tutkittua

Työn imun lisääminen luo tuottavuusloikkaa

Työn imu on psykologiassa käytetty työhyvinvointia kuvaava käsite. Se kuvaa työhyvinvointia työhön liittyvien myönteisten kokemusten, innostuksen ja motivaation näkökulmasta sen sijaan, että määrittelisi sitä pahoinvoinnin, eli stressin ja kuormituksen kautta.

Työn imuun liittyy energinen olo sekä vahva oppimishalu ja sitä voidaan pitää vastakohtana työuupumukselle. Työn imu saavutetaan todennäköisimmin silloin, kun työtehtävät ovat kiinnostavia ja sopivan haastavia sekä vaihtelevia. Työssä kehittyminen on olennainen työn imun lähde, mutta siihen vaikuttavat myös oman työn tulosten näkeminen sekä yhteisöohjautuva tiimi.

Työn imua on tutkittu 20 vuotta, ja tutkimuksissa on saatu työkyvyn ja työuran kannalta monia myönteisiä tuloksia. Työn imun on todettu olevan pitkällä aikavälillä kohtuullisen pysyvää, vaikka hetkellistä heiluntaa saattaa olla toisinaan paljonkin.

Insinööriliiton viime syksyn työmarkkinatutkimuksen yhteydessä selvitettiin perinteisten palkkakysymysten ohella myös insinöörien työhyvinvointia ja työn imua.

Työn imuun vaikuttavat monet tekijät

Työmarkkinatutkimuksen tulosten mukaan iso osa insinööreistä kokee usein työn imua, missä merkittävä selittävä tekijä on asemataso. Työn imu jaettiin tutkimuksessa kahteen luokkaan: useammin ja harvemmin työn imua kokeviin.

Tulosten mukaan yritysten ylimmässä johdossa ja johdossa työskentelevät insinöörit kokivat työn imua muita todennäköisemmin. Neljä viidestä johtajasta sijoittui useammin työn imua kokevien luokkaan.

Kun asematasoportaita laskeutuu alaspäin, näyttää myös useammin työn imua kokevien osuus pienevän hieman. Keskijohdossa kaksi kolmesta päälliköstä sijoittui useammin työn imua kokevien luokkaan.

Asiantuntijatehtävissä työskentelevistä insinööreistä työn imua kokeneista kuului hieman pienempi osuus, mutta mitä vaativammasta asiantuntijatehtävästä on kyse, sen todennäköisemmin imua koettiin.

eri-ikäisillä into vaihtelee

Eri-ikäiset insinöörit raportoivat suunnilleen yhtä paljon työn imun kokemuksia. Poikkeuksena ovat 30–39-vuotiaat, joilla harvemmin työn imua kokevien osuus oli hieman muita ikäryhmiä suurempi.

Miehet kokivat työn imua hieman naisia harvemmin.

Muita harvemmin työn imua kokivat myös insinööri- ja suunnittelutoimistoissa työskentelevät insinöörit. Keskimääräistä enemmän työn imua taas kokivat järjestöalalla työskentelevät.

hyvinvoiville parempaa palkkaa

Työn imun myönteisistä vaikutuksista on paljon aiempaa tutkimusnäyttöä. Työntekijöiden kokeman työn imun on todettu vaikuttavan yksilöön itseensä myönteisesti, minkä vaikutukset läikkyvät myös muuhun elämään.

Lisäksi työn imun on todettu vaikuttavan niin organisaation kuin yhteiskunnan tasollakin, kun työntekijän kokema työn imu ennustaa pienempää todennäköisyyttä jäädä työttömäksi ja auttaa selviytymään uran vastoinkäymisistä.

Taloustutkimuslaitos Etla ja Työterveyslaitos julkaisivat vuosi sitten keväällä kahden vuoden seurantatutkimuksen tulokset, joiden perusteella saatiin uutta tietoa palkkatason ja työhyvinvoinnin yhteydestä.

Perinteinen lähestyminen aiheeseen on ollut, lisääkö korkeampi palkka työtyytyväisyyttä. Viimevuotisessa tutkimuksessa havaittiin, että työn imu edistää ammatillisen aseman nousua ja myönteistä palkkakehitystä.

Myös liiton työmarkkinatutkimuksen perusteella voidaan nähdä työn imun yhteys palkkaan: useammin työn imua kokevilla insinööreillä mediaanipalkka oli 178 euroa korkeampi kuin työn imua harvemmin kokevilla, mikä tarkoittaa yli 2 000 euroa korkeampaa vuosipalkkaa.

Kun muut palkkaan vaikuttavat tekijät otettiin huomioon, työn imun vaikutus palkkaan säilyi yhä tilastollisesti merkitsevänä. Useammin työn imua kokevat yksilöt ovat aloitteellisempia ja luovempia sekä suorittavat asioita paremmin, mikä voi vaikuttaa myönteisesti palkkaan.

Työhyvinvointia ennaltaehkäisevästi

Työn imu vaikuttaa yksilön palkkatason lisäksi myös organisaation tuottavuuteen. Yhteiskunnan näkökulmasta keskeistä on, että työntekijän kokema työn imu ennustaa pienempää työkyvyttömyyden riskiä. Työhyvinvointiin panostaminen ennaltaehkäisevästi suojelee työuupumukselta; toisaalta se myös vähentää riskiä joutua työttömäksi tai ennenaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle.

Työn imun lisääminen työpaikoilla saattaa olla yksi merkittävä keino edistää työkykyä ja työurien kestoa. Oleellisia työn imua lisääviä tekijöitä ovat mahdollisuus käyttää työssään omaa osaamistaan monipuolisesti sekä kehittyä työssä, jotta voi itse vaikuttaa työn sisältöön ja havaita työnsä tulokset.

On tärkeää tunnistaa ja lisätä työn imua edistäviä tekijöitä työpaikoilla jo silloin, kun mitään varsinaista ongelmaa ei ole vielä ilmennyt.

Jokavuotinen työmarkkinatutkimus

Insinööriliitto toteuttaa työmarkkinatutkimuksen joka syksy. Tärkein työmarkkinatutkimuksen avulla saatu tieto on jäsenten palkkatiedot: lisäksi sillä kerätään myös muita edunvalvontaa tukevia tietoja.

Tuoreimmassa työmarkkinatutkimuksessa teemakysymykset liittyivät työhyvinvointiin ja työkykyyn.