Insinööri-lehti

Energian kokonaiskulutus laski 2 prosenttia vuonna 2012

Energian kokonaiskulutus oli vuonna 2012 noin 1 367 PJ (petajoulea) eli noin 380 TWh (terawattituntia), mikä oli kaksi prosenttia vähemmän kuin vuonna 2011. Sähkön kulutus oli 85,2 TWh, mikä oli 1,1 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Energian kulutus väheni kaksi prosenttia liikenteessä ja teollisuudessa, mutta rakennusten lämmitysenergian käyttö kasvoi yli kuusi prosenttia. Sähkön nettotuonti Suomeen kasvoi lähes 26 prosenttia.

Energian tuotannon ja käytön hiilidioksidipäästöt pienenivät lähes 8 prosenttia, mikä johtui fossiilisten polttoaineiden käytön vähenemisestä 6 prosentilla ja turpeen käytön vähenemisestä 22 prosentilla. Uusiutuvan energian käytön kasvuun 5 prosentilla vaikuttivat pääasiassa se että, fossiilisilla polttoaineilla ja turpeella tuotettua energiaa korvattiin enemmän tuontisähköllä sekä puulla ja kotimaisella vesivoimalla. Uusiutuvan energian osuus oli 30 prosenttia koko energian kokonaiskulutuksesta vuoden 2012 ennakkotietojen mukaan.

Yksittäisistä energialähteistä turpeen kulutus väheni määrällisesti eniten 22 prosentilla ja toiseksi eniten väheni hiilen kulutus yli 11 prosentilla. Turvepulaa on korvattu osittain puulla ja myös hiilellä. Maakaasun kulutus väheni yli 11 prosentilla. Sähkön nettotuonti kasvoi 13 PJ eli noin 26 prosenttia ja ydinenergian kulutus pieneni 2 PJ eli noin prosentin.

Puupolttoaineilla katettiin lähes neljännes Suomen kokonaisenergian kulutuksesta, mikä on lähes yhtä paljon kuin öljyn kulutus. Puupolttoaineen käyttö kasvoi ennakkolaskelman mukaan prosentin. Puupolttoaineiden käytön kasvu johtui osittain suuremmasta käytöstä lämmityksessä turpeen sijasta.

Energian loppukäyttö kasvoi prosentilla. Teollisuuden osuus energian loppukäytöstä oli ennakkotiedon mukaan 46 prosenttia, joka oli prosentin pienempi vuotta aiempaan. Rakennusten lämmityksen osuus on neljäsosa energian loppukäytöstä, mikä kasvoi kuusi prosenttia vuonna 2012 kylmemmästä vuodesta johtuen. Liikenteen energian käytön kulutus pieneni 2 prosenttia, kulutuksen osuus pysyi lähes edellisvuoden tasolla.

Suomessa kulutetusta sähköstä yli 20 prosenttia katettiin tuontisähköllä. Sähkön tuonti pohjoismaisilta markkinoilta kasvoi yli 7-kertaiseksi ollen suurempi kuin sähkön tuonti Venäjältä. Sähkön tuonti Venäjältä pienentyi 60 prosenttia.

Sähkön kotimainen tuotanto laski lähes 4 prosenttia. Lauhdevoiman tuotanto väheni 42 prosenttia, mikä johtui osaltaan vesivoiman paremmasta saatavuudesta Ruotsissa ja Norjassa. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto väheni lähes 11 prosenttia. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto pieneni teollisuuden yhteistuotantolaitoksissa 7 prosenttia ja kaukolämpölaitoksissa lähes 11 prosenttia. Suomessa vesivoimalla tuotettiin 35 prosenttia vähemmän sähköä kuin vuotta aiemmin.

Vuonna 2012 Suomeen tuotiin erilaisia energiatuotteita 13,4 miljardin euron arvosta, joka oli prosentin vähemmän kuin vuonna 2011. Vastaavasti Suomesta vietiin energiatuotteita 6,3 miljardin euron arvosta, joka oli 13 prosenttia enemmän vuotta aiempaan. Energiatuotteiden kasvu johtui keskitisleiden ja raskaan polttoöljyn viennin vilkastumisesta.

Lähde: Tilastokeskus