tutkittua

Palkankorotus

edellyttää pyytämistä

Insinöörien palkkauksen kannustavuudessa on parannettavaa.

Monella työpaikalla on syytä kiinnittää huomioita palkkauksen kannustavuuteen. Syksyn työmarkki- natutkimuksessa esitettiin muun muassa palkkatasoa koskevien kysymysten lisäksi muutamia palkkaukseen liittyviä väittämiä.

Väittämät koskivat työsuorituksista palkitsemista, vaikuttamismahdollisuuksia omaan palkkaan, työpaikan palkkarakenteen oikeudenmukaisuutta ja palkkauksen kannustavuutta.

Vajaa puolet työmarkkinatutkimukseen vastanneista insinööreistä oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä oman palkkauksensa kannustavuudesta.

Vain noin kolmannes oli ainakin jokseenkin samaa mieltä siitä, että työpaikalla palkitaan hyvistä suorituksista, mutta useampi oli tästä väittämästä eri kuin samaa mieltä.

Runsas kolmannes tiesi, miten voi vaikuttaa omaan palkkaansa ja 41 prosenttia insinööreistä oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että työpaikan palkkarakenne on oikeudenmukainen.

Täysin tai jokseenkin eri mieltä palkkarakenteen oikeudenmukaisuudesta oli reilu neljännes insinööreistä.

Isot firmat kannustavat vähemmän

Väittämissä koskien palkkauksen kannustavuutta ja palkkarakenteen oikeudenmukaisuutta samaa mieltä olevien osuudet laskivat sitä mukaa, mitä henkilöstömäärältään suuremmasta yrityksestä oli kysymys.

Esimiestehtävässä työskentelevistä omaa palkkaustaan kannustavana piti 52 prosenttia, kun vastaavasti asiantuntijoista täysin tai jokseenkin samaa mieltä palkkauksen kannustavuudesta oli 42 prosenttia. Esimiehet myös tiesivät asiantuntijoita useammin, miten voivat vaikuttaa omaan palkkaansa ja kokivat asiantuntijoita useammin, että työpaikalla palkitaan hyvistä suorituksista.

Myös vastaajan oman palkan suuruudella oli vaikutusta siihen, miten kannustavana palkkausta pidettiin. Keskimääräistä vähemmän kannustavana palkkaustaan pitivät he, joiden palkka oli alle 4 500 euroa kuukaudessa. Käsitys työpaikan palkkarakenteen oikeudenmukaisuudesta oli myös parempi heillä, joiden oma palkka oli korkea.

Korkeampipalkkaiset, vähintään 5 000 euroa kuukaudessa ansaitsevat myös keskimääräistä useammin tiesivät, miten voivat vaikuttaa palkkaansa. He olivat useammin samaa mieltä siitä, että työpaikalla palkitaan hyvistä työsuorituksista.

Myös tulospalkkauksen piirissä vastaajat, pitivät palkkaustaan kannustavampana kuin he, joilla ei tulospalkkausta ollut.

Omakohtaisia palkkaneuvotteluita

Insinööreillä ja muilla asiantuntija- tai esimiestehtävissä toimivilla palkka on yleensä sovittu yksilöllisesti silloin, kun henkilö on tullut töihin kyseiseen työpaikkaan.

Toimihenkilö- ja työntekijätehtävissä taas palkka usein määräytyy työehtosopimuksen palkkataulukoiden mukaisesti.

Koska palkat ovat yksilöllisesti neuvotellut, työntekijöiden aloituspalkoissa voi olla joskus suuriakin eroja riippuen rekrytointiajankohdan talous- tai muusta tilanteesta. Eroja on usein hankala kuroa umpeen vuosienkaan myötä.

Usein käy myös niin, että työtehtävissä, vastuissa ja osaamisessa muutokset tapahtuvat pikkuhiljaa, joten niitä ei aina huomioida palkankorotuksina. Välttämättä työnantajakaan tai esimies ei ole ajan tasalla työntekijöiden osaamisesta.

Paras tieto oman tehtäväsi vastuista ja sen vaatimasta osaamisesta on työntekijällä itsellään, joten palkka kannattaa ottaa rohkeasti esille ja pyytää keskustelua asiasta esimiehen kanssa. Jos asiaa ei itse ota esille, on epätodennäköistä, että työnantajakaan niin tekee.

Tehtävään sopivasta palkkatasosta voi ottaa selvää esimerkiksi Insinööriliiton palkkatilastoista tai palkkaneuvonnasta. Jäsensivuilla olevaa palkkanosturia voi myös hyödyntää sopivan palkkatason haarukoinnissa.

Vaativuuden muutos lisää palkkaa

Palkkaneuvottelussa työntekijän tehtävänä on perustella palkkatoive selvästi tehtävien vaativuuden muutoksilla ja osaamisesta tulevilla perusteilla.

Neuvottelussa voi esimerkiksi ottaa esille tilanteita, joissa on onnistunut tai joissa oma työ on tuonut rahaa yritykselle, joko suoraan tai välillisesti.

Onnistumiset onkin hyvä kirjoittaa ylös, jotta niitä voi tarpeen tullen hyödyntää tulevissa neuvotteluissa. Palkkakeskusteluun ei kuitenkaan yleensä kannata tuoda omia henkilökohtaisia talousasioita. Myöskään esimerkiksi päivittäisen työmatkan pituus ei ole peruste palkankorotukselle.

Palkkakeskustelun käyminen vaatii hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja, joten niitä kannattaa jatkuvasti kehittää.

Palkkatilastoista ja -neuvonnasta on apua palkkatason määrittämiseen myös silloin, kun hakee uutta työpaikkaa. Työpaikan vaihtaminen onkin liiton palkkatutkimusten mukaan usein kaikkein paras tapa nostaa omaa palkkatasoaan.

Lue lisää: www.ilry.fi/palkkanosturi (vaatii kirjautumista)

Kokopäivätöissä olevien insinöörien näkemykset palkkausta koskeviin väittämiinKokopäivätöissä olevien insinöörien näkemykset palkkausta koskeviin väittämiin

Palkkakeskusteluun apua liitosta

Jäsenten palkkatiedot selvitetään vuosittain lokakuun tiedoista liiton työmarkkinatutkimuksen avulla. Palkkatilastoista selviää, millä tasolla esimerkiksi omalla alalla työskentelevien insinöörien palkkatasot ovat tai miten ansiot ovat insinööreillä kehittyneet.

Työmarkkinatutkimuksessa on myös vuosittain vaihtuvia teemakysymyksiä, vuonna 2019 teemana oli työelämän laatu. Insinöörien palkkatilastot valmistuvat vuosittain vuodenvaihteen tienoilla ja ne ovat saatavilla jäsensivuilla.

Tilastot jaetaan myös painettuna vuoden ensimmäisen eli tämän Insinööri-lehden välissä kaikille työikäisille jäsenille.