BITTIKATTAUS

Tehokkuutta ja kestävyyttä tavaraliikenteeseen

Euroopan komissio ehdottaa parannuksia liikenteeseen. Tavoitteena on lisätä tavaraliikenteen tehokkuutta ja auttaa alaa saavuttamaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa asetettu tavoite liikenteen päästöjen vähentämisestä.

Ehdotuksissa tavaraliikenteen tehokkuutta ja kestävyyttä parannetaan kehittämällä rautatieinfrastruktuurin hallinnointia ja tarjoamalla parempia kannustimia vähäpäästöisille kuorma-autoille. Samalla yhtenäistetään henkilö- ja tavaraliikenteen sekä eri liikennemuotojen kasvihuonekaasupäästöjä koskevan tiedon määrittelyä ja todentamista.

Komissio ehdottaa, että rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttö yhtenäisellä eurooppalaisella rautatiealueella tehostaa myös rataverkon käyttöä.

Ratakapasiteetin hallintaa ja liikenteenohjausta kehitetään siten, että rautatieliikenteessä on jatkossa paremmin varauduttu erilaisiin häiriö- ja kriisitilanteisiin.

Mitta- ja massadirektiivin muutosehdotus keskittyy kolmeen keskeiseen teemaan eli maanteiden tavaraliikenteen ympäristönsuojelun tasoon, rajat ylittävien kuljetusten toimintaan sisämarkkinoilla sekä täytäntöönpanon valvontaan.

7 %

Insinööriliiton tuoreimman työmarkkinatutkimuksen mukaan seitsemän prosenttia insinööreistä on suorittanut ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon.

Uusi tekoälylaki hyväksyttiin parlamentissa

Euroopan parlamentti on hyväksynyt kantansa maailman ensimmäisestä tekoälylaista. Euroopan ammatillisen yhteistyöjärjestö ETUC:n mukaan laki on parantunut parlamentin käsittelyssä, mutta tekoälyn vaikutusta työelämään ja työntekijöihin ei saa unohtaa tulevissa kolmikantaneuvotteluissa,

Tekoälylaki pyrkii varmistamaan, että tekoälyn käyttö Euroopassa tapahtuu kansalaisten oikeuksia kunnioittaen ja EU:n arvojen mukaisesti, eli ihmisten valvomana, syrjimättömästi ja yksityisyyden suojan huomioiden.

Säädös asettaa riskiperusteisia velvoitteita palveluntarjoajille tekoälyn eri käyttökohteiden riskitason mukaan.

Kiellettyjä käyttökohteita ovat muun muassa biometrinen etätunnistaminen julkisilla paikoilla, arkaluonteisiin ominaisuuksiin kuten sukupuoleen tai etnisen taustaan perustuva luokittelu sekä rikosten ennustaminen työpaikoilla tai oppilaitoksissa.

ETUC:n varapääsihteeri Isabelle Schömann näkee tarpeen direktiiville.

– Työelämän tekoälyn on hyödytettävä yhtä paljon työntekijöitä kuin yrityksiäkin.

Hänen mielestään eurooppalaisilla työpaikoilla pitää kuulla työntekijöitä heidän ammattiliittojensa kautta, jotta turvataan työntekijöiden oikeudet ja suojelu.

KUVA: Shutterstock

Puurunkotalo muuntuu tarpeita vastaavaksi

Sweco on kehittänyt muuntojoustavan puurunkokonseptin hotelli- ja toimistokäyttöön. Runko rakentuu Stora Enson massiivipuuelementeistä, ja niistä voidaan koota jopa seitsemänkerroksinen talo.

Rakennuksen kerroksia voidaan vapaasti osittaa hotelli- ja toimistokäyttöön. Tilajakoa voi muuttaa rakennuksen elinkaaren aikana markkinatilanteen mukaan, mikä pienentää kiinteistösijoittajan riskiä. Muodoltaan rakennus voi olla U:n tai L:n muotoinen tai kokonaan umpinainen, jolloin keskelle muodostuu sisäpiha. Huonekokoja ei ole rajoitettu.

Hotelli- ja toimistokäytössä tarvitaan erilainen mitoitus esimerkiksi äänieristyksessä, ilmanvaihdossa ja vesiputkissa. Tämä on otettu huomioon konseptissa, joten sisäkattoa ei tarvitse madaltaa käyttötarkoitusta muutettaessa.

Puurungossa käytetään Sylva-tuoteperheen puuelementtejä, liimapuupalkkeja ja pilareita. Porrashuoneet rakennetaan betonista, ja julkisivu verhoillaan asiakkaan toiveen mukaan.

Konseptia on jo hyödynnetty Katajanokan Laiturissa Helsingissä. Rakennukseen tulee Stora Enson Suomen pääkonttorin uudet toimistotilat ja Sokos-hotelli.

KUVA: Sweco

Eroja ja yhtäläisyyksiä riitojen ratkaisuissa

Pohjoismaiden ja Baltian maiden Euroopan kuluttajakeskukset ovat julkaisseet vertailevan katsauksen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta kyseisissä maissa. Se sisältää tietoa muun muassa riidanratkaisuelinten lukumäärästä, asiointikielistä, käsittelyajoista sekä elinten antamien päätösten sitovuudesta ja noudattamisasteesta.

