insinööriliitto 100 vuotta

Taaplataan yhdessä tulevaisuutta

Tulevaisuuden mahdollisuuksien ymmärtäminen on haaste, ja ennakointi on tulevaisuuteen vaikuttavien tekijöiden tunnistamista.

Ennakointi on myös vaihtoehtoisten tulevaisuuksien kartoittamista ja tukea päätöksenteolle, jotta tulevaisuus vastaa toiveitamme. Sen sijaan se ei ole ennustamista.

Tulevaisuuteen on kolme näkökulmaa: trendit, visiot ja heikot signaalit. Jos trendi on vahva ja pitkäkestoinen, kyse on megatrendistä. Megatrendien lisäksi tarvitaan visioita, minkälaisen tulevaisuuden haluamme. Heikot signaalit ovat ensioireita muutoksesta, pieniä asioita, jotka yllättävät meidät.

Tulevaisuusajattelulla pyritään varautumaan tulevaisuuteen, suunnitellaan ja avarretaan tulevaisuuksia. Yksi vahvimpia tulevaisuustoimijoita on nuori ilmastoaktivisti Greta Thunberg.

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra tekee tulevaisuustyötä, kokoaa ja analysoi tietoa. Sitran mukaan globaalit megatrendit ovat kestävyyskriisi nyt, globaali keskinäisriippuvuus ja kasvavat jännitteet sekä kaiken muuttava teknologia.

Kestävyyskriisissä kyse on maapallon kantokyvyn rajoista: ilmastonmuutoksesta, fossiilisista, ylikulutuksesta, puhtaasta ilmasta ja vedestä. Kestävä kehitys vaatii tuekseen hiilineutraalia kiertotaloutta.

Muutokset voivat yllättää

Keskinäisriippuvuus ja kasvavat jännitteet näkyvät geotalouden nousuna. Toimintaympäristö on entistä arvaamattomampi ja epävakaampi. Voimasuhteet ja liittoutumat voivat muuttua nopeasti ja yllättävästi, kuten vaikkapa Brexit osoittaa.

Teknologinen kehitys on kiihkeämpää kuin koskaan. Digitalisaatio, keinoäly, robotisaatio ja bioteknologia muuttavat maailmaa, esimerkiksi terveydenhuoltoa.

Ihmiset elävät pidempään, sairauksia voidaan hoitaa. Hinta maksimaaliselle terveydenhoidolle voi olla kova.

Kansallista ja kansainvälistä lainsäädäntöä sekä sopimuksia joudutaan tarkistamaan. Etiikan ja pelisääntöjen merkitys kasvaa. Ei esimerkiksi ole selvää, kuka tekee terveydenhuollon priorisoinnit.

Lääkäri ei ehkä halua päättää. Ja jos ei lääkäri, kuka sitten, ehkä poliitikot vai algoritmit?

Kaikille ei ehkä riitä palkkatyötä

Globaaleista megatrendeista tehtiin vuonna 2017 pohjoinen päivitys. Trendejä ovat työn ja toimeentulon arvoitus, edustuksellisen demokratian puhti hukassa sekä talous tienhaarassa.

Tulevaisuudessa työ voi olla muuttunut, mutta sitä on edelleen runsaasti – tai sitten vain harvoilla on palkkatyötä. Ihmisiltä odotetaan jatkuvaa oppimista. Toisaalta yhteiskunta voi siirtää vastuuta hyvinvointipalveluista kansalaisille.

Demokratiaan liittyy koko yhteiskunta ja sen toiminta: hyvinvointi, luottamus, tasa-arvo, instituutiot, talous, puolueet ja liikkeet.

Tulevaisuudessa edessä voi olla demokratian, avoimuuden ja osallisuuden kultakausi tai valta voi keskittyä harvemmille. Osattomuus ja syrjäytyminen voivat lisääntyä. Kun tiedon tulva on valtava, haasteena on myös luotettavan tiedon hankinta.

Talous on tienhaarassa, sillä luonnonvarojen ylikulutus on ristiriidassa maapallon kantokyvyn kanssa. Edessä voi olla näivettyminen, maapallon turmeltuminen tai suunnanmuutos, vastuullinen elämäntapa ja hyvinvoinnin uudelleen määrittely.

Nousevat asiat kuuluvat heikosti

Heikot signaalit ovat merkkejä nousevista asioista ja muutoksesta. Niille on tyypillistä uutuus, yllättävyys, haastavuus, merkityksellisyys ja viive.

Esimerkiksi kasvavat vaikeudet lääkkeiden ja rokotteiden saatavuudessa ovat yllättäviä. Syitä on vaikkapa raaka-aineiden saatavuudessa ja riippuvuudessa hyvin harvoista alihankkijoista.

Sitran visiossa tulevaisuuden Suomi – hyvinvoinnin seuraava erä – nojaa reiluun ja kilpailukykyiseen kierto- ja datatalouteen, joka toimii maapallon kantokyvyn rajoissa. Ihmisen hyvinvointi sekä elämän laatu ja arvot eivät enää nojaa taloudelliseen kasvuun ja vaurastumiseen.

Yksi merkittävä tulevaisuutta rakentava yhteistyöhanke on Sitran IHAN® reilu datatalous, jossa luodaan reilun ja sujuvan datatalouden perustuksia. Tavoitteena on yhteiset Euroopan kattavat pelisäännöt ja ratkaisut ihmislähtöiseen datan vaihtoon.

Kyse on erityisesti ihmisten henkilökohtaisesta datasta, niin sanotusta MyDatasta. Kyse ei ole datan omistajuudesta, vaan siitä, kuka hallinnoi pääsyä dataan, miten ja minkälaisten periaatteiden mukaisesti.

Hankkeessa on meneillään pilotteja, joissa kokeillaan ja toteutetaan tulevaisuuden reilua datataloutta.

Sitran vinkkejä näköalattomuutta ja apatiaa vastaan:

– tulevaisuuteen saa uskoa,

– kuvittele uusia tulevaisuuksia,

– tuo tulevaisuus nykyhetkeen koettavaksi.