oikeutta

Työntekijän työsopimus sitoo

Työntekijällä on oikeus irtisanoutua, jos työsuhteen ehdot muuttuvat olennaisesti liikkeen luovutuksen takia.

Liikkeen luovutusta koskevilla säännöksillä, muun muassa työsopimuslailla, pyritään turvaamaan työntekijöiden asema, kun erilaiset yritysjärjestelyt toteutuvat ja yritystoiminta siirtyy toimijalta toiselle.

Säännösten mukaisesti työntekijöillä on oikeus siirtyä liikkeen luovutuksessa niin sanotusti vanhoina työntekijöinä luovutuksensaajan palvelukseen siten, että työsuhteen ehdot lähtökohtaisesti säilyvät ennallaan.

Uudelle työnantajalle eli luovutuksensaajalle siirtyvät kaikki siirtyvien työntekijöiden työsuhteita koskevat oikeudet ja velvollisuudet, jotka ovat voimassa luovutushetkellä.

Liikkeenluovutusdirektiivissä on ilmaistu yhtenä sen tarkoituksena, että on tarpeen huolehtia työntekijöiden suojasta, jotta heidän oikeutensa turvataan, kun työnantaja vaihtuu.

Kyseessä on poikkeus oikeuksien ja velvollisuuksien luovuttamiskiellosta. Työntekijät siirtyvät tällöin automaattisesti ilman erityistä sopimista asiasta.

Työntekijän asema ei muutu

Lain sanamuodon perusteella vaikuttaa siltä, ettei työntekijän asema lähtökohtaisesti millään tavalla muutu. Kun työnantaja vaihtuu, käytännössä ei kuitenkaan voida välttyä joiltakin muutoksilta.

Uudella työnantajalla on työnjohto-oikeus uuteen työntekijäänsä. Työnantajalla on oikeus yksipuolisesti määrätä työsuhteen sisällöstä ja työntekoon liittyvistä tietyistä seikoista sekä menettelytekijöistä sovitun työsopimuksen ja sen mukaan määräytyvän direktio-oikeuden laajuuden puitteissa.

Työnjohto-oikeus antaa työnantajalle siis mahdollisuuden ohjata työntekoa tarpeidensa mukaan. Oikeuden nojalla työnantaja voi toteuttaa vähäisiä muutoksia työsuhteen ehtoihin.

Joskus ehdoissa tapahtuvat muutokset eivät olekaan vähäisiä. Uusi työnantaja saattaa haluta muuttaa organisaatiotaan yrityskaupan takia. Työsuhteeseen sovellettava uusi työehtosopimus voi sisältää erilaisia ehtoja, tai työsuhteen ehtoja saatetaan yhtenäistää vastaamaan muiden uuden työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden työehtoja.

Tällöin työntekijälle on haluttu antaa lain tasolla mahdollisuus päättää työsuhteensa. Hän ei ole työsopimuksen solmimishetkellä sitoutunut uuden työnantajan mukaisiin ehtoihin, eikä hänen voi edellyttää mukautuvan niihin yritysjärjestelyn ja työantajan vaihtumisen seurauksena.

Oikeus päättää työsuhde

Työsopimuslain mukaan työntekijällä on oikeus päättää työsuhteensa luovutuspäivään saatuaan tiedon liikkeen luovutuksesta. Tällöin muutokset, joiden vuoksi työntekijällä on yleensä tarve irtaantua työsuhteesta, eivät vielä kuitenkaan ole toteutuneet.

Muutokset tapahtuvat vasta myöhemmin, kun työntekijä siirtyy luovutuksensaajalle. Tästä syystä työsopimuslaissa on mahdollistettu työntekijän irtisanoutuminen myös toteutuneen luovutuksen jälkeen.

Irtisanoutumisen syy voi olla työnantaja

Työntekijällä on oikeus irtisanoutua, jos luovutuksen jälkeen ehdot muuttuvat olennaisesti. Tämä työsuhteen päättäminen katsotaan työnantajasta johtuvaksi.

Ehtomuutoksen olennaisuuden arvioinnissa kiinnitetään huomioita muun muassa seuraaviin seikkoihin: työntekijän asema, muutoksen syyt sekä yrityksen olot kuten koko ja taloudellinen tilanne.

Arvioinnissa ei kiinnitetä huomiota työnantajan tai työntekijän subjektiivisiin tuntemuksiin, vaan arviointi tapahtuu kokonaisharkintana. Kyseessä olevan ehdon laatu vaikuttaa siihen, katsotaanko muutos olennaiseksi vai ei, eli muutoksen suuruuden katsominen olennaiseksi vaihtelee ehdoittain. Yleisimmin muutokset liittyvät palkkaan tai työtehtäviin.

Eroamisesta voi seurata karenssi

Jos ehtomuutoksen olennaisuus ei täyty, ja työntekijä itse irtisanoutuu, kyseessä on normaali työntekijän irtisanoutuminen. Siitä työ- ja elinkeinotoimisto hyvin suurella todennäköisyydellä asettaa 90 päivän työvoimapoliittisen karenssin, jonka ajalta ei ole oikeutettu työttömyys- etuuteen työttömyysturvalain mukaisesti.

Kun työntekijä siirtyy uudelle työnantajalle, mutta ehdot muuttuvatkin yllättäen huonompaan suuntaan, on työntekijän työsopimuslaissa turvatun oikeuden toteutumisen ja tosiasiallisen käytön kannalta tärkeää, että työntekijä pystyy arvioimaan, milloin hänellä on mahdollisuus tätä vaihtoehtoa hyödyntää, ilman pelkoa karenssiseuraamuksesta. Ehtomuutoksen olennaisuus arvioidaan tapauskohtaisesti, ja se voi olla haastavaa. Jos joudut vastaavaan tilanteeseen, ole yhteydessä Insinööriliiton lakipalveluihin asiakaspalvelun kautta.

Lue lisää: www.ilry.fi/palvelut