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu eli ADR tarkoittaa riidan ratkaisemista puolueettoman elimen avulla tuomioistuinmenettelyn ulkopuolella. Suomen ADR-elimet ovat kuluttajariitalautakunta, liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan liikennevahinko-osasto sekä FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta.

Sama EU-lainsäädäntö koskee kaikkia vertailtuja maita. Maiden ADR-menettelyt pohjautuvat myös yhteiseen ajatukseen siitä, että kuluttajariidat voidaan selvittää helpommin tuomioistuimen ulkopuolisessa riidanratkaisussa.

Katsauksesta käy kuitenkin ilmi, että Pohjoismaiden ja Baltian maiden vaihtoehtoisessa riidanratkaisussa on myös eroja. Esimerkiksi ADR-tapausten määrä eroaa merkittävästi eri elimissä, ja prosessinkulku ja työskentelytavat ovat erilaisia. Myös päätösten sitovuus vaihtelee elimittäin. Lisäksi kaikilla mailla on omia rajoituksia, jotka estävät osan ekuluttajariitojen käsittelyn ADR-menettelyssä.

Työyksinäisyys painaa useita

Suomalaistutkimuksessa noin kolmannes työntekijöistä kokee yksinäisyyttä työssään. Se nakertaa terveyttä ja heikentää työssä suoriutumista. Työyksinäisyyttä helpottavat ainakin avoimuus sekä kasvokkaiset kohtaamiset

Vaikka ilmiötä on tutkittu vasta vähän, se näyttää olevan yleinen: aihetta selvittäneen tutkimuksen vastaajista kymmenes koki vahvaa ja viidennes lievää työyksinäisyyttä.

– Se on ehdottomasti liikaa. Yksinäisyydellä on suuri vaikutus työhyvinvointiin, sanoo Vaasan yliopiston liiketa- louden professori Liisa Mäkelä.

Työssään yksinäisyyttä kokeva ei pääse mukaan yhteisöön toivomallaan tavalla, hän jää ryhmän ulkopuolelle tai hänellä ei ole luottamuksellisia suhteita työkavereihinsa. Työyksinäisyyttä koetaan sekä työpaikoilla että etä- ja hybridityössä.

Mäkelän vetämässä tutkimushankkeessa selvitettiin työyksinäisyyden syitä ja seurauksia. Tutkimukseen osallistui yli tuhat teknologiateollisuuden asiantuntijaa, jotka tekivät pääosin etätyötä. Yksinäisyyttä työssä kokeneet muun muassa suoriutuivat työstään heikommin ja auttoivat kollegoitaan harvemmin.

He myös kärsivät enemmän työuupumuksesta ja kokivat vähemmän työn imua. Lisäksi yksinäisyyteen voi liittyä jopa häpeää ja leimautumisen pelkoa.

Lue lisää: tsr.fi

Yhdenvertaisuuslaki uudistui osittain

Kaikilla työnantajilla on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta työpaikalla.

– Parhaimmassa tilanteessa ollaan, kun syrjivät rakenteet poistetaan kokonaan, sanoo erityisasiantuntija Katri Leikas oikeusministeriöstä.

Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Työnantajan on otettava syrjintäperusteet huomioon ja arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista työhönotossa ja työpaikalla.

Kesäkuusta 2025 alkaen työpaikan yhdenvertaisuussuunnitelman pitää sisältää yhdenvertaisuuden arvioinnin johtopäätökset ja se, miten niihin on päädytty.

Velvollisuus tehdä kohtuullisia muutoksia ei rajoitu vain tilanteisiin, joissa esimerkiksi vammainen henkilö pyytää sitä itse.

Velvollisuus koskee myös tilanteita, joissa työnantajan olisi pitänyt ymmärtää, että henkilön vamma saattaa edellyttää kohtuullisten mukautusten tekemistä, jotta henkilö voi suoriutua työtehtävistä tai edetä työ- uralla.

Työväen musiikkitapahtuman yhteydessä järjestettiin liittojohtajien paneeli, jossa keskusteltiin muun muassa uuden hallituksen alkutaipaleesta ja työmarkkinoista. Valkeakoskella keskustelussa olivat mukana Paperiliiton Petri Vanhala (vas.), Insinööriliiton Samu Salo ja Teollisuusliiton Riku Aalto.

KUVA: Pauli Unkuri

Tommi Grönholm, johtajaTommi Grönholm, johtaja

Tommin

PALSTA

Kesän kuhinoita

Näin kesällä vaikuttaa, että ihmiset harkitsevat entistä heikommin, mitä julkaisevat sosiaalisessa mediassa.

Maan uuden hallituksen toimijat tölvivät toisiaan aivan kuten oppositiota ei tarvittaisi lainkaan. Sekä opposition että hallituksen pelaajat vaikuttavat vaihtaneen pelikirjojaan ja kritisoivat toisiaan samoista asioista, joita tekivät edellisellä hallituskaudella itse.

Ihan tavalliset kansalaisetkin ovat löytäneet sisältään kyseenalaisen tarpeen kiertää eri keskusteluissa syyttelemässä tuttujaan milloin vihervassareiksi ja milloin sysimustiksi, vaikka kaverin mielipide ei olisi kovin vahvasti minkään värinen.

Tämä ilmapiiri ei vaadi enää yhtään enempää populismia ja irtopisteiden houkuttelua. Insinööriliitossa otamme kantaa asioihin vasta, kun niistä on mustaa valkoisella. Esimerkiksi hallitusohjelman osalta on mielekästä käydä asiakeskustelua vasta, kun hankkeita aletaan edistää. Pelkän hallitusohjelman kirjausten perusteella ei kannata ihokasta repiä.

Hallitusohjelma enteilee muutoksia työllistymiseen ja työllistymismahdollisuuksiin, ja kuten aina, seuraamme muutoksia hyvin tarkasti. pääministeri Juha Sipilän hallituksen aikaan tuotimme työttömyysturvan aktiivimallin ehdot täyttävää koulutusta jäseniä varten. Samalla tavalla reagoimme nyt nopeasti mahdollisiin muutoksiin esimerkiksi työttömyysturvaan liittyen.

Hallitusohjelmassa on luonnosteltu muutoksia aikuisopintorahaan; tarkoitus on ilmeisesti muuttaa sen rahoitusta enemmän yksityiseksi. Vaikea sanoa, miten se toteutetaan. Joka tapauksessa kannustamme jokaista jäsentä pitämään yllä osaamistaan opiskelemalla työuran aikana.

Insinööriliitto tuottaa jäsenilleen suuren määrän ammatillista osaamista kehittäviä koulutuksia. Syksyn teemoina ovat ainakin Lean Six Sigma, innovaatiotoiminta ja kiertotalous. Lisäksi yhteistyökumppanillamme Eduhousella on runsas paletti digitaitoja kehittäviä koulutuksia jäsenillemme veloituksetta. Näistä vinkeistä kannattaa ottaa koppi ja varata syksylle mieleiset koulutukset kalenteriin.

Suomalaiset luottavat eläkejärjestelmään

Suomalaisten luottamus eläkejärjestelmään on säilynyt korkealla tasolla, ilmenee Eläketurvakeskuksen (ETK) tuoreesta Eläkebarometrista. Luottamus on kuitenkin laskenut hieman edellisvuotisista Eläkebarometri-tutkimuksista.

Kaksi kolmasosaa vastaajista luottaa eläkejärjestelmään ja lähes yhtä moni ajattelee, että eläkevaroja hoidetaan luotettavasti. Noin puolet on sitä mieltä, että nuoremmat sukupolvet joutuvat liiaksi eläkkeiden maksajiksi.

– Yleinen epävarmuus tulevaisuudesta ja talouden kehityksestä, hintojen ja korkojen nousu sekä sijoitusmarkkinoiden heilahtelut heijastuvat todennäköisesti kokemukseen eläkejärjestelmän luotettavuudesta, pohtii ekonomisti Sanna Tenhunen ETK:sta.

Lähes 60 prosenttia suomalaisista arvioi tulevansa kohtuullisesti toimeen eläkeaikanaan, mikä on yhtä suuri osuus kuin vuotta aiemmin.

Kun tutkimuksessa selvitettiin eläketurvan perusasioiden tuntemusta väittämien avulla, parhaiten tiedettiin se, että jos työeläke jää matalaksi, maksetaan kansaneläkettä tai takuueläkettä. Noin kaksi kolmasosaa vastaajista tiesi myös, että vanhuseläkkeen ikäraja ei ole kaikille sama.

Reilut 60 prosenttia tietää, että suurin osa eläkemaksuista käytetään nykyisten eläkeläisten eläkkeiden rahoittamiseen. Lähes joka kolmas uskoo, ettei tämä pidä paikkaansa.

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani nousi selvästi

Tilastokeskuksen mukaan kuluvan vuoden kesäkuussa palkka- ja palkkiotulojen mediaani oli 3 822 euroa. Alin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 2 362 euroa tai vähemmän. Ylin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 5 642 euroa tai enemmän.

Mediaani tarkoittaa järjestetyn ryhmän keskimmäistä havaintoa. Puolet tarkastelun kohteena olevasta ryhmästä ansaitsee mediaania enemmän ja puolet mediaania vähemmän.

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani on suurimmillaan kesä- ja heinäkuun aikana, mikä johtuu pääosin siitä, että lomarahat maksetaan tyypillisesti kesäkuukausina.

Tämän vuoden kesäkuussa mediaani kasvoi poikkeuk- sellisen paljon, sillä tänä vuonna maksettavat poik- keuksellisen suuret sopimuskorotukset tulivat maksuun monella sopimusalalla kesäkuussa. Lisäksi tänä vuonna laajasti maksettavat kertaerät ajoittuivat monella sopimusalalla kesäkuulle.

Palkkatulonsaajien palkkojen ja palkkioiden mediaani oli 12 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.