Henkilöstönedustajat saavat vertaistukea toisiltaan esimerkiksi  YTN:n järjestämissä tilaisuuksissa  kuten maaliskuisessa YTN Summitissa.
Henkilöstönedustajat saavat vertaistukea toisiltaan esimerkiksi YTN:n järjestämissä tilaisuuksissa kuten maaliskuisessa YTN Summitissa.

Vuoropuhelua ammattisparraajan kanssa

Vaikka työpaikalla asiat ovat kohtuullisessa kunnossa, luottamushenkilöistä on pidettävä huolta, jotta he jaksavat arvokkaassa tehtävässään.

Ensimmäisenä ammattiliittona Insinööriliitto tarjoaa ennaltaehkäisevää psykologista tukea liiton jäsenille, jotka toimivat luottamushenkilöinä. Yhdessä Terveystalon kanssa toteutettavan palvelun tavoitteena on muun muassa vähentää henkilöstöedustajien kuormitusta.

Yksi palvelua käyttäneistä on yksityissektorilla toimiva luottamusmies Etelä-Suomesta, kutsuttakoon häntä vaikka Jukaksi. Hän työskentelee konsernissa, jossa on tuhansia työntekijöitä.

Luottamusmiehellä on työuraa samassa organisaatiossa 30 vuotta; hän aloitti kesätöissä insinööriopiskelijana. Tehtävät ovat vaihdelleet ja samoin asema: välillä hän on ollut asiantuntijana ja välillä esimiehenä.

Viitisen vuotta hän on ollut luottamusmiehenä, jolla on pari sataa edustettavaa. Heistä suuri osa on insinöörejä.

– Ammattiyhdistysasioita ja luottamusmiehiä ei katsottu meidän firmassa hyvällä siihen aikaan, kun aloitin tehtävässä.

Edeltäjä oli aikansa katsellut aikansa toimintaa, mutta turhautui ja lopetti, vaikka seuraajasta ei ollut vielä varmuutta. Edeltäjä kertoi, että hänet laitettiin kaikista kehityshankkeista sivuraiteille, kun hän aloitti luottamushenkilönä.

– Laitoin edeltäjälle sähköpostilla kutsun tapaamiseen, jossa hän voi opastaa minua tehtävään. Hän soitti saman tien, ja pyysi ottamaan kutsun pois, jotta kukaan ei näe sitä, Jukka kuvailee työpaikan silloista henkeä.

Palaveri toki pidettiin.

Tukea ja apua vaikeisiin hetkiin

Insinööriliiton tarjoama palvelu kiinnosti Jukkaa heti, kun siitä tuli tietoa viime syksynä. Hän muistuttaa, että työnantajat eivät sparraa luottamusmiehiä.

– Työelämässä tarvitaan ihmissuhdetaitoja eikä niitä opeteta koulun penkillä.

Luottamusmies kiittelee sparrauksesta saamaansa hyötyä: se paransi sekä omaa jaksamista että ihmis- suhdetuntemusta.

– Sain keskustella luottamuksellisesti mieltä askarruttavista asioista, ja sain neuvoja, kuinka hankalia tilanteita on hyvä käsitellä. Oppimisen kannalta keskustelut olivat hyviä.

Esimerkkeinä hankalista tilanteista hän mainitsee irtisanomisiin tai lomautuksiin johtavissa yhteistoimintaneuvottelut. Niissä on pidettävä omat tunteet hallinnassa. Vaikka omalla kohdalla ei ollut neuvotteluja päällä, hän uskoo, että ennen neuvotteluja ja niiden jälkeen tilanteiden käsittely puolueettoman asiantuntijan kanssa auttaa jaksamisessa.

Luottamusmies arvelee, että yrityksessä pitää olla niin sanottu tilanne päällä, jolloin sparrauspalvelu alkaa kiinnostaa.

