tutkittua

Tulospalkkaus kannustaa kohti tavoitteita

Tulospalkkaus on peruspalkkaa täydentävä järjestelmä, jossa työntekijöille maksettavat palkkiot perustuvat asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen tietyllä aikavälillä.

Työssä suoriutumista arvioidaan usein yksilökohtaisesti, mutta tavoitteet voivat myös olla sidoksissa tiimin tai vaikkapa koko organisaation tuloksiin. Työntekijä voi kuulua samanaikaisesti monen eri tulospalkkiojärjestelmän piiriin.

Insinööriliiton viime vuoden lokakuussa toteuttaman Työmarkkinatutkimuksen tuloksista havaitaan tulospalkkauksen koskevan lähes joka toista kokopäiväisesti työskentelevää insinööriä. Tulospalkkioita oli maksettu kolmelle neljästä tulospalkkauksen piiriin kuuluneesta insinööristä.

Viime vuonna maksetut tulospalkkiot olivat suuruudeltaan keskimäärin 7,3 prosenttia vuosiansioista.

Yleisintä teollisuusyrityksissä

Yksityisen sektorin työnantajat hyödynsivät tulospalkkiojärjestelmiä selvästi julkisen puolen työnantajia useammin. Yleisintä tulospalkkaus oli teollisuusyrityksissä, joissa työskentelevistä insinööreistä 60 prosenttia oli tulospalkkauksen piirissä.

Teollisuusyrityksissä tulospalkkioiden taso oli keskimäärin muita työnantajia korkeampi ja palkkioita myös maksettiin todennäköisemmin kuin muiden työnantajien kohdalla.

Insinööri- ja suunnittelutoimistoissa työskentelevistä insinööreistä tulospalkkauksen piiriin kuului noin neljäkymmentä prosenttia. Tietotekniikan palvelualalla tulospalkkauksen piirissä oli joka kolmas insinööri.

Työnantajan koko oli yhteydessä tulospalkkaukseen: tulospalkkaus oli sitä yleisempää, mitä suuremmasta työnantajasta oli kysymys. Vähemmän kuin kolmekymmentä henkilöä työllistävissä pienyrityksissä tulospalkkaus koski 28 prosenttia insinööreistä.

Suurissa, yli 500 henkilöä työllistävissä yrityksissä tulospalkkioiden piiriin kuului jo useampi kuin joka toinen insinööri. Tulospalkkioita myös maksettiin sitä todennäköisemmin, mitä suuremmasta työnantajasta oli kyse. Tulospalkkauksen piiriin kuuluminen oli yleisintä pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla.

Tehtävien välillä vaihtelua

Tulospalkkausta hyödynnetäänkin useimmiten ylemmillä asematasoilla ja tehtävissä, joissa työntekijällä on riittävät mahdollisuudet itse vaikuttaa oman työnsä sisältöön ja toteutukseen. Tulospalkkauksen piirissä olevat insinöörit työskentelivät muita useammin esimiestehtävissä ja työtehtäviin sisältyi useammin projektien vetovastuuta.

Tulospalkkaus yleistyy sitä mukaa kun asematasojen asteikolla siirrytään ylemmäs. Tulospalkkaus oli yleisintä ylemmän keskijohdon tehtävissä, joissa työskentelevistä insinööreistä 62 prosenttia kuului tulospalkkauksen piiriin.

Asiantuntijatehtävissä tulospalkkaus yleistyi tehtävien vaativuustason kasvaessa. Perustason asiantuntijoista 39 prosenttia kuului tulospalkkauksen piiriin, kun vastaava osuus oli erittäin vaativissa asiantuntijatehtävissä työskentelevien kohdalla jo 59 prosenttia.

Uraansa aloittelevista vastavalmistuneista insinööreistä vain noin neljännes oli tulospalkkauksen piirissä, ja heistä vain alle puolet sai tulospalkkion viime vuonna.

Kaupallisissa tehtävissä työskentelevistä insinööreistä noin 70 prosenttia oli tulospalkkauksen piirissä. Seuraavaksi yleisintä tulospalkkaus oli johdon ja hallinnon tehtävissä sekä käyttö- ja ylläpitotehtävissä, joissa molemmissa lähes kuusi kymmenestä insinööristä kuului tulospalkkiojärjestelmän piiriin. It-tehtävissä vastaava osuus oli 36 prosenttia.

Insinöörien keskimääräinen tulospalkkio työnantajan mukaanInsinöörien keskimääräinen tulospalkkio työnantajan mukaan
Tulospalkkauksen piiriin kuuluvat ja tulospalkkioita vuonna 2022 saaneet insinöörit asematason mukaanTulospalkkauksen piiriin kuuluvat ja tulospalkkioita vuonna 2022 saaneet insinöörit asematason mukaan

Ylempi keskijohto sai tulospalkkion useammin kuin muut asematasot.

Tulospalkkauksen piiriin kuuluvat ja tulospalkkioita vuonna 2022 saaneet insinöörit tehtävittäinTulospalkkauksen piiriin kuuluvat ja tulospalkkioita vuonna 2022 saaneet insinöörit tehtävittäin

Tulospalkkaus

oli yleisintä

kaupallisissa tehtävissä.