tutkittua • numeroina

Kesätöitä oli vähemmän tarjolla

Tänä vuonna opiskelijoiden kesätyön saaminen oli viime vuotta vaikeampaa, selvisi Insinööriliiton opiskelijatutkimuksen tuloksista. Selvästi useampi piti kesätyöpaikan löytämistä hankalampana, ja vastaavasti kesätyöpaikan oli löytänyt edellisvuotta harvempi opiskelija.

Palkkataso kuitenkin nousi hieman viime vuoden tasosta. Mediaanipalkka oli 2 365 euroa kuussa, 65 euroa enemmän kuin vuotta aiemmin.

Tutkimuksessa pureuduttiin myös opiskelijoiden hyvinvointiin, mikä on pysynyt samansuuntaisena kuin viime vuonna. Opiskelijat antoivat hyvinvoinnilleen kokonaisarvosanan 3,6 (asteikolla 1–5).

Insinööriopiskelijoiden työtilanne kesällä 2023

LÄHDE: Insinööriliiton opiskelijatutkimus

Kesätyön työnantaja yksityisellä sektorilla

LÄHDE: Insinööriliiton opiskelijatutkimus

2 365

Insinööriopiskelijoiden mediaanipalkka viime kesän töissä oli 2 365 euroa kuukaudessa. Palkkaan vaikuttavat muun muassa tehtävien sisältö, ala ja työpaikan sijainti. Korkein palkkataso oli työnjohtotehtävissä. Miesten palkkataso oli noin sata euroa kuukaudessa naisia korkeampi.

2 500

Insinööriopiskelijoiden mediaanipalkka kesätöissä pääkaupunkiseudulla oli 2 500 euroa kuukaudessa. Muualla Suomessa mediaanipalkka oli 2 304 euroa kuukaudessa. Yksityisellä sektorilla työskentelevillä palkka oli keskimäärin 200 euroa korkeampi kuin julkisella sektorilla.

Puolet opiskelijoista kertoo, että työmäärä opinnoissa on sopiva. Vajaat 40 prosenttia pitää työmäärää liian suurena ja noin viisi prosenttia liian pienenä.

Kolme neljästä pitää opintojen vaativuutta sopivana. Noin joka viides pitää opintoja vähintään usein liian vaativina, kun taas liian helppoina opintojaan pitäviä on noin viisi prosenttia vastaajista.

Opiskelijat ovat pääosin tyytyväisiä opintoihinsa. Useimmat pitävät opintojaan mielekkäinä ja uskovat työllistyvänsä valitsemalleen alalle. Riittävä toimeentulo ja lepo sekä tunne opiskelijayhteisöön kuulumisesta aiheuttavat toisinaan huolta opiskelijoille.

Tutkimuksen tausta

• Insinööriliiton opiskelijatutkimus toteutettiin kuluneena syksynä yhteistyössä Tuudon kanssa. Tutkimuksella kartoitettiin tekniikan alan ammattikorkeakouluopiskelijoiden työssäkäyntiä kesällä ja lukuvuoden aikana. Lisäksi kyselyssä selvitettiin opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä asioita. Tutkimukseen vastasi 1 554 opiskelijaa eri ammattikorkeakouluista.

Lue lisää: ilry.fi/tutkimus

Hyödynnä Insinööriliiton palkkasuositukset omassa työnhaussasi.

Suositukset vastavalmistuneille insinööreille ja opiskelijoille kesätöihin sekä työharjoitteluun julkaistaan vuosittain.

Niitä kannattaa hyödyntää palkkaneuvottelujen tukena työuran alkuvaiheilla.

Lue lisää: ilry.fi/palkkasuositukset

51 %

Insinööriopiskelijoista puolet työskenteli edellisen lukuvuoden aikana. Heistä noin puolet teki oman alan opintoja vastaavia töitä. Noin puolet opiskeli täysipäiväisesti. Työskentely oli yleisintä opinnoissa pidemmälle ehtineillä opiskelijoilla.

77 %

Opiskelijoista kolme neljästä oli töissä viime kesänä. Vastaajien kokemusten mukaan kesätöiden saaminen oli muuttunut hieman viime vuotta hankalammaksi. Kesätöissä olleiden määrä laski kuudella prosenttiyksiköllä viime vuodesta. Kesällä opiskelleiden määrä taas kasvoi.

Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden mukaan tärkein syy valita insinööriopinnot oli halu päästä työtehtävään, jonka insinöörikoulutus mahdollistaa. Muita tärkeitä syitä opintojen valintaan olivat halu valmistua nimenomaan insinööriksi ja saada koulutus tekniikan alalta.

Suurin osa vastaajista kertoi opiskelevansa alaa, joka oli heidän ensisijainen toiveensa sekä tutkinnon että koulutusalan osalta.

Ulkomailta tulleista opiskelijoista noin kolme neljästä suunnitteli jäävänsä todennäköisesti Suomeen valmistumisen jälkeen. Määrä kuitenkin laski hieman viime vuodesta.