tutkittua

Jäsenten

arvomaailmaa

on tutkittu

Insinööriliiton jäsenistä 37 prosenttia kuuluu asiakeskeisten arvoryhmään. Jäsenten toiseksi yleisin arvoryhmä on uskalikot.

Tiedot selviävät keväällä toteutetusta Insinööriliiton jäsentutkimuksesta, jossa osana tutkimusta selvitettiin jäsenten arvomaailmaa Valuegraphics- arvoanalyysin avulla.

Arvoanalyysin mukaan ihmiset voidaan jakaa heidän arvomaailmojensa perusteella yhdeksään eri ryhmään. Arvokartan pääulottuvuudet ovat humanismi-materialismi ja modernisuus-traditionaalisuus. Neljä pääulottuvuutta jakautuvat vielä pienempiin ryhmiin arvosidonnaisuuden ja -joustavuuden mukaan.

Osa ihmisistä sijoittuu kahden akselin keskelle, niin sanottuun arvokeskiöön. Näin saadaan yhdeksän eri arvoryhmää, jotka on nimetty kotirakkaiksi, perinteikkäiksi, esikuvahakuisiksi erottujiksi, asiakeskeisiksi, avoimiksi etsijöiksi, vaikuttajiksi, elämyksellisiksi, uskalikoiksi tai arvokeskiössä oleviksi.

Kaikkien suomalaisten muodostamat arvoryhmät eli yhdeksän ryhmää ovat lähes samankokoiset; kunkin ryhmän osuus on 9–15 prosentin välillä väestöstä.

Insinööriliiton jäsenillä suurimmat ryhmät ovat asiakeskeiset ja uskalikot. Näihin ryhmiin kuului selvästi yli puolet kaikista jäsenistä. Humanismi–materialismi-akselilla kumpikin ryhmä sijoittuu materialistiseen päähän, mutta uskalikot ovat modernimpia, asiakeskeiset perinteisempiä arvomaailmaltaan. Molemmat suuret ryhmät ovat arvojoustavia, mikä tarkoittaa sitä, että arvot joustavat tilanteen mukaan.

Miehissä enemmän asiakeskeisiä

Miehistä selvästi useampi kuin naisista kuului asiakeskeisten arvoryhmään. Naisjäsenistä yleisin arvoryhmä oli uskalikot. Selvästi miehiä enemmän naisten joukossa oli humanistisemman pään elämykselliset- arvoryhmään kuuluvia jäseniä. Se oli naisten toiseksi suurin ryhmä 17 prosentin osuudella.

Kaikista jäsenistä elämyksellisiä oli vain viisi prosenttia. Tämän ryhmän arvoihin kuuluvat muun muassa modernisuus ja humanistisuus, mutta myös materialistisuus sekä uteliaisuus uusia asioita kohtaan. Elämykselliset arvostavat kokemusten keräämistä ja sosiaalista verkottumista.

Arvoissa oli eroja myös vastaajien iän mukaan. Uskalikkoja oli keskimääräistä enemmän ikäryhmässä 25–34-vuotiaat. 50 vuotta täyttäneillä perinteikkäiden arvoryhmään kuuluvia oli keskimääräistä enemmän.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneissa oli erityisen paljon asiakeskeiseen arvoryhmään kuuluvia; heistä lähes puolet kuului tähän ryhmään. Myös keskijohdossa työskentelevillä asiakeskeiseen arvoryhmään kuuluminen oli keskimääräistä yleisempää.

Uudenmaan ja muun Suomen välillä asuvilla oli myös eroja arvoryhmissä. Uudellamaalla asuvissa vaikuttajien ja uskalikkojen ryhmiin kuuluminen oli yleisempää kuin muualla Suomessa. Asiakeskeisiä oli keskimääräistä enemmän Pohjois- ja Itä-Suomessa.

Arvot ovat muutoksessa

Arvot ohjaavat ihmisten käyttäytymistä ja ne kertovat siitä, mitä asioita ihminen pitää hyvinä ja tavoiteltavina. Arvot näkyvät esimerkiksi tavassa, jolla ihminen suhtautuu erilaisiin asioihin, miten toimii ja millaisia valintoja hän tekee.

Ihmisen henkilökohtaisia arvoja pidetään yleisesti suhteellisen pysyvinä.

Nuorten ja vanhempien ikäluokkien arvomaailmassa on suuria eroja. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että nuoret ja vanhemmat sukupolvet ovat eläneet hyvin erilaissa yhteiskunnissa. Nuorilla korostuvat modernit arvot, kun taas vanhemmilla ikäryhmillä perinteiset arvot.

Keväällä tehdyn jäsentutkimuksen toteutuksesta vastasi Taloustutkimus Oy. Tutkimukseen vastasi kaikkiaan liki 2 700 jäsentä.

Arvoanalyysin lisäksi tutkimuksella selvitettiin jäsenten ajatuksia Insinööriliiton toiminnasta ja palveluista. Tutkimuksen tuloksia käytetään liiton toiminnan kehittämisessä.

Insinööriliiton jäsenkunta Valuegraphics-arvokartalla

Lähde: Taloustutkimus Oy