Eläkeputken tilalle muutosturvamalli 55 vuotta täyttäneille

Mahdollisuus työttömyysturvan lisäpäiviin poistuu ensi vuoden alussa voimaan tulevan lakimuutoksen myötä. Tilalle tulee uusi muutosturvakokonaisuus 55 vuotta täyttäneille.

Ansiopäivärahaa maksetaan yleensä enintään 300–500 päivältä. Lisäpäivillä tarkoitetaan oikeutta ansiopäivärahaan tämän enimmäisajan jälkeen, jos päivärahan saaja on täyttänyt lisäpäiviin vaaditun iän ennen enimmäisajan päättymistä.

Ikäraja on nykyisin 61–62 vuotta. Lisäpäiväjärjestelmä tunnetaan myös nimillä työttömyysputki tai eläkeputki.

Lisäpäivistä luovutaan lakimuutoksen voimaantulon jälkeen asteittain. Lisäpäivien ikäraja nousee ensin vuodella vuonna 1963 ja 1964 syntyneiden kohdalla ja lisäpäivämahdollisuus poistuu kokonaan vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiltä.

Tämä tarkoittaa, että uudistus vaikuttaa lisäpäiviin perustuvaan ansiopäivärahaoikeuteen vuodesta 2025 alkaen, jolloin vuonna 1963 syntyneet saavuttavat lisäpäivien nykyisen 62 vuoden ikärajan. Lisäpäivien maksaminen päättyy kokonaan vuonna 2030.

Ikääntyville uusi tukimuoto

Uusi muutosturvakokonaisuus 55 vuotta täyttäneille irtisanotuille työntekijöille otetaan käyttöön heti ensi vuoden alusta. Muutosturvaan kuuluu muutosturvaraha eli yhden kuukauden palkkaa vastaava kertakorvaus, oikeus koulutukseen ja tavallista pidempi työllistymisvapaa.

Voit hakea muutosturvaa, jos sinut on irtisanottu 1.1.2023 tai sen jälkeen ja irtisanomiseen on tuotannolliset ja taloudelliset syyt sekä olet täyttänyt 55 vuotta ennen irtisanomista ja olet ollut saman työnantajan palveluksessa vähintään viisi vuotta.

Ilmoittaudu TE-toimistoon

Jotta voit saada muutosturvaa, ilmoittaudu TE-toimistoon työnhakijaksi 60 päivän sisällä irtisanomisestasi. TE-toimisto tutkii, oletko oikeutettu muutosturvaan ja ilmoittaa päätöksestä.

Irtisanomisen ajankohdalla tarkoitetaan päivää, jona irtisanomisilmoitus on annettu. Jos irtisanomisaika on pitkä, TE-toimistoon on siis ilmoittauduttava jo ennen työttömyyden alkua.

Hae muutosturvarahaa

Muutosturvaraha vastaa suuruudeltaan noin kuukauden palkkaa. Hae muutosturvarahaa omasta työttömyyskassastasi viimeistään kolmen kuu- kauden kuluttua työsuhteen päätty- misestä.

Jos et kuulu työttömyyskassaan, hae muutosturvarahaa Kelasta.

Voit saada muutosturvarahan työttömyyskassasta, vaikka jäsenyytesi kassassa olisi alkanut vasta juuri ennen irtisanomista, etkä olisi ollut jäsen riittävän kauan saadaksesi ansiopäivärahaa.

Muutosturvarahan saaminen ei vaikuta työttömyysturvaan tai muihin etuuksiin lukuun ottamatta toimeentulotukea. Muutosturvarahan maksaminen ei edellytä, että työttömyys olisi alkanut, vaan sitä voidaan maksaa jo irtisanomisaikana. Jos työllistyt sinut irtisanoneelle työnantajalle heti uudelleen, muutosturvaraha voidaan joutua perimään takaisin.

Jos työsuhteen päättymisestä on irtisanomisen jälkeen tehty vielä sopimus, se voi estää muutosturvarahan saamisen.

Hae muutosturvakoulutukseen

Voit hakea muutosturvakoulutukseen TE-toimiston kautta. Muutosturvakoulutukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Koulutuksen hankkii TE-toimisto tai ELY-keskus, ja se voi kestää enintään kuusi kuukautta.

Tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotuille työntekijöille kuuluva palkallinen työllistymisvapaa on muutosturvakokonaisuuden piiriin kuuluvilla viisi päivää tavallista pidempi.

Oikeus työttömyysturvan lisäpäiviin, eli niin sanottuun eläkeputkeen, määräytyy iän perusteella.

Syntymävuosi

Lisäpäivien ikäraja muutoksen jälkeen

Lisäpäiväoikeus jatkossa

1957–1960

61 vuotta

ei muutosta

1961–1962

62 vuotta

ei muutosta

1963

63 vuotta

ikäraja nousee

1964

64 vuotta

ikäraja nousee

1965

ei lisäpäiväoikeutta

lisäpäiväoikeus poistuu