Työnteon kirjo on laajentunut, eikä ole selvää, tehdäänkö työtä työsuhteessa vai itsenäisessä asemassa yrittäjänä.
Työnteon kirjo on laajentunut, eikä ole selvää, tehdäänkö työtä työsuhteessa vai itsenäisessä asemassa yrittäjänä.

Selvyyttä ­ palkansaajan ja yrittäjän väliseen eroon

Hallitus esittää muutoksia työsopimuslakiin: kokonaisharkinta selkeyttää työsuhteen määrittelyä epäselvissä tilanteissa.

Muutoksen tavoitteena on antaa lain soveltajille apuvälineitä erityisesti työsuhteisen työn ja yrittäjänä tehtävän työn väliseen rajanvetoon. Tavoitteena on estää työsuhteen naamiointia muuksi kuin työsuhteeksi sekä vähentää työelämän epävarmuutta.

Työsuhteen perustunnusmerkistö on säädetty työsopimuslaissa. Työsuhteen tunnistaa siitä, että työntekijä sitoutuu sopimuksen perusteella tekemään henkilökohtaisesti työtä työnantajalle. Työtä tehdään työnantajan lukuun eli hyödyksi ja työnantajan johdon ja valvonnan alaisena.

Työtä tehdään myös aina vastiketta eli korvausta vastaan. Kaikkien tunnusmerkkien pitää täyttyä, jotta kyseessä on työsuhde.

Työelämä on nykyään yhä monimuotoisempaa, ja työnteon kirjo on laajentunut. Aina työsuhteen perustunnusmerkkien tarkastelun jälkeenkään ei ole selvää, tehdäänkö työtä työsuhteessa vai itsenäisessä asemassa yrittäjänä.

Täsmennystä työsopimuslakiin

Hallitus esittää, että työsopimuslain soveltamisalasäännöstä täsmennetään lisäämällä siihen säännös kokonaisharkinnan tekemisestä tulkinnanvaraisissa ja epäselvissä tilanteissa. Kokonaisharkinta pitää tehdä, jos oikeussuhteen luonne jää perustunnusmerkistön tarkastelun jälkeen edelleen epäselväksi. Työsuhteen perustunnusmerkistöön ei ehdoteta muutoksia.

Esityksellä toteutetaan hallitusohjelman kirjaukset työsuhteen naamioinnin kieltämisestä, työelämän epävarmuuden vähentämisestä sekä lainsäädännön muutostarpeiden selvittämisestä työn murroksen näkökulmasta.

Kokonaisharkinta auttaa rajanvedossa

Tulkinnanvaraisissa tilanteissa työsuhteen olemassa­olo arvioidaan kokonaisharkinnalla, jossa otetaan huomioon työn tekemisen ehdot, työskentelyolot, osapuolten tarkoitus oikeussuhteen luonteesta sekä muut osapuolten tosiasialliseen asemaan oikeussuhteessa vaikuttavat seikat.

Ratkaisu oikeussuhteen luonteesta tehdään kaikkien työn tekemiseen ja teettämiseen vaikuttavien seikkojen perusteella. Työntekosuhteen nimeäminen yrittäjäsuhteeksi ei ratkaise oikeussuhteen luonnetta, jos tosiasialliset työnteon olosuhteet eivät vastaa tätä nimikettä.

Epävarmuuden vähennys tavoitteena

Esityksen tavoitteena on täsmentää ja selkeyttää työsuhteen määrittelyä tulkinnanvaraisissa ja epäselvissä tilanteissa. Muutos auttaa esimerkiksi työnteon osapuolia ja viranomaisia tekemään rajanvetoja työsuhteessa ja yrittäjänä tehtävän työn välillä.

Työsuhteessa tehtävän työn erottaminen yrittäjänä tehtävästä työstä on merkittävää osapuolten oikeuksille ja velvollisuuksille. Työsuhteessa olevalle työntekijälle kuuluvat muun muassa oikeus palkalliseen vuosilomaan, työaikasuojelu ja irtisanomissuoja.

Työsuhteen ja yrittäjyyden rajanvedolla on myös laaja-alaiset vaikutukset esimerkiksi eläkkeiden ja muun sosiaaliturvan oikeanlaiseen määräytymiseen ja maksamisvastuuseen.

EU-tasolla valmistellaan tällä hetkellä sääntelyä alustatyötä tekevien työolojen parantamisesta.

Euroopan komissio esitti viime vuoden joulukuussa direktiiviä alustatyötä tekevien ammattiaseman määrittämisestä, uusista oikeuksista suhteessa alustan käyttämään algoritmijohtamiseen sekä viranomaisten tiedonsaannin parantamisesta jäsenvaltion alueella tehtävästä alustatyöstä.