanut työpaikkaa ainakin kerran, kun taas vähintään 55-vuotiaista työpaikkaa vaihtaneita on neljännes.

Usein liikkuvuuteen liittyy työttömyyttä

Työpaikan, ammatin tai toimialan vaihtaminen näyttää lyhyellä aikavälillä heikentävän menestystä työmarkkinoilla verrattuna samassa työpaikassa pysyneisiin. Tämä viittaa siihen, että suuri osa työmarkkinoilla tapahtuvasta liikkuvuudesta liittyy epävarmaan työmarkkina-asemaan.

Työttömyyttä liittyi työpaikan, ammatin ja toimialan vaihtamiseen lähes 40 prosentilla. Yli 25 prosentilla liikkuvuuteen liittyi muu työuran katkos. Hieman yli 30 prosentin kohdalla työpaikan vaihdos tapahtui ilman katkoksia.

Työvoimapoliittiset toimenpiteet eli esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus tai työharjoittelu liittyvät liikkuvuuteen varsin usein. Kaikista työpaikkaa kolmen vuoden aikana vaihtaneista hieman yli 10 prosenttia oli samalla ajanjaksolla osallistunut työvoimapoliittiseen toimenpiteeseen. Kaikista liikkuvuuden yhteydessä työttömänä olleista tämä osuus oli lähes 35 prosenttia.

Tutkimus on toteutettu tarkastelemalla vuoden 2006 lopussa työllisenä olleiden työmarkkinauraa edeltävien kolmen vuoden ajalta rekisteriaineiston avulla.

 

Lisätietoa: www.tem.fi/julkaisut