– Hyvä työelämä on avain tuottavuuteen ja hyvään elämään, korostaa Akavan tuore puheenjohtaja Maria Löfgren.
– Hyvä työelämä on avain tuottavuuteen ja hyvään elämään, korostaa Akavan tuore puheenjohtaja Maria Löfgren.

Avoimuus, asiantuntijuus ja arvovalinnat

kunniaan

Akavan loppuvuodesta valittu puheenjohtaja Maria Löfgren kertoi kampanjassaan tavoitteitaan Akavan kehittämisestä. Hänelle oli tärkeää, että liitot tuntevat hänen painotuksensa ja tutustuvat häneen.

Akavalaisten liittojen näkemykset ja yhteistyö liittojen kanssa ovat Maria Löfgrenille keskeisiä puheenjohtajan työssä.

– Teen töitä Akavan puheenjohtajana ennen kaikkea osaamiseni ja kokemukseni pohjalta. Työni ja johtamistapani perustuvat osaamiseeni, arvoihini ja pitkään kokemukseen työmarkkina- ja työelämäasioista sekä akavalaisten työstä ja merkityksestä yhteiskunnassa, Löfgren kuvailee.

– Minut on otettu hyvin vastaan uudessa tehtävässä sekä Akavan toimistossa että Akava-yhteisössä, mutta myös sidosryhmien joukossa.

Löfgrenin alku puheenjohtajana on ollut vauhdikas, mihin tietä tasoitti se, että hän tuntee toimintaympäristön ja sen ihmiset hyvin jo pitkältä ajalta. Akavan puheenjohtajaksi hän siirtyi Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn toiminnanjohtajan tehtävästä ja sitä ennen työskenteli pitkään Akavassa.

Hallitusohjelmaan vaikutetaan nyt

Kuten monessa muussakin järjestössä myös Akavan työssä ajankohtaista on muun muassa vaikuttaa hallitusohjelmaan.

– Tavoittelemme työturvallisuuslain uudistusta, joka parantaa asiantuntijoiden ja esihenkilöiden työssäjaksamista sekä TKI-panostusten kasvattamista, puheenjohtaja kertoo.

– Työlistallamme ovat lisäksi työehtosopimusjärjestelmää koskevien lakien kehittäminen ja sosiaaliturvauudistukseen vaikuttaminen. Pyrimme vaikuttamaan myös laadulliseen työllisyyteen: koulutusta ja osaamista vastaavaa työtä pitää olla saatavilla mahdollisimman monelle.

Löfgrenin mielestä osaaminen ja koulutus ovat yhteiskunnan kulmakiviä, joille rakennetaan työllisyyttä, kilpailukykyä ja hyvinvointia.

– Painotamme hallitusohjelmatavoitteissamme osaamista: koko koulutusketju pitää saada kuntoon osaamistason ja työllisyysasteen nostamiseksi, hän sanoo.

– Työikäisten osaamisen kehittämisestä jää usein vähäiselle huomiolle se puoli, että sen avulla tuetaan työhyvinvointia ja työkykyä, joilla tehdään tuottavuutta ja talouskasvua. Hyvän elämän, jossa on tasapaino opintojen ja muun elämän välillä, pitää olla opiskelijoillekin mahdollinen. Tämä rakentaa samalla sujuvaa siirtymää työelämään.

Koulutukselle kunnianpalautus

Löfgren ehdottaa, että Suomeen muodostetaan parlamentaarinen koulutuksen rahoituksen ja kehittämisen suunnitelma, joka ulottuu yli vaalikausien. Viimeaikaiset selvitykset ja raportit ovat tuoneet korostetusti esiin, että suomalaisten koulutustaso luisuu kansainvälisessä vertailussa yhä alemmas.

– Koulutusta koskevaan tavoitteeseen nivoutuu TKI-panostuksia koskeva tavoitteemme. Akavan mielestä pitää varmistaa konkreettiset toimet, joilla nostetaan TKI-panostukset neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä, Löfgren kertoo.

– Tämä edellyttää sekä yksityistä että julkista rahoitusta. Panostuksia saatava hyöty voi kuitenkin jäädä pienemmäksi, jos emme ratkaise osaajapulaa.

Löfgrenin mielestä talouskasvu, työllisyys ja julkisen talouden kestävyys määrittelevät uudistumiskyvyn ja politiikan kehikon nyt ja tulevina vuosina. Kaikissa tilanteissa pitää varmistaa, että Suomen sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen sekä yhtenäiseen ja vahvaan EU:hun panostetaan.

– Uskottavuutemme eurooppalaisena oikeusvaltiona säilyy, kun panemme oikeudenhoidon resurssit kuntoon. Riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen on perusoikeuskysymys.

Akava-yhteisöä kuunnellen

Löfgren muistuttaa, että työyhteisöissä tulokset syntyvät yhteisymmärryksestä ja yhteistyöstä, joilla pyritään yhteiseen päämäärään. Näin on myös Akavassa ja Akava- yhteisössä.

– Liittojemme ja akavalaisten alojen moninaisuus ja osaaminen on suuri mahdollisuus ja voimavara, mutta tavoitteiden yhteensovittaminen vaatii toisinaan sitkeää työtä.

Puheenjohtajalle keskeisiä arvoja ovat avoimuus, asiantuntijuus ja arvolähtöisyys, ja toisten ihmisten arvostaminen on tärkeä arvo hänen työssään.

– On välttämätöntä, että keskustelemme ja mietimme yhdessä, millaisilla arvovalinnoilla varmistamme hyvän elämän ja kestävän kehityksen edellytykset. Talouskasvu ei ole itseisarvo, jota voitaisiin rajattomasti tavoitella.

Löfgren pohtii, miten Akava toiminnallaan edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, osallisuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja ilmastotoimia, kestävää kehitystä ja oikeudenmukaista siirtymää.

– Pitämällä hyvää huolta ihmisistä ja heidän edellytyksistään tulla toimeen työllään, panostamalla kestävään työllisyyteen ja talouskasvuun varmistamme nuorille mahdollisuudet hyvinvointiin ja tulevaisuudenuskon, hän vastaa.