tutkittua

Vastavalmistuneet löysivät paikkansa työmarkkinoilta

Insinöörien hyvä työllisyystilanne on heijastunut suotuisasti myös vastavalmistuneiden työllistymiseen ja palkkaukseen.

Noin neljällä viidestä vastavalmistuneesta insinööristä oli valmistumishetkellä vakituinen tai määräaikainen työpaikka, ilmenee Insinööriliiton keväällä toteuttamasta vastavalmistuneiden Sijoittumistutkimuksesta.

Työpaikka löytyi useimmiten tutusta paikasta, jossa oli aikaisemmin tehty kesätöitä, harjoittelua, insinöörityötä tai muuten työskennelty opintojen ohessa. Lähes kuusi kymmenestä vastavalmistuneesta piti koulutusta vastaavan työpaikan löytämistä erittäin helppona tai melko helppona.

Oman alan työpaikan löytyminen oli sitä todennäköisempää, mitä enemmän oman alan työkokemusta valmistuneelle oli ehtinyt kertyä jo opintojen aikana.

Jos työpaikkaa ei vielä valmistumis- hetkellä ollut, se löytyi useimmiten hakemalla työpaikkailmoituksessa ilmoitettua työpaikkaa.

Työpaikan saamista eniten hankaloittavina tekijöinä esiin nousivat työkokemuksen ja suhdeverkostojen puuttuminen. Lisäksi epätietoisuus omasta osaamisesta ja omien tavoitteiden täsmentymättömyys hankaloittivat sopivan työpaikan löytämistä. Valmistumista seuraavana keväänä ilman työtä oli viisi prosenttia vastaajista.

Hyvät valmiudet työelämään

Insinööriopintoihin hakeudutaan useimmiten juuri niiden työtehtävien vuoksi, joihin tutkinnon avulla on mahdollista päästä. Työelämässä jo mukana oleville opiskelijoille insinööriopinnot tarjoavat väylän etenemiseen kohti vaativampia työtehtäviä.

Useampi kuin neljä viidestä Sijoittumistutkimukseen vastanneesta vastavalmistuneesta oli tyytyväinen insinööriopintoihinsa. Lähes neljä viidesosaa valmistuneista katsoi opintojensa sisällön vastanneen hyvin tai melko hyvin työelämän osaamistarpeisiin.

Erityisesti arvostettiin insinööri- opintojen tarjoamia valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn, tiimi- ja projektityöskentelyyn sekä uuden oppimiseen.

Työkokemuksen myötä ongelmanratkaisukyky sekä kyky omaksua uutta olivat osoittautuneet tarpeellisiksi taidoiksi.

Tuoreet insinöörit työllistyivät tyypillisesti erilaisiin asiantuntijatason tehtäviin, mutta osa valmistuneista sijoittui jo työuran alussa esimiestehtäviin. Valmistumisvuotta seuraavana keväänä useampi kuin joka kymmenes työskenteli esimies- tai johtotehtävissä.

Insinööriopinnoilta kaivattiinkin lisää valmiuksia esimiestyöhön ja projektijohtamiseen sekä markkinointi- ja taloustehtäviin.

Työtehtävät vastaavat koulutusta

Neljännes vastavalmistuneista työskenteli valmistumisvuotta seuraavana keväänä erilaisissa suunnittelutehtävissä. Muita tyypillisiä tehtäviä olivat työnjohtotehtävät, ohjelmointiin liittyvät tehtävät sekä käyttö- ja ylläpitotehtävät.

Joka neljännen vastavalmistuneen työpaikka oli teknologiateollisuuden alalla ja viidennes työskenteli suunnittelutoimistoissa.

Vastavalmistuneet insinöörit onnistuivat hyvin löytämään tutkintoaan vastaavia työtehtäviä jo työuran alkumetreillä. Seitsemän kymmenestä kertoi ensimmäisen työpaikkansa olleen sellainen, jossa edellytettiin vähintään insinööritasoista tutkintoa.

Yhtä suuri osuus vastaajista totesi ensimmäisen työpaikkansa vastaavan omaa koulutusalaansa.

Kaikkiaan lähes yhdeksän kymmenestä katsoi työnsä vastaavan koulutustaan melko hyvin tai hyvin.

Jatkokoulutus houkuttaa

Valmistumista seuraavana keväänä lähes yhdeksänkymmentä prosenttia aikoo edelleen syventää osaamistaan omalla alallaan seuraavien viiden vuoden aikana. Neljä kymmenestä haluaa laajentaa osaamistaan myös muille tekniikan aloille.

Esimiestehtäviin eteneminen kiinnostaa useampaa kuin joka toista vastavalmistunutta. Viisitoista prosenttia vastavalmistuneista kertoi olevansa kiinnostunut työskentelystä pää- tai sivutoimisena yrittäjänä.

Marraskuussa toteutetussa Insinööriliiton Työmarkkinatutkimuksessa selvitettiin myös vastavalmistuneiden työtyytyväisyyttä ja tunnetta kuulumisesta tekniikan alalle.

Tuloksista kävi ilmi, että neljä viidestä vastavalmistuneesta oli tyytyväisiä työhönsä. Yhtä suuri osuus vastavalmistuneista piti työnsä sisältöä motivoivana ja koki, että saattoi hyödyntää osaamistaan työssään.

Yhdeksän kymmenestä vastaajasta katsoi, että heillä oli mahdollisuus kehittyä työssään.

Neljä viidestä vastavalmistuneesta insinööristä kertoi kokevansa ylpeyttä siitä, että työskentelee tekniikan alalla. Lähes yhtä suuri osuus katsoi omaavansa riittävät taidot alalla menestymiseen.

Vastasiko insinöörikoulutus työelämän tarpeita?, %Vastasiko insinöörikoulutus työelämän tarpeita?, %

”Insinöörikoulutus antaa laajan näkemysen sekä valmiudet moneen tehtävään omien kiinnostusten mukaan.”

Työllisyystilanne valmistumishetkellä, %Työllisyystilanne valmistumishetkellä, %

”Opiskelu kannattaa, sillä alalla on paljon monipuolisia töitä tarjolla.”

Vastaako työsi koulutustasi?Vastaako työsi koulutustasi?

”Työssä voi hyödyntää koulutuksessa hankittuja tietoja ja syventyä erikoisosaamiseen.”

Lähde: Insinööriliiton Sijoittumistutkimus 2023