oikeutta

Työttömyysturvalaki muuttaa työttömän arkea

Viime syksynä eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen työttömyysturvalain muuttamisesta. Muutokset heikentävät työttömäksi jäävän toimeentuloa.

Lakimuutosten myötä työttömyysturvan omavastuuaika pitenee, lomakorvaus jaksotetaan, lapsikorotukset ja suojaosa työtuloille poistetaan, työssäoloehto pitenee ja työssäoloehdon kertymisen peruste muuttuu. Osa muutoksista tuli voimaan heti vuoden alusta; osa astuu voimaan myöhemmin tämän vuoden aikana.

Lomakorvaukset jaksotettiin vuoden alusta alkaen. Jos työttömäksi jäävälle on työsuhteen päättyessä pitämättömiä lomia, niistä maksettu lomakorvaus siirtää nyt ansiopäivärahaoikeuden alkamista. Tätä kutsutaan lomakorvauksen jaksottamiseksi.

Esimerkiksi yhden kuukausipalkan suuruinen lomakorvaus siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista noin kuukaudella.

Lomakorvaus jaksotetaan silloin, kun se maksetaan 1. tammikuuta tai sen jälkeen päättyneen, yli kaksi viikkoa kestäneen kokoaikaisen työsuhteen perusteella. Työsuhteen päättymisajankohdalla tarkoitetaan päivää, joka on määräaikaisen työsuhteen viimeinen päivä tai lain tai työehtosopimuksen mukaisen irtisanomisajan viimeinen päivä.

Jos samasta työsuhteesta maksetaan sekä lomakorvausta että työsuhteen päättämiseen liittyvää korvausta, ne lasketaan yhteen ja jaksotetaan. Lomakorvauksen jaksotus ei koske lomautettuja.

Omavastuuaika piteni

Myös omavastuuaika lykkää ansiopäivärahan alkamisaikaa. Omavastuuaika tarkoittaa työttömyyden tai lomautuksen alussa olevaa jaksoa, jonka ajalle ei makseta ansiopäivärahaa.

Lomakorvauksen jaksotus ja ansiopäivärahan omavastuuaika eivät kulu yhtä aikaa, vaan omavastuuaika alkaa mahdollisen lomakorvauksen tai muun korvauksen jaksotuksen jälkeen.

Aikaisemmin omavastuuaika oli viisi päivää. Nyt omavastuuajan pituus on seitsemän päivää. Seitsemän päivää vastaa käytännössä noin puoltatoista viikkoa, sillä omavastuuaikaa voi kertyä vain viisi päivää kalenteriviikossa.

Omavastuuaika kuluu hitaammin, jos työskentely on osa-aikaista.

Jos jää työttömäksi, niin TE-toimistoon on ilmoittauduttava viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä. Työnhaku on syytä pitää voimassa myös aikana, jolloin ei ole oikeutta ansiopäivärahaan.

Lapsikorotukset poistuvat

Työttömyysturvan lapsikorotuksen maksu loppuu huhtikuun alussa. Lapsikorotuksia maksetaan tänä vuonna tammikuusta maaliskuuhun.

Huhtikuun alussa poistuu myös 300 euron suojaosa työtuloille. Suojaosa tarkoittaa, että työttömyysturvan saaja voi ansaita 300 euroa kuukaudessa ilman, että palkka tai yritystulo vaikuttaa päivärahaan.

Lakimuutoksen jälkeen työtulo vähentää työttömyysturvaa 50 sentillä euroa kohden koko työtulon osalta.

Työssäoloehto pitenee

Ansiosidonnaisen työskentelyedellytyksen pituus kaksinkertaistuu syyskuussa. Nykyisin ansiosidonnaista voi saada puolen vuoden työskentelyn jälkeen, kun taas syyskuun alusta alkaen vaaditaan vuoden verran työskentelyä.

Työssäoloehto muuttuu samalla tuloperusteiseksi eli se euroistetaan. Euroistamisen myötä ansiopäivärahaoikeus määrittyy tehtyjen työtuntien sijaan maksetun palkan perusteella.

Palkkaraja on 930 euroa kuukaudessa. Jotta syyskuusta alkaen saa ansiopäivärahaa, on siis työskenneltävä 12 kuukauden ajan vähintään 930 euron kuukausipalkalla.

Jos palkkaa on maksettu 465–930 euroa kuukaudessa, ansiopäivärahaa kertyy puolikas työskentelykuukausi.

Työskentelykuukausia voi kerryttää 28 kuukauden ajan, mikä tarkoittaa kahta vuotta ja neljää kuukautta. Opiskeluaikana työskentelykuukausia voi kuitenkin kerryttää pidemmältä ajalta.

Lakimuutosten voimaantuloja

• Omavastuuaika on seitsemän päivää, jos omavastuuaika on alkanut tänä vuonna.

• Lomakorvaus estää ansiopäivärahan maksamisen määräajalle, jos se maksetaan vuoden alusta alkaen yli kaksi viikkoa kestäneen kokoaikaisen työsuhteen perusteella.

• Lapsikorotusta ei makseta työttömyyspäiviltä huhtikuun alun jälkeen.

• Suojaosaa ei oteta huomioon, kun lasketaan päivärahan määrää, jos ansiopäivärahan hakujakso alkaa huhtikuusta alkaen.

• Vuoden työskentelyä vaaditaan, jos työssäoloehtoon voidaan lukea työtä uuden euroistetun mallin mukaisesti syyskuusta lähtien.

• Kyseessä on ensimmäinen kahdesta työttömyysturvaa koskevasta lakimuutoskokonaisuudesta.

Lue lisää

kokokassa.fi