– Usein koetaan, että on heikkouden merkki, jos hakee apua. Kun työnantaja tai työkaveritkaan eivät tiedä palvelusta, kynnys hyödyntää sparrausta madaltuu. Ja toki pitää olla kokemuksia pahoista tilanteista työpaikalla.

Parannuksia henkilöstön asemaan

Viimeisen muutaman vuoden aikana Jukan työnantaja on herännyt siihen, että henkilöstöä on kohdeltava paremmin.

– Nykyisellä HR-henkilöstöllä on hyviä ajatuksia ja meillä on hyvä vuoropuhelu.

Jukan mukaan operatiivisessa linjajohdossa on jäljellä vielä vanhaa armeijakulttuuria, johon sisältyy mielivaltaistakin johtamista, mutta sekään ei koske koko johtajistoa.

– Tiedonvaihto puolin ja toisin myös konsernitasolla toimii kohtuullisen hyvin ja menee parempaan päin.

Aiemmin johto ja henkilöstönedustajat eivät tavanneet, mutta nykyisin tapaamisia on säännöllisesti. Yrityksessä on useampia ylempien toimihenkilöiden luottamusmiehiä. Heidän kesken – ja muiden henkilöstöryhmien luottamusmiesten välillä – on tiivis yhteydenpito.

Luottamusmiehellä on vielä intoa jatkaa seuraavallekin kaudelle, jos tukea riittää. Vaaleja ei viime kerralla tarvinnut järjestää.

– Tunkua ei näihin hommiin ole.

Arto Suninen

talouskouluttaja
KUVA: Kari Saarenketo

Talouslukuja henkilöstön tarpeisiin

Ensimmäinen asia taloustiedoissa on henkilöstön oman arvon tunteminen. Henkilöstö näkee hyvin työn ja pääoman yhdistävän reaaliprosessin. Siinä tehdään tavarat ja palvelut markkinoille, joilla tapahtuu arvon realisoituminen asiakkaille.

Vaihdannassa tehty arvo muuttuu rahaksi. Sen jakamista kutsutaan funktionaaliseksi tulonjaoksi. Siihen osallistuminen on henkilöstön järjestäytymisen toiseksi tärkein peruste, tärkein on itse järjestäytyminen.

Tärkeimmät työnantajan talousluvut henkilöstölle tulevat tuottavuudesta. Siitä syntyvästä arvonlisäyksestä voidaan laskea työn hyötysuhde eli luku, jossa henkilöstökulut suhteutetaan arvonlisäykseen, ja arvonlisäys henkeä kohden keskimäärin. Tästä syntyy peruste työehtosopimuksille ja yleissitovuudelle.

Tehty arvonlisäys vaihtelee huomattavasti toimialan ja henkilöstön osaamisen myötä. Suurempaa arvonlisäystä kutsutaan tuottavuuden nousuksi. Se on peruste palkkojen korottamiselle. Tuottavuuden aleneminen ei ole syy palkkojen alentamiselle, mikäli arvonlisäys pysyy riittävällä tasolla. Kyse on myös työsuhdeturvasta.

Toiseksi ja kolmanneksi henkilöstön on hyvä tuntea kannattavuudesta ja rahoituksesta liikevoitto, sijoitetun pääoman tuotto, maksuvalmius ja vakavaraisuus. Peruste on henkilöstön reaaliprosessin osaamisessa, joka muuttaa edellä mainittuja lukuja.

Neljänneksi henkilöstön on tunnettava kansantalouden suhdanne. Se syntyy kysynnän ja tarjonnan muutoksia paitsi koko kansantaloudessa, myös toimialoilla.

Viidenneksi on tiedettävä, ottaako työnantaja moraalisen hasardin. Kysymys on siitä, ovatko annetut luvut oikeat ja oleelliset. Ne kun kertovat liiketoiminnan menestyksestä tai epäonnistumisesta. Väärillä luvuilla voidaan muuttaa tulonjakoa pääoman hyväksi tai kohdistaa riski henkilöstölle.