tutkittua

Työpaikoilla

on aiempaa vakaampaa

Itseen kohdistuvaa irtisanomis- ja lomautusuhkaa kokevien insinöörien osuus oli viime vuonna alempana kuin kertaakaan 2010-luvulla. Neljä prosenttia insinööreistä koki omalle kohdalle osuvaa irtisanomisuhkaa. Mahdollista tai todennäköistä lomautusuhkaa kokevia oli yhtä paljon.

Finanssikriisin aikoihin, vuonna 2009, heidän osuus, jotka arvioivat irtisanomisen tai lomautuksen osuvan omalle kohdalleen, oli korkeimmillaan. Tuolloin joka kolmas insinööri piti omaa irtisanomistaan tai lomautustaan mahdollisena tai todennäköisenä, erityisesti lomautusuhkaa kokevien osuus nousi tuolloin jyrkästi.

Tällä vuosikymmenellä lomautus- tai irtisanomisuhkaa kokevien osuus laski huippuvuodesta 2009. Esimerkiksi vuonna 2013 vajaa neljännes insinööreistä piti omaa irtisanomistaan tai lomautustaan mahdollisena tai todennäköisenä. Selvästi valoisampi tilanne on ollut kuitenkin vasta vuodesta 2017 lähtien.

Oma tilanne arvioitiin paremmaksi kuin tilanne työpaikalla yleisesti. Viime vuonna kahdeksan prosenttia insinööreistä arvioi irtisanomisten olevan omalla työpaikalla mahdollisia tai todennäköisiä. Omalla työpaikalla tapahtuvia lomautuksia mahdollisena tai todennäköisenä piti seitsemän prosenttia insinööreistä.

Tiedot selviävät Insinööriliiton työmarkkinatutkimuksesta, jossa insinöörien kokeman irtisanomis- ja lomautusuhkan kysymiselle on pitkä historia. Lomautus- tai irtisanomisuhkaa kokevien insinöörien osuus noudattelee yleistä talouden kehityksen linjaa.

Suunnittelualalla nyt vakainta

Viime syksyn työmarkkinatutkimuksen tulokset osoittavat, että lomautus- tai irtisanomisuhkan kokeminen oli muita yleisempää niillä insinööreillä, jotka työskentelivät teollisuudessa tai ict-alalla. Teollisuuden insinööreistä kahdeksan prosenttia piti omaa irtisanomistaan todennäköisenä tai mahdollisena, kuten myös omaa lomautustaan.

Vakaimmaksi oman työpaikkansa kokivat suunnittelualalla työskentelevät. Heistä kolme prosenttia piti irtisanomisia mahdollisina tai todennäköisenä ja kahdeksan prosenttia piti lomautuksia mahdollisina tai todennäköisinä.

Lomautusuhka oli yleisintä rakennusalalla. Alalla työskentelevistä insinööreistä 12 prosenttia piti lomautuksia mahdollisina tai todennäköisinä.

Sukupuolten välillä oli myös jonkin verran eroja lomautus- ja irtisanomisuhkan kokemisessa. Miehet pitivät omaa tilannettaan naisia vakaampana.

Eroavuuksia sukupuolten välillä

Tilastokeskus kerää työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemaan Työolobarometriin kaikkien palkansaajien tietoja. Kun niitä verrataan liiton tietoihin, ero insinöörien ja muiden palkansaajien välillä on sukupuolten välillä erilainen kuin kaikilla palkansaajilla.

Kaikilla palkansaajilla suunnilleen yhtä moni nainen kuin mieskin pitää irtisanomistaan mahdollisena, sen sijaan lomautusta mahdollisena kaikilla palkansaajilla pitää selvästi useammin mies kuin nainen.

Kokemus oman työpaikan vakaudesta oli insinööreillä alimmillaan ikäryhmässä 50–59-vuotiaat. Oman työtilanteen varmuudessa ei viime vuoden tutkimuksessa ollut suuria eroja yksityisellä ja julkisella sektorilla työskentelevien insinöörien välillä.

Myöskään asema työpaikalla, eli se, työskentelikö insinööri johtajana, esimiehenä tai asiantuntijana ei juurikaan vaikuttanut kokemukseen oman työpaikan varmuudesta.

Ainoastaan toimihenkilöasemassa työskentelevät insinöörit pitivät omaa irtisanomistaan tai lomautustaan muita todennäköisempänä.

Usko työllistymiseen vaihtelee

Työttömyyden pitkittyessä tai työmahdollisuuksien puuttuessa usko omaan työllistymiseen on usein kovilla. Insinööriliiton viime vuonna toteutettu tutkimus työttömille liiton jäsenille selvitti myös sitä, miten työttömänä olleet jäsenet uskoivat omaan työllistymiseensä.

Tulokset osoittivat, että työttömistä insinööreistä puolet uskoi työllistyvänsä joko lyhyen ajan sisällä tai vähän pidemmällä aikavälillä.

Runsas joka neljäs insinööri ei uskonut työllistyvänsä. Tämän koettiin johtuvan yleisimmin korkeasta iästä ja lähestyvästä eläkeiästä tai siitä, että osaamista vastaavia työpaikkoja ei ollut tarjolla. Osalla myös oli epäilyksiä oman osaamisensa ajankohtaisuudesta tai oman terveydentilan koettiin vaikuttavan työllistymiseen.

Usko omaan työllistymiseen oli muita matalampi varsinkin 60 vuotta täyttäneillä työttömillä. Alle 50-vuotiaista omaan työllistymiseensä uskoi suurin osa. Työttömien insinöörien halu työllistyä oli kaikissa ikäryhmissä kuitenkin erittäin korkea.

Millaisena insinöörit näkivät oman tilanteensa työpaikallaan lähitulevaisuudessa, tilanne vuosina 2006–2018

Lähde: Insinööriliiton työmarkkinatutkimuksetMillaisena insinöörit näkivät oman tilanteensa työpaikallaan lähitulevaisuudessa, tilanne vuosina 2006–2018 Lähde: Insinööriliiton työmarkkinatutkimuksetTyöttömien insinöörien arvio tulevaisuudennäkymistään vuonna 2018

Lähde: Insinööriliiton työttömyskysely 2018Työttömien insinöörien arvio tulevaisuudennäkymistään vuonna 2018 Lähde: Insinööriliiton työttömyskysely 2018