oikeutta

Työnantajan velvollisuus on puuttua työpaikka­kiusaamiseen ja häirintään

Häirintä ja kiusaaminen ovat yleisiä ongelmia työpaikoilla. Tutkimustiedon mukaan viimeisen vuoden aikana noin kolmannes työntekijöistä on havainnut häirintää tai kiusaamista. Noin joka viides epäilee, että on tullut kiusatuksi.

Häirinnäksi katsotaan sanalliset loukkaamiset, fyysisen koskemattomuuden loukkaus, sosiaalinen eristäminen, työn vaikeuttaminen ja sukupuolinen ahdistelu tai häirintä.

Työpaikkakiusaaminen on pitkäkestoista, järjestelmällistä, tarkoituksellista häirintää ja epäasiallista kohtelua. Kiusaaminen aiheuttaa kohteelle kielteisiä seuraamuksia kuten terveyden vaarallista kuormittumista.

Ihmisten väliset erimielisyydet ja näkemyserot eivät ole kuitenkaan työpaikkakiusaamista. Myöskään työyhteisön ongelmien käsittely, esimiehen toimivaltansa puitteissa antamat määräykset ja työnjohdolliset päätökset tai perustelluista syistä johtuva erilainen kohtelu eivät ole työpaikkakiusaamista.

Työnantajalla velvollisuus puuttua

Työturvallisuuslain mukaan, jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi.

Lisäksi yhdenvertaisuuslaki ja tasa-arvolaki määrittelevät syrjinnäksi sukupuolen tai yhdenvertaisuuslain suojaamien ominaisuuksien perusteella tapahtuvan häirinnän.

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan velvollisuus puuttua häirintään tai kiusaamiseen alkaa siitä, kun työnantaja on saanut asiasta tiedon.

Työnantajalla on laaja keinovalikoima käytössään. Ensin työnantajan on selvitettävä, mitä on tapahtunut kuulemalla osapuolia ja muita asiasta tietäviä sekä arvioitava sitä, oliko kyse kielletystä häirinnästä.

Keinovalikoimaan kuuluvat suullinen huomautus ja kirjallinen varoitus. Jos toiminta jatkuu varoituksen jälkeen, vaihtoehtoja ovat irtisanominen; siirtäminen toisiin tehtäviin ja erityisen törkeissä tapauksissa työsuhteen purkaminen.

Jos työnantaja ei selvitä tai ryhdy toimiin, se voi johtaa syrjintätilanteeseen tai pahimmassa tapauksessa työnantajan edustaja voi syyllistyä työturvallisuusrikokseen.

Työnantajan kannattaa huolehtia, että häirintään puuttumisen prosessi on kunnossa.

Selvitys nopeasti käyntiin

Jokaisella on oikeus saada ilmoittamansa häirintä tai ahdistelu viipymättä työnantajan käsittelyyn. Viipymättä tarkoittaa yleensä melko lyhyttä, viikoissa mitattavaa aikaa.

Työterveyshuollosta voi myös saada tukea asian käsittelyyn. Jos kyse on fyysisen koskemattomuuden rikkomisesta tai seksuaalisesta ahdistelusta, siitä voi tehdä rikosilmoituksen.

Jossain tapauksissa sinulla on myös oikeus pidättäytyä työstä tai päättää työsuhde siten, että sen katsotaan johtuvan työnantajasta. Jos harkitset tätä, niin ole yhteydessä luottamusmieheen tai ammattiliittoon.

Jokaisen on noudatettava työnantajan määräyksiä, ja sinulla on ilmoitusvelvollisuus ennen kuin työnantajan toimintavelvollisuus alkaa.

Lue lisää: ilry.fi/webinaaritallenteet, tallenne 4.11.2021

Toimi näin

Minua kiusataan tai häiritään seksuaalisesti työpaikalla, mitä teen?

1. Kiellä henkilöä suoraan ja pyydä, että hän lopettaa häiritsevän käytöksen tai kiusaamisen.

2. Kirjaa asiat muistiin myöhemmän käsittelyn varalle.

3. Jos käytös toistuu tai jatkuu, ota yhteys esimieheesi ja tee ilmoitus kirjallisesti. Jos esimies on häiritsijä, ota yhteyttä tämän esimieheen. Voit myös ottaa yhteyttä luottamusmieheen ja työsuojeluvaltuutettuun, jotka auttavat asian kanssa.

4. Myös työterveyshuoltoon kannattaa olla yhteydessä.

5. Jos tilanne ei korjaannut työpaikalla, niin ota yhteyttä työsuojeluun tai Insinööriliiton asiakaspalveluun.

Esimerkkejä kiusaamisesta ja häirinnästä

”Meillä työpaikalla heitetään paljon niin sanottua härskiä läppää, erityisesti sukupuolta ja vähemmistöjä kohtaan. Tuntuu, että en voi ottaa asiaa puheeksi, koska minut leimattaisiin tiukkapipoksi tai tunnelman tappajaksi.”

”Esimies vähättelee, ei kutsu kokouksiin, ei kerro työn kannalta tärkeitä tietoja. Minut jätetään porukan ulkopuolelle.”