tutkittua

Jäsenet ovat yleensä tyytyväisiä työhönsä

Vaikutusmahdollisuus omaan työhön ja esimiehen palaute lisäävät työtyytyväisyyttä.

Tuoreen työmarkkinatutkimuksen tulokset kertovat, että insinööreistä ja muista tekniikan alan ammattilaisista 84 prosenttia oli tyytyväisiä työhönsä. Erittäin tyytyväisiä oli 23 prosenttia ja melko tyytyväisiä 62 prosenttia vastaajista. Melko tyytymättömiä työhönsä kertoi olevansa 12 prosenttia ja erittäin tyytymättömiä kolme prosenttia vastaajista.

Edellisen kerran tyytyväisyyttä mitattiin vuoden 2015 työmarkkinatutkimuksessa; tyytyväisten osuus ei ole juurikaan muuttunut neljässä vuodessa, vaan sitä todennäköisesti selittävät muut tekijät.

Yksi merkittävä työtyytyväisyyden selittäjä on asemataso. Ylimmässä johdossa työskentelevistä yli 90 prosenttia oli työhönsä erittäin tai melko tyytyväinen. Johdossa ja ylemmässä keskijohdossa vastaava luku oli 89 prosenttia, kun alemmasta keskijohdosta ja asiantuntijoista näin ajatteli 84 prosenttia.

Miehistä tyytyväisiä työhönsä oli 85 prosenttia kun taas naisista tyytyväisiä oli vain 80 prosenttia. Myös iällä oli vaikutusta tyytyväisyyden kokemukseen: iän karttuessa tyytyväisyys työhön kasvaa.

Vaikutusmahdollisuudet tärkeitä

Työmarkkinatutkimuksessa työelämän laatua tarkasteltiin kuuden osa-alueen kautta: työn hallinta ja autonomia, työyhteisö, osaaminen ja taidot, esimiehen tuki, palkkaus ja sen kannustavuus sekä työkyky ja hyvinvointi.

Sekä osaamisen ja taitojen että työn hallinnan ja autonomian osa-alueet saivat osa-alueista parhaimmat arviot. Insinöörien ja muiden tekniikan alan ammattilaisten voidaan siis katsoa olevan tyytyväisimpiä näihin työelämän laadun osa-alueisiin.

Osaamisen ja taitojen osa-alue koostuu väittämistä, jotka liittyvät paitsi riittävään osaamistasoon nykyisissä tehtävissä myös osaamisen kehittymishaluihin ja -mahdollisuuksiin. Työn hallinnan ja autonomian osa-alue muodostuu mahdollisuuksista riittävän itsenäiseen työskentelyyn ja toisaalta mahdollisuuksiin vaikuttaa omaan työhönsä ja työtä koskeviin tavoitteisiinsa.

Osaamisen ja taitojen sekä työn hallinnan ja autonomian osa-alueissa ei ollut merkittäviä eroja eri työnantajan palveluksessa olevien välillä. Myöskään naisten ja miesten välillä ei ollut suuria eroja kahden kärjessä. Sekä naiset että miehet olivat tyytyväisimpiä osaamisen ja taitojen sekä työn hallinnan ja autonomian osa-alueisiin.

Enemmän palautetta työstä

Työyhteisön osa-alue koostuu kannustavasta työilmapiiristä, jossa työtehtävät jakautuvat tasaisesti ja puhalletaan yhteen hiileen. Keskiarvolla mitattuna tämä osa-alue sijoittui kolmanneksi.

Parhaiten työyhteisönsä arvioivat tietotekniikan palvelualan yrityksissä työskentelevät, matalimman arvion työyhteisölleen antoivat kuntien palveluksessa olevat. Ylimmässä johdossa työskentelevät arvioivat työyhteisön selvästi muita vastaajia paremmaksi, miehet hieman myönteisemmin kuin naiset.

Esimiehen tuki koostui nimensä mukaisesti esimieheltä saadusta tuesta, tavoitettavuudesta ja väittämistä, jotka koskivat oikeudenmukaista kohtelua ja perusteltujen päätösten tekemistä.

Eniten parannettavaa esimiehillä koettiin olevan riittävän palautteen antamisessa. Esimiehiltä kaivattiin myös enemmän tukea.

Miesten arviot esimiehen tuesta olivat keskimäärin myönteisempiä kuin naisten arviot.

Työkyvyn ja hyvinvoinnin osa-alue sai kuudesta osa-alueesta toiseksi matalimman yleisarvion. Se koostui väittämistä, jotka mittasivat henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimista, eri elämäntilanteiden sekä kuormittavuuden huomioimista.

Työkyvyn ja hyvinvoinnin osa-alue sai parhaat pisteet tietotekniikan palvelualan yrityksissä työskenteleviltä sekä huonoimmat kunta-alalta. Asematasojen tai naisten ja miesten välillä ei ollut suuria eroja, mutta ylin johto arvioi osa-alueen hivenen myönteisemmin kuin muut.

Palkkaus avoimemmaksi

Eniten eroja työtyytyväisyydessä selitti palkkaus ja sen kannustavuus. Tällä osa-alueella mitattiin paitsi kannustavuutta myös oikeudenmukaisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia koskevilla väittämillä.

Tyytyväisimpiä palkkaukseen ja sen kannustavuuteen olivat yksityisellä sektorilla työskentelevät jäsenet, kun taas julkisella sektorilla − erityisesti kunnilla − palkkauksen kannustavuudessa olisi ollut reilusti parannettavaa.

Palkkaus koettiin sitä kannustavammaksi, mitä korkeammalla asematasolla työskenteli ja toisaalta miehet kokivat sen kannustavaksi naisia useammin. Helpoin tapa työnantajalle kohentaa työtyytyväisyyttä entisestään kaikilla aloilla on lisätä palkkauksen avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä tuoda selvästi esiin, miten omaan palkkaansa voi vaikuttaa.

Tutkimuksen tausta

Tiedot insinöörien ja muiden tekniikan alan ammattilaisten kokemuksista työelämän laadusta perustuvat Insinööriliiton syksyllä 2019 toteutetun työmarkkinatutkimuksen tuloksiin. Työmarkkinatutkimuksella kartoitetaan vuosittain jäsenkunnan palkkatietojen lisäksi myös muita työelämään liittyviä teemoja.