Työmarkkinakiistojen sovittelu remonttiin

Insinööriliiton edunvalvontajohtajan mielestä työmarkkinariitojen sovittelu- ja ratkaisumekanismit kaipaavat perusteellista uudistamista.

Liiton edunvalvontajohtaja Petteri Oksa on syksyn aikana viritellyt julkisuudessa keskustelua sovittelutoimen uudistamisesta.

– Itse asiassa ravistamista ja uudistamista ei kaipaa vain riitojen ratkaisumekanismi vaan koko työmarkkinamalli.

Hänen mielestään viime neuvottelukierros osoitti, että työmarkkinakiistojen sovittelun uudelleenarviointiin on tarvetta.

– Uudistuksen yhteydessä on pohdittava myös mahdollisuuksia ehkäistä työmarkkinariitoja ennakolta. Olen verrannut työriitojen sovittelua palokuntaan. Palokuntakin tekisi työnsä vahinkojen osalta paremmin, jos se kykenisi ehkäisemään tulipaloja niiden sammuttamisen sijaan.

Yhdelle liikaa urakkaa

Oksan mukaan viime vuoden syksy osoitti valtakunnansovittelijan roolin olevan nykyisessä työmarkkinamaailmassa kohtuuton. Sovittelijan toimiston resurssit ovat rajalliset. Työmarkkinakeskustelua hallitsee vientivetoinen palkanmuodostusmalli, jossa vientiteollisuus määrittelee muun muassa katon palkankorotuksille.

– Sovittelijan rooli alkaa olla kohtuuton, jos sovittelijan liikkumavara on ulkopuolelta määritellyn kustannustason takia ikään kuin annettu. Alakohtaisten ja tilanteeseen sopivien ratkaisujen kompromissien löytäminen on vaikeaa, jopa mahdotonta, Oksa sanoo.

Lisää vahvistusta sovitteluun

Oksan mukaan uudistuksen keskeinen periaate pitää olla sovittelutoimen roolin kehittäminen ja voimavarojen vahvistaminen. Hän on nimittänyt uudistetun, nykyistä laajemmilla resursseilla vahvistetun instituution työmarkkinatoimistoksi.

– Tehtävä on parantaa työmarkkinajärjestelmän toimivuutta, tehostaa riitojen ratkaisua ja sujuvoittaa neuvotteluprosesseja.

Oksan mielestä toimistolla pitää olla riittävästi ruista ranteissa. Päätoimisia sovittelijoita tarvitaan vähintään kolme, jotka toimivat kollegiona. Toimistosta on löydyttävä osaamista niin teollisuudesta, palvelualoilta, kuljetuksesta kuin julkiselta sektorilta.

– Nykyisessä mallissa näin ei ole. Ja se on valitettavasti myös aika ajoin näkynyt työriitojen sovittelussa.

Ratkaisulautakunnat eri aloille

Uudistuksen yhteydessä Oksa poistaisi työmarkkinajärjestöiltä oikeuden vaikuttaa sovittelijoiden valintaan. Hän säilyttäisi nykyisen mallin mukaisen mahdollisuuden kutsua apulaissovittelijoita tarpeen mukaan.

– Todennäköisesti tämä mahdollisuus vähenisi oleellisesti, kun toimistossa olisi omasta takaa selvästi nykyistä enemmän resursseja ja osaamista, Oksa pohtii.

Hänen mielestään sovittelijoiden tueksi tarvitaan malli eri alojen ratkaisulautakunnista. Sovittelija kokoaisi eri aloille sen osaajista koostuvan lautakunnan, joka seuraisi alan neuvotteluja ja olisi tarvittaessa yhteydessä osapuoliin.

– Lautakunnan tehtäviin kuuluisi erikseen pyydettäessä tuottaa sovittelijan käyttöön ratkaisuehdotuksia. Ne toimisivat aktiivisesti vähintäänkin neuvotteluprosessien ajan, miksei muutenkin.

Oksa uskoo, että lautakunnista olisi kiistatonta hyötyä. Lautakunnat voisivat hyvässä lykyssä ehkäistä kiistojen syntyä jo ennakkoon.

– Ainakin sovittelija saisi riitatilanteessa työnsä tueksi näkemyksiä ja jopa ratkaisuehdotuksia jo työnsä alussa.

Yleisesti kiistaa talousluvuista

Edunvalvontajohtajan mielestä työmarkkinoiden yksi ongelma on erimielisyys talouden tunnusluvuista. Kun neuvottelukierros lähestyy, julkiseen keskusteluun ilmestyy useista eri lähteistä peräisin olevia numeroita talouden tilasta ja näkymistä.

– Tämä on sinällään ymmärrettävää, kun tutkimuslaitoksia on paljon ja osapuolilla on luonnollisesti neuvottelujen alla tarve vahvistaa omaa näkemystään. Uutta tutkimusta ei tarvita, mutta työmarkkinatoimistosta voisi tulla taho, joka kerää käytettävät talousluvut eri lähteistä.

Oksan mallissa työmarkkinatoimiston kontolla olisi talouslukujen keräämisen ohessa palkkatilastojen hoitaminen.

– Parhaimmillaan toimiston luvuista voisi tulla varsinaisten neuvottelujen pohja, mutta ainakin ne olisivat sovittelun pohjana.

Oksa yhdistäisi työmarkkinatoimistoon myös yhteistoiminta-asiamiehen tehtävän. Hänen mielestään toimien työmarkkinoiden edellytys on sujuva yhteistoiminta, joten toimintojen sijaitseminen samassa yhteydessä voi synnyttää synergiaetuja.

Tavoitteena työriidat minimiin

Oksan mukaan on selvää, että sovittelutoimen voimavarojen vahvistaminen ja sen roolin kehittäminen herättää vastaväitteitä. Työmarkkinat ovat murroksessa ja sen mukana myös suomalainen työmarkkinamalli ja -mekanismi, joten eri osapuolet seuraavat keskustelua herkällä korvalla.

Hän haluaa vähentää ja lyhentää työriitoja.

– Lakkojen ja työsulkujen hinnasta esitetään toinen toistaan villimpiä arvioita. Kaikki lienevät samaa mieltä siitä, että työtaisteluja kannattaa välttää ja ehkäistä.

Määräajassa sovitteluesitys

Oksa lyhentäisi työriitoja laittamalla sovitteluun määräajan, jonka puitteissa sovittelijan olisi annettava riitaan sovintoesitys. Määräaika vaihtelisi sen mukaan, onko työehtosopimus voimassa vai onko sovitteluun menty vasta sopimuksen päättymisen jälkeen.

Edunvalvontajohtajan mukaan hyödyt olisivat kiistattomat. Riidan aiheet ja niihin esitetyt ratkaisut tulisivat näin julkisiksi, joten kenelläkään ei jäisi epäselväksi osapuolten näkemyserot ja niihin tarjottu kompromissi.

– Julkisuus on työriidoissa yleensä kova konsultti. Sen myötä tavoitteiden yltiöpäisyys vähenee ja osapuolille syntyy paine hakea ratkaisua omin voimin.

Ei niin hyvää, ettei jotain huonoakin

Työmarkkina-alan ammattilaiset löytävät Insinööriliiton edunvalvontajohtajan pohdinnoista plussia ja miinuksia. Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén antaa tunnustusta esityksen ajoitukselle.

– On tyylikästä, että sovittelijainstituutiosta viritetään keskustelua silloin, kun työriitojen sovittelu ei ole kuumimmillaan.

Sovittelukollegiolle Hollmén ei lämpene. Sovittelijan valtaa ja asemaa ei ole syytä liudentaa kollegiolle. Sen sijaan sovittelun resursseista on hänen mielestään syytä keskustella.

– Työehtosopimusten ja toimialojen erilaisuuden vuoksi voi kysyä, voisiko sovitteluun saada toimi- ja sopimusalakohtaista asiantuntemusta, Hollmén sanoo.

Hänen peukalonsa nousee myös edunvalvontajohtaja Petteri Oksan pohdinnoille sovitteluun pääsyn ja päätymisen kynnyksen nostamiselle. Bulevardille pitäisi päätyä mahdollisimman harvan ja mahdollisimman harvoin.

– Mitä rajatumpi työriidan aihe on, sen parempi. Ja koskaan neuvottelijoiden ei pitäisi aloittaa sopimuksen tekemistä sovittelijalta.

Toiveen laajempi työmarkkina-avaus

Hollménin tulkinnan mukaan Oksan avaus ei ollut vain sovittelua koskeva.

– Esityksessä menevät sovitteluinstituutio ja työmarkkinajärjestelmä sekaisin, mutta esityksen antajan hyvin tuntien tuskin vahingossa. Kyse oli laajemmasta työmarkkina-avauksesta, joka sekin toki sopii.

Sovittelijainstituution muuttamista työmarkkinatoimistoksi Hollmén vierastaa.

– Avaus viittaa paitsi tupokoneen pystyttämiseen Bulevardille, myös paikallisen sopimisen kytkemistä tähän apparaattiin. Sellaista emme tarvitse, hän sanoo.

Myöskään Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n entinen työmarkkinajohtaja Lasse Laatunen ei lämpene sovittelijan toimiston laajentamiselle.

– Sovittelu ei parane byrokratiaa paisuttamalla. Yksi valtakunnansovittelija riittää, mutta kovemmalla arvovallalla ja osaamisella kuin viimeisimmät valinnat, hän sanoo.

Laatusen mukaan sovittelijalla pitäisi olla oikeus ja velvollisuus ottaa avukseen sivutoimisia sovittelijoita. Pitkittyneissä ja vaikeissa riidoissa Laatunen käyttäisi työriitalautakuntia ja välimiehiä sovittelijan apuna.

Hyvää ja rakentavaa pohdintaa

SAK:n ex-puheenjohtaja Lauri Ihalainen pitää hyvänä, että työmarkkinoiden isossa rakennemuutoksessa käydään rakentavaa keskustelua sopimiseen liittyvistä asioista.

Sovittelutoimen laajentamiseen Ihalainen suhtautuu epäillen. Tietoa on hänen mielestään riittävästi.

– Oleellisempaa on, mitä tapahtuu ennen sovittelua. Voisiko esimerkiksi keskusjärjestöillä olla joku rooli ennen sovittelua. Eri liitoilla on tällaisen suhteen kulttuurieroja, mutta tämä voisi olla yksi keino ehkäistä ennalta riitoja, hän sanoo.

Ihalainen sanoo istuneensa keskusjärjestön puheenjohtajana satoja tunteja Bulevardilla ratkomassa liittojen välisiä riitoja sovittelijan pyynnöstä ja osapuolten suostumuksella. Samanlaista henkeä hän kaipaa edelleen.

– Nykyinen lainsäädäntö antaa mahdollisuuden erilaisiin ratkaisuihin. Tärkeää on säilyttää sovitteluinstituution arvostus, Ihalainen painottaa.