tutkittua

Jäsenyys on hyödyllistä

Kolme neljästä Insinööriliiton jäsenestä pitää jäsenyyttään Insinööriliittoon vähintään melko tärkeänä, selviää Insinööriliiton jäsentutkimuksesta.

Kolme neljästä Insinööriliiton jäsenestä pitää jäsenyyttään Insinööriliittoon vähintään melko tärkeänä, selviää Insinööriliiton jäsentutkimuksesta.

Noin joka neljännelle jäsenyys on erittäin tärkeä, naiset ja 50 vuotta täyttäneet pitävät jäsenyyttä keskimääräistä tärkeämpänä.

Jäsenten tyytyväisyys Insinööriliittoon on hyvällä tasolla ja nousi edelliseen tutkimuskertaan verrattuna, sillä täysin ja hyvin tyytyväisten jäsenten osuus nousi neljällä prosenttiyksiköllä.

Lähes puolet kuului tällä tutkimuskerralla vähintäänkin hyvin tyytyväisiin ja näiden lisäksi tyytyväisiä oli saman verran. Tyytyväisimpiä olivat naiset ja 25–34-vuotiaat.

Palkkatilastot käytetyin palvelu

Insinööriliiton palvelut ja edut ovat monipuolisia: apua saa niin työsuhde-, ura- kuin palkka-asioihinkin, voi osallistua moniin tapahtumiin ja koulutuksiin tai hyödyntää rahanarvoisia jäsenetuja.

Palkat kiinnostavat insinöörejä ja tekniikan alan muita ammattilaisia, ja kaikista palveluista eniten käytetäänkin juuri palkkatilastoja. Myös erilaiset tapahtumat ovat nousseet suosituiksi viimeisen parin vuoden aikana, ja liiton jäsenyyteen kuuluvia vakuutuksia on huomioitu laajasti jäsenten omissa vakuutuksissa.

ILRY mobiili eli Insinööriliiton mobiilisovellus oli noussut tällä kertaa hyödynnetyimpien palveluiden joukkoon. Korona-aikana Insinööriliiton koulutuksia on toteutettu vain verkossa, joten webinaarit ja verkkokoulutukset sekä tallenteet webinaareista ovat hyvin hyödynnettyjä palveluita.

Käytetyimpiin palveluihin ja etuihin ollaan yleisesti tyytyväisempiä kuin niihin, joita on hyödynnetty vähemmän. Osa palveluista onkin tarkoitettu vain rajattuihin työ- tai elämäntilanteisiin esimerkiksi työpaikan hakijana tai kun työsuhteessa on ongelmia. On siis luonnollista, että ne eivät ole niin laajasti hyödynnettyjä kuin ne palvelut, joita voi hyödyntää missä tilanteessa tahansa.

Kaikista palveluista tyytyväisimpiä jäsenet ovat siihen, miten liitosta saa avun mahdollisissa työsuhteen ongelmatilanteissa, palkkatilastoihin, jäsenyyteen kuuluviin vakuutuksiin, muihin vakuutusetuihin ja lakimiesten tai työehtoasiantuntijoiden palveluihin.

Tietoa lehdestä ja uutiskirjeestä

Jäsenet saavat tietoa liiton toiminnasta pääosin Insinööri-lehden ja uutiskirjeiden välityksellä; nämä ovat yleisimmin seuratut viestintäkanavat. Jäsenistä 85 prosenttia seuraa Insinööri-lehteä ainakin silloin tällöin ja 82 prosenttia Insinööriliiton uutiskirjettä.

Insinööriliiton verkkosivuja, sosiaalisen median kanavia ja verkkolehteä seurataan satunnaisemmin. Eri viestintäkanaviin oltiin vähän tyytyväisempiä kuin edellisellä tutkimuskerralla.

Parhaiten jäsenet kokevat saavansa tietoa jäsenyyteen liittyvistä käytännön asioista, tapahtumista ja koulutuksista. Vain hyvin harvoin tietoa on saatu liikaa. Varsinkin jäseneduista, palveluista ja edunvalvonnasta moni on kokenut saaneensa tietoa liian vähän.

Sosiaalisen median kanavista jäsenet seuraavat säännöllisesti yleisimmin Facebookia, Youtubea, Instagramia ja LinkedIniä. Näitä kanavia seuraa säännöllisesti useampi kuin joka neljäs jäsen.

Turva ja edunvalvonta perustana

Jäsenyyden tärkeimpinä syinä pidettiin jäsenyyden tuomaa turvaa ja avunsaantia mahdollisissa työsuhteen ongelmatilanteissa. Tärkeänä pidettiin myös sitä, että liitto on mukana neuvottelemassa työehtosopimuksesta ja tekee vaikuttamistyötä, mikä kohdistuu päättäjiin, lakeihin ja asetuksiin.

Jäsenet arvostavat työtä, jota liitto tekee insinöörien ammattikunnan arvostuksen hyväksi. Näitä syitä jäsenyydelle erittäin tai melko tärkeinä piti vähintään noin kaksi kolmesta jäsenestä. Insinööriliittoon kuulutaan siis ensisijaisesti sen tarjoaman mahdollisissa ongelmatilanteissa saadun turvan ja laajan edunvalvonnan vuoksi.

Insinööriliiton vaikuttamistoiminnan tavoitteita pidettiin kokonaisuutena keskeisenä. Eri tavoitteista kaikkein merkitsevimpinä pidettiin vaikuttamista työhyvinvointiin ja jaksamiseen, työllisyyden parantamiseen, ammattikorkeakoulutuksen kehittämiseen sekä uuden teknologian ja teollisuuden luomiseen.

Olennaisena koettiin myös se, että Insinööriliitto vaikuttaa työttömyys- etuuden aikaisen opiskelun mahdollistamiseen. Erityisesti naiset ja alle 35-vuotiaat arvostavat vaikuttamista tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen.

Tutkimuksen tausta

Insinööriliiton jäsentutkimus toteutettiin viime keväänä, ja sen toteutti Taloustutkimus Oy. Kysely kohdistettiin Insinööriliiton jäsenille ja siihen vastasi 2 702 henkilöä. Tutkimus toteutetaan kahden vuoden välein.

Tutkimus toteutettiin siten, että vastaajat saivat sähköpostiinsa henkilökohtaisen kutsun sekä linkin tutkimukseen. Vastaamatta jättäneille lähetettiin kaksi muistutusviestiä.

Minkä vuoksi suosittelet Insinööriliittoa?

”Omaa alaa edustava liitto osaa auttaa juuri omaan työhön liittyvissä asioissa.”

”Verrattuna toisiin liittoihin IL on maltillinen ja rakentava kannanottaja yhteiskunnassa.”

”Erittäin hyvät jäsenedut sekä jäsenten työehtosopimusasioiden hoitaminen